Nu papismului in Romania

Patriarhul Daniel da pe mâna papistasilor,sfinte moaste.

Avem multi ierarhi vanduti in frunte cu Preafericitul Daniel si care daca vor continua pe drumul ecumenismului pe care merg de multa vreme ne paste schisma in Biserica Ortodoxa inevitabil, schisma lucrata prin ierarhii nostri in „sinodul” asta talharesc care se desfasoara acum in Creta. Cei rai si creierele spalate in numele „iubirii” mincinoase vor merge dupa ierarhi antihristului iar cei care se vor opune si vor asculta de Sfanta Scriptura si invatatura patristica a celor Sapte Sinoade Ecumenice vor fi prigoniti si osanditi de ecumenisti. Pastrati Credinta cu orice pret, Singurul Adevar este Ortodoxia!

Mitropolitul Serafim de Pireu

Mitropolitul Serafim de Pireu: Creștini sunt numai ortodocșii. Catolicii, greco-catolicii, protestanții, monofiziții sunt înafara Bisericii, nu pot fi numiți creștini

Consfințește ereziile și vatămă Ortodoxia

Ecumenismul adoptă și consfințește toate ereziile ca ”Biserici” și vatămă dogma Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești. Dezvoltă, învață și impune o nouă dogmă despre Biserică, o nouă ecleziologie, potrivit căreia nici o Biserică nu are dreptul să revendice exclusiv pentru sine caracterul de Biserică universală și adevărată. Fiecare dintre ele este o parte, un fragment, nu însă Biserica în întregime. Doar toate împreună alcătuiesc Biserica. În felul acesta însă sunt dărâmate granițele dintre adevăr și înșelare, dintre Ortodoxie și erezie, și se iau la întrecere care mai de care să dărâme Ortodoxia.
Ecumenismul pune semnul de egalitate între religii și unica credință dumnezeiască, singura cunoaștere de Dumnezeu și viață în Hristos, revelată de Dumnezeu, de Hristos Cel înviat din morți. În felul acesta neagă dogma unicei revelații și iconomii mântuitoare din lume a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, precum și a realizării în continuare a operei Sale de mântuire de către Biserica cea Una și Unică, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, prin Duhul Sfânt care lucrează în ea. Prin urmare, rezultă neîndoielnic faptul că ecumenismul constituie în zilele noastre cea mai mare erezie ecleziologică din toate timpurile, pentru că pune semnul de egalitate între toate religiile și credințele.
Ecumenismul contestă în fapt Tradiția și Credința ortodoxă patristică, seamănă îndoiala și confuzia în inimile turmei și îi tulbură pe mulți frați iubitori de Dumnezeu, conducând la dezbinări și schisme și atrage o parte a turmei către înșelare și prin aceasta la dezastru duhovnicesc.
În fine, ecumenismul constituie o uriașă problemă pastorală și soteriologică, pentru că zdruncină din temelii, anulează chiar posibilitatea mântuirii și a îndumnezeirii după Har a omului. Primejdia, desigur, nu privește Biserica, care nu poate fi distrusă, de vreme ce este Trupul lui Hristos, Îl are drept Cap pe Hristos, Care se întinde peste veacuri, ”și porțile iadului nu o vor birui”, dar primejdia există pentru membrii Bisericii, pentru credincioși, care se află pe calea pierzării, dacă se va pierde credința dreaptă, Ortodoxia, și va stăpâni erezia și înșelarea

Fărădelegile papistașilor

Nu pot fi uitate, desigur, fărădelegile voastre barbare, ale papistașilor, din Serbia celui de-al II-lea Război Mondial soldate cu exterminarea a mii de sârbi ortodocși la care s-au făcut părtași și clerici și monahi etc. uniați, cunoscuți sub numele de oustasi și care au acționat sub îndrumarea ”Sfântului” Vaticanului, a lui Aluisio Stepinats, ”Arhiepiscopul genocidului” sârbilor. Nu poate fi uitat nici faptul că Vaticanul a participat indirect la acțiunile militare (1990-1992 și 1998) de dezmembrare a Iugoslaviei în detrimentul Serbiei Ortodoxe. De asemenea, participarea neonestă și provocatoare a pseudo-diaconului uniat și a pseudo-episcopilor uniați, citirea Evangheliei în limba greacă de către un ”cleric” uniat, prezența uniaților în catacomba basilicei Sfântului Petru pe durata ”întronizării” voastre, Prealuminate, care s-a adăugat la crimele continue ale Uniației și la agresarea antihristică a Bisericii noastre neprihănite, insistența Vaticanului de a susține Uniația, adică forma cea mai rușinoasă de prozelitism și polemică împotriva Bisericii Ortodoxe, dezvăluie adevărata față și măsura duplicității, pe care Vaticanul nu încetează să o aplice în comportamentul său față de ortodocși.

Uniația blestemată și demonică

Parte integrantă a deciziilor Conciliului II Vatican constituie și Decretul ”Orientalium Ecclesiarum”, ”Decretul despre Bisericile Catolice Orientale”, adică despre uniați, ”Biserici” pe care Conciliul II Vatican le recunoaște și le susține în mod cât se poate de oficial, cu intenția de a da o mai mare prestanță rolului lor în ”Biserica Romano-Catolică”. Este vorba de unitatea de tip ”uniat” a ”Bisericilor”, prin îmbogățirea reciprocă a amânduror tradițiile, de unitatea în diversitate, căreia i se face propagandă până la saturație în zilele noastre. Unitate, adică, nu în credință și în adevăr, ci o contopire de tip sincretist, o absorbire, în esență, a Ortodoxiei în Papism, fără ca acesta din urmă să lepede vreuna din înșelările sale eretice.
În acest punct trebuie subliniat că Uniația a fost condamnată deschis în ”decizii sinodale de către toate Bisericile Ortodoxe fără excepție,… așa cum este, de pildă, decizia unanimă a celei de a III-a Conferințe Panortodoxe Presinodale (1986)”, dar și la Freising, München, în 1990, bucurându-se chiar și de semnăturile teologilor papistași. Orice fel de disculpare a Calului Vostru Troian, a blestematei și demonicei Uniații, și recunoașterea ei bisericească (Textul de la Balamand 1993) nu reprezintă o decizie panortodoxă, ci doar o mizerabilă desconsiderare a deciziilor panortodoxe unanime, care condamnă categoric Uniația.

Hristos către ecumeniști

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, căci construiți în orașe biserici mărețe, însă prin smintelile voastre distrugeți credința din inimile credincioșilor!

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, căci îi prăznuiți pe Sfinți în sărbătorile voastre, însă îi necinstiți prin faptele voastre!

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, căci vorbiți despre dragoste și unire cu ereticii, însă pe ortodocși îi urâți și îi prigoniți!

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, care vorbiți peste tot, zi și noapte, despre dragoste, care ridicați în slăvi dragostea Tatălui Meu, însă lepădați dreptatea și judecata Lui; care ați șters cuvintele: păcat, urgie a lui Dumnezeu, iad și pocăință din vocabularul vostru, ca să placeți oamenilor!

Povățuitori orbi, care umblați în întunericul ecumenismului și considerați că lumea este lumină, care vă numiți pe voi înșivă teologi, însă lepădați teologia ortodoxă.
Slugi viclene și nevrednice! Nu știați că „sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici nu a făcut voia lui, va fi bătută mai mult”[4]?

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, care desființați Canoanele Bisericii și vă rugați cu ereticii împotriva legii lui Dumnezeu.
Nebuni și orbi! Nu vedeți că cu cât vă rugați mai mult cu ei, cu atât mai mult se depărtează de adevărul Meu?

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că pretindeți ascultare oarbă de la poporul Meu pentru împlinirea poruncilor voastre nedrepte și potrivnice lui Dumnezeu, iar voi dați cu copita ca măgarii la voia Tatălui Meu.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că părăsiți oile Mele și îi îmbrățișați pe lupi.

Păstori necredincioși și năimiți, care stricați via Mea și întinați partea Mea cu întinăciunea ecumenistă, care dați partea Mea cea dorită în pustiul neumblat al panreligiei antihristului. Cum veți scăpa de Judecata ce va să fie?

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că ați numit ereziile Biserici, făcându-le asemenea cu Sfânta și neprihănita Mea Biserică, pe care am câștigat-o cu Sângele Meu.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că organizați conferințe împotriva sectelor și ereziilor noi, dar conlucrați în chip minunat cu cu cele vechi, condamnate de Sfinții Părinți.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că închideți oamenilor Împărăția Cerurilor; voi nu intrați, dar nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Îi înșelați pe eterodocși cu înșelare jalnică numind Biserici adunările lor satanice și asigurându-i că sunt botezați și merg pe calea cea bună și sigură.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că pregătiți Sinod sfânt și mare, nu ca să dați, așa cum spuneți, mărturia ortodoxă în lume, ci ca să desființați poruncile Mele.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că vă îngrijiți și vă preocupați de mediul înconjurător (natural), în loc de cel duhovnicesc, adică de pădurile pământului, care sunt mistuite de foc din pricina fărădelegilor ce se săvârșesc pe el (pământ), iar nu de sufletele oamenilor, care trebuie să moștenească Împărăția Cerurilor; de dobitoace, de zburătoare și de cele dispărute, mai degrabă decât de embrioanele umane ucise în chip înfricoșător prin avorturi. Câini fără de glas, care nu latră, adormiți în paturi, cărora le place să trândăvească, încăpățânându-se să nu mustre genocidul acesta.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, care vă fățărniciți că sprijiniți drepturile omului în parlamentele statelor, însă îi afurisiți fără justificare pe cei care vă mustră fărădelegile voastre.

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că îl afurisiți pe robul Meu, apărătorul Numelui Meu, judecându-l fără drept de a se apăra. Căci ați spus în sinea voastră: De partea noastră este puterea legii dreptății. Veniți să-l afurisim pe acesta, pentru că nu ne este folositor și se împotrivește lucrurilor noastre și ne impută nouă încălcările legii; greu ne este chiar și a-l vedea.
Nedrepților și nelegiuiților! Nu știați că blestemul aruncat pe nedrept și care nu află loc, se întoarce la cel care l-a aruncat?

Vai vouă, ecumeniști fățarnici, că dăruiți oamenilor Coranul în loc de Evanghelia Mea, și îl mai numiți și sfânt. Dacă credeți că Coranul este sfânt, atunci vă lepădați de Mine și de Evanghelia Mea. Iar dacă nu credeți că este rătăcire și minciună, dar îl numiți sfânt ca să placeți celor de alte credințe și celor care primesc darul fățărniciei voastre, vă amăgiți și dragoste nu aveți întru voi.

ANATEMA acestei javre: https://m.youtube.com/watch?v=F2MkNNN_czY&feature=youtu.be

Sursa

Se închină toţi oamenii la acelaşi Dumnezeu? Erezia ecumenista

“EXPERIENŢA PASTORALĂ din mediul urban arată preotului atent la mişcările şi mutaţiile petrecute în sufletele păstoriţilor săi o serie de fenomene de apostaziece ar trebui să provoace o adâncă îngrijorare.

Unul dintre acestea este cel întâlnit tot mai des sub presiunea intensei propagande pro-ecumeniste la care suntem supuşi în ultimii ani: anume afirmaţia – şi deci concepţia – potrivit căreia “există un singur Dumnezeu, deci toţi oamenii se închină (cred, se roagă) la acelaşi Dumnezeu.

Monoteismul contemporan

“Cred într-Unul Dumnezeu?”. Aşa începe mărturisirea de credinţă a “bine-credincioşilor”, “drept-slăvitorilor (măritorilor)” creştini ortodocşi. Nu comentăm acum faptul că pentru cele mai multe naşe (naşi) aceasta rămâne necunoscută integral, ci ne limităm la aspectul monoteist.

În zilele noastre pericolul politeismului pare a fi cu desăvârşire exclus. Si atunci tatăl minciunii cel viclean, vrăjmaşul (satana) dă oamenilor următoarea sugestie după logica sa drăcească. Precum în rai, el înfiripă în mintea oamenilor “slabi de înger” un dialog ca acesta:

– Câţi dumnezei există?

– Unul singur!

– Este acest Dumnezeu creatorul tuturor oamenilor?

– Da!

– Deci cui se închină (se roagă, cred) toţi oamenii?

– Acestuia, aceluiaşi Dumnezeu!

Si noul şarpe se retrage fericit pentru victoria obţinută asupra acestor suflete înşelate ce cad astfel în cel mai greu păcat: blasfemia, hula împotriva Duhului Sfânt.

Lipsiţi de cunoaşterea celor mai elementare noţiuni ale credinţei în care sunt botezaţi, a Sfintelor Scripturi şi ale învăţăturilor Părinţilor, cufundaţi cu totul în preocupările şi aspiraţiile umaniste ale acestei lumi, credincioşii ce se numesc pe sine “ortodocşi” nu sesizează ilogica acestei concepţii – fie ea chiar şi cea a bunului simţ -.

Reluăm ecuaţia:

Dacă există Un Dumnezeu, atunci: – El a creat universul – în univers o singură planetă locuită: pământul (aceasta este până în prezent singura certitudine, restul sunt simple speculaţii nedovedite) – pe ea o singură specie umană (“rasele” umane fac parte din aceeaşi singură specie) ce alcătuiesc laolaltă Omul (generic).

Legătura dintre Dumnezeul unic şi Om se cheamă religie (credinţă, închinare). Si atunci cum poate să fie altfel decât:

Un Dumnezeu – un Om – o credinţă (religie, închinare)

Această unică, singură credinţă este cea revelată (descoperită) de către Însuşi Dumnezeu aleşilor Săi, păstrată şi propovăduită până la sfârşitul veacurilor de către Sfânta Sa Biserică Sobornicească, Apostolească şi Ortodoxă.

Pluralism religios

“Si atunci cum rămâne cu celelalte religii (credinţe)?” Să punem mai departe această întrebare Duhului Sfânt, “Carele a grăit prin prooroci”, adică exact în Scripturile Vechiului Testament: “Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!” (Ieşirea XX, 2).

“Cum aşa? Dar ce, mai pot exista şi alţi dumnezei?”

Păi se vede treaba că da, altfel de ce s-ar mai fi dat întâia poruncă în Decalog? De altfel, şi aici ignoranţa este la locul ei, peste 80% din credincioşi nu cunosc toate poruncile, ci cel mult 5-6. Fiind întrebaţi, ei încep de obicei cu: “să nu ucizi”, “să nu furi”, “să nu minţi”, “să nu curveşti”, şi nu ştiu că aceasta este prima şi cea mai importantă dintre ele!

Poporul ales primeşte odată cu tablele legii, şi poruncile, legiuirile şi rânduielile ce au urmat, dreapta şi unica religie (credinţă) a lui Dumnezeu:

“Toate câte am grăit către voi, păziţi-le, şi numele dumnezeilor streini să nu le pomeniţi, nici să se auză din gura voastră.” (Ieşirea XXIII, 13)

“Pentru că va merge îngerul Meu, carele te va povăţui pre tine şi te va duce la amorei, şi hetei, şi ferezei, şi hananei, şi gherghesei, şi evei, şi evusei, şi-i voi sfărâma pre ei. Să nu te închini dumnezeilor lor, nici să slujeşti lor, să nu faci după faptele lor; ci stricând să strici capiştile lor, şi zdrobind să zdrobeşti stâlpii lor.” (Ieşirea XXIII, 23-24)

“Că toţi dumnezeii păgânilor sunt draci” (Psalm 95, 5)

Cum ar suna astăzi poruncile acestea înfricoşate în cadrul unui “dialog ecumenic” gen “San Egidio” sau cele de la Asissi? Dar în “Charta Ecumaenica”?

“Nu vă înjugaţi întru alt jug cu cei necredincioşi. Că ce împărtăşire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împreunare are lumina cu întunericul? Sau ce unire are Hristos cu Veliar? Sau ce parte este credinciosului cu cel necredincios? Sau ce însoţire este Bisericii lui Dumnezeu cu idolii?” (2 Corinteni VI, 14-16)

Creştinism, iudaism, islam: acelaşi Dumnezeu?

În ultimii ani în ţara noastră, ca şi în Occident de altfel, au pătruns tot mai mulţi oameni de afaceri evrei şi musulmani (turci, arabi), ce au deschis tot felul de întreprinderi mixte şi au contractat, cum era de aşteptat şi mariaje mixte. Pe lângă aceasta, evenimente cum au fost doborârea turnurilor din septembrie 2001 şi răpirea ziariştilor din Irak au fost intensiv mediatizate pe toate canalele de televiziune. În nenumărate talk-show-uri au apărut diverşi musulmani şi “creştini” ce au purtat un frăţesc dialog pe teme religioase, manifestând ideea “închinării” la acelaşi Dumnezeu. Pentru românaşii direct interesaţi în afacerile (mai mult sau mai puţin legale) şi mariajele cu musulmani ce le aduc oarece bunăstare “pe praful acesta”, ca şi pentru marea masă de ignoranţi într-ale religiei, ideea prinde deja rădăcini.

Ca să fie clar odată pentru totdeauna, să auzim ce spune iarăşi Duhul Sfânt, de data asta în Legea harului, Noul Testament, în care suntem botezaţi, noi, cei care potrivit propriului legământ de bună voie şi nesiliţi de nimeni ne-am lepădat de 3 ori “de satana şi de toţi slujitorii lui” şi ne-am unit cu Hristos, crezând Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu:

“Nu am scris vouă ca şi cum nu aţi şti adevărul, ci ca şi cum aţi şti pre el şi cum că toată minciuna din adevăr nu este. Cine este mincinosul, fără numai cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristos? Aceasta este antihrist, care tăgăduieşte pre Tatăl şi pre Fiul. Tot cel ce tăgăduieşte pre Fiul, nici pre Tatăl nu are, iar cel ce mărturiseşte pre Fiul şi pre Tatăl are. Drept aceea voi ce aţi auzit dintru început, întru voi să rămâie. Si de va rămânea întru voi ce aţi auzit dintru început, şi voi în Fiul şi în Tatăl veţi rămânea. Si aceasta este făgăduinţa carea însuşi au făgăduit nouă, viaţa cea vecinică. Aceastea am scris vouă pentru cei ce înşală pre voi.” (1 Ioan II, 21-26)

Despre evrei şi religia lor actuală – iudaismul – nu credem că mai trebuie făcută vreo demonstraţie: sunt urmaşii celor ce L-au contestat pe Domnul Iisus ca fiind Hristos (Mesia) şi L-au osândit la răstignire pentru “hula” de a Se fi socotit pre Sine Fiul lui Dumnezeu.

Să vedem acum ce zice aşa-numită “carte sfântă” – Coranul – despre Iisus Hristos Dumnezeu Fiul:

“Allah Preaînaltul a grăit în această privinţă: O, voi oameni ai Cărţii! nu exageraţi în privinţa religiei voastre şi nu spuneţi despre Allah alta decât numai adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Sau pe care El l-a transmis Mariei şi un duh de la El. Credeţi, aşadar, în Allah şi în trimişii Săi! Si nu spuneţi ‘Trei!’ Opriţi-vă, de la aceasta şi va fi mai bine pentru voi! Allah nu este decât un Dumnezeu unic! El este prea înalt pentru a avea un fiu!” (4, Surat An-Nisa: 171).

“Si a mai grăit Allah Preaînaltul: “Necredincioşi sunt aceia care zic: ‘Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei’. Spune: “Cine L-ar putea împiedica pe Allah daca ar voi să-i facă să piară pe Mesia, fiul Mariei, ca şi pe mama lui şi pe toţi care se află pe pământ?” (5, Surat Al-Ma. ida: 17). Capitolul VI continuă cu şirul blasfemiilor antihristice ale mincinosului profet, de trei ori anatema (blestemat) fie el, numele şi “învăţătura” lui diavolească!

Mult mai grav a fost faptul că de multe ori la televiziune reprezentanţi ai ortodoxiei (nu vrem să le dăm numele spre nu-i face mai de ocară), în loc să apere credinţa în felul Sfinţilor Părinţi şi Mărturisitori, adică duhovniceşte şi nepătimaş, s-au miorlăit în faţa telespectatorilor, arătând cât de prieteni, dacă nu chiar fraţi, pot fi creştinii şi musulmanii, ce ar avea chiar precepte religioase comune!

Fraţi români, clerici şi credincioşi! Oare Sfinţii mucenici Brâncoveni şi o sumedenie de alţi creştini necunoscuţi, în zadar şi-au vărsat sângele lor?

Să auzim încă o dată ce le grăieşte Duhul Sfânt, mai întâi evreilor din vremea Mântuitorului, apoi urmaşilor lor iudaişti, şi apoi şi musulmanilor:

“Eu ceea ce am văzut la Tatăl Meu grăiesc; şi voi ceea ce aţi văzut la tatăl vostru faceţi.

Răspuns-au şi au zis lui: Tatăl nostru, Avraam este. Zis-au lor Iisus: de aţi fi fost fii ai lui Avraam, lucrurile lui Avraam aţi fi făcut. Iar acum Mă căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, Om care adevărul am grăit vouă, care am auzit de la Dumnezeu; aceasta Avraam n-a făcut.

Voi faceţi lucrurile tatălui vostru. Zis-au drept aceea lui: noi din curvie nu suntem născuţi; un Tată avem, pe Dumnezeu.

Zis-a lor Iisus: de ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi fi iubit pe Mine; că Eu de la Dumnezeu am ieşit şi am venit; că n-am venit de la Mine Însumi, ci Acela M-a trimes. Pentru ce glasul Meu nu-l cunoaşteţi? Căci nu puteţi să auziţi cuvântul Meu.

Voi din tatăl diavolul sunteţi, şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. “(Ioan VIII, 38-44)

Dar, măcar toţi “creştinii” se închină la acelaşi Dumnezeu?

“Părinte, am înţeles cât de cât cu evreii şi musulmanii, dar ce ne mai spui atunci despre fraţii noştri catolici şi armeni (anglicani, luterani, reformaţi, etc.)? Ei Îl recunosc pe Iisus ca Hristos şi Mântuitor, ba chiar cred şi sunt botezaţi ca şi noi în numele Sfintei Treimi!”

Cum să nu spui acestea, atunci când nu cunoşti nici dogmele, canoanele şi liturgica ortodoxe şi nici rătăcirile celorlalţi, ale “răucredincioşilor creştini”, eterodocşii de toate felurile!

O, Doamne Duhule Sfinte, ce ne răspunzi aici?

“Un Domn, o credinţă, un Botez” (Efeseni IV, 5)

“Cred într-una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor?”

Iarăşi, acelaşi scurt-circuit logic diavolesc ecumenist. Deci, cum vor putea mai multe “biserici” diferite ce mărturisesc diferite credinţe şi au diferite botezuri, şi clerul şi credincioşii lor să creadă şi să se închine aceluiaşi Dumnezeu?

De pildă, armenii, copţii şi unii sirieni fiind monofiziţi, mărturisesc un Hristos cu o singură natură, voinţă şi lucrare. Aşa făcând, s-au rupt de Biserică şi au fost daţi anatemei de către patru Sinoade ecumenice!

Închinarea noastră a ortodocşilor măcar, aşa cum învaţă şi copii la şcoală, arată prin degetele inelar şi cel mic de la mâna dreaptă că noi credem şi mărturisim Un Domn, cu două naturi, voinţe şi lucrări (divină şi umană)! Este Acesta acelaşi Hristos cu al monofiziţilor?

Catolicii, sau mai bine zis papistaşii, spun aşa: “Spiritul (Duhul) Sfânt? carele din Tatăl şi din fiul (filioque) purcede?” iar închinarea lor, mărturisind această “dogmă” blestemată, se face invers, şi după ei urmează cu aceeaşi închinare anglicanii şi protestanţii.

Frate creştine ortodox, Acelaşi Dumnezeu se mărturiseşte aici? Aceeaşi Sfântă Treime?

Gândeşte-te şi trezeşte-te:

Ortodoxie: Tatăl naşte şi purcede Fiul este născut Sfântul Duh este purces din Tatăl
Papistaşi: Tatăl naşte şi purcede Fiul este născut dar purcede şi el! Sfântul Duh purcede şi din Tatăl şi din fiul!
Acum, vezi bine că Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt aceiaşi! Si nu numai atât, nici Tatăl nu este acelaşi: la ortodocşi El este unica sursă a purcederii!

Atât şi ar fi fost de ajuns ca să vedem că nu ne închinăm la acelaşi Dumnezeu. Cine vrea mai multe deosebiri, să se ostenească şi să caute şi va găsi că începând de la 1054 şi până astăzi deosebirile dogmatice, canonice şi liturgice s-au înmulţit necontenit, ajungând la cîteva zeci, şi nu mici şi neînsemnate ci chiar mari şi decisive!

În încheiere, să lămurim turma noastră cuvântătoare (înţelegătoare), ce fel de “dumnezeu” este acela la care se închină toţi oamenii şi cine sunt aceia care-l propovăduiesc:

“Care este atunci “religia asupra căreia toţi oamenii au căzut de acord?” Este oare vorba despre creştinism? Să-l urmărim pe masonul francez Albert Lantoine care scria: “Părerea generală este că fondatorii francmasoneriei au vrut să creeze o punte de legătură între culte”

Aşa că frate creştin ortodox, ierarh, preot sau mirean, ori-ori? Nu se poate sluji la doi stăpâni.”

articol semnat de Constantin Dan, aparut in revista ‘Credinta Ortodoxa‘ nr. 7 (101), iulie 2005

Sursa

Majoritatea ierahilor sârbi nu a votat documentele apostate din Creta. Mitropolitul Irineu de Baska: DOCUMENTUL ECUMENIST ESTE NEVALID

Majoritatea ierahilor sârbi nu a votat documentele apostate din Creta. Mitropolitul Irineu de Baska: DOCUMENTUL ECUMENIST ESTE NEVALID

O majoritate covarsitoare a celor 25 episcopi sarbi care au luat parte la lucrarile Sinodului din Creta au refuzat sa semneze documentul controversat intitulat “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine”. Informatia a fost confirmata de Mitr. Irineu de Baska intr-o scrisoare publicata de Romfea.gr.

“As vrea sa subliniez ca nu am fost singurul ierarh sarb prezent la Sinod care a refuzat sa semneze documentul. Textul nu a fost semnat de o majoritate a episcopilor nostri. Mai mult decat atat, documentul nu a fost semnat de multi alti episcopi [din alte delegatii]”, a spus Irineu.

“Drept consecinta, documentul este nevalid. Conform principiului panortodox al consensului (la care am aderat strict din 1961), daca un episcop nu semneaza un document, semnatura lui fiind necesara, atunci documentul devine nevalid”, a subliniat vladica Irineu.

Trebuie reamintit ca documentul mentionat a aparut, pe internet, cu lista tuturor membrilor delegatiei Bisericii Sarbe, creandu-se, astfel, impresia ca episcopii sarbi au semnat unanim textul.In realitate, doar o minoritate a acestora a semnat, in care se regaseste si Patriarhul Irineu.
sursa: MAJORITY OF SERBIAN BISHOPS REFUSED TO SIGN THE CONTROVERSIAL DOCUMENT IN CRETE

Sursa

DOVEZI clare: Sinodul din Creta este unul tâlhăresc! ANATHEMA!


    1. DOVEZI clare: Sinodul din Creta este unul tâlhăresc! ANATHEMA!

In articolele de mai jos puteți afla despre RUGĂCIUNE ÎMPREUNĂ CU ERETICII, LEPĂDARE DE CREDINȚA A UNUI MITROPOLIT ȘI ridicarea sinodului panortodox la gradul de ORGANISM INFAILIBIL ÎN BISERICA ORTODOXĂ!

FRAȚILOR, VIN VREMURI DE MARE APOSTAZIE! SĂ NU ACCEPTĂM NICIO DECIZIE STRĂINĂ DE ÎNVĂȚĂTURA SFINȚILOR PĂRINȚI! SĂ MUSTRĂM PE IERARHII DE CARE APARȚINEM, PÂNĂ SE LEAPĂDĂ DE ORICE EREZIE! NOI SUNTEM BISERICA!

Pseudo-mitropolitul Chiril (Patriarhia Ecumenică): „Biserica mărturisită în Crez nu este cea ortodoxă.”
Rugăciune pan-eretică la sinodul panortodox din Creta
ȘOC: Membrii „sinodului panortodox” vor constitui o structură permanentă infailibilă

Sursa

Satanism la papistaşi

Eroare
Acest video nu există
Eroare
Acest video nu există
Eroare
Acest video nu există