Sfântul Serafim Sobolev – Cuvânt la a II-a zi de Paşti

Despre roadele Învierii lui Hristos şi cel mai important dar – harul Sfântului Duh, a cărui dobândire este scopul vieţii creştine. „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le”(Troparul praznicului).

Iată cuvintele troparului pascal, pe care le auzim atât de des în zilele sărbătorii Sfintelor Paşti. Acest tropar este foarte scurt, dar conţinutul lui are pentru noi o importanţă mântuitoare deosebită. Aici se vorbeşte despre biruinţa Domnului asupra morţii, prin slăvită Sa înviere. El a primit ca moartea să se atingă de trupul lui cel sfânt şi să moară, dar în acelaşi timp, prin învierea Sa, să calce moartea, dăruind neamului omenesc nemărginite binefaceri.

Primul este acela că preacuratul Lui trup, pe care l-a împrumutat din Preaneîntinata Lui Maică, după înviere a devenit cu totul duhovnicesc. Domnul se arată ucenicilor Săi prin uşile încuiate (vezi Ioan 20,19-26). Dar, în acelaşi timp, trupul lui Hristos s-a proslăvit mai ales după înălţare, când Domnul a stat cu trupul de-a dreapta Tatălui.

Sfântul Ioan Damaschin, în cartea sa „Credinţa ortodoxă pe scurt”, spune că trupul Lui Hristos, după înălţare, S-a împărtăşit pentru totdeauna cu fericirea şi slava dumnezeiască; Lui i se închină îngerii şi-L proslăvesc. În ce fel de slavă dumnezeiască petrece trupul lui Hristos, despre aceasta mărturiseşte Domnul Sfântului Ioan Teologul, pe insula Patmos, înainte să-i descopere soarta lumii.

Faţa lui Hristos strălucea ca soarele, când străluceşte în puterea lui. Marele Apostol n-a putut suporta această slavă dumnezeiască şi a căzut ca mort la picioarele lui Hristos(vezi Apocalipsa 1,16-17).

Mărturiseşte despre această slavă a lui Hristos şi arătarea Lui către Sfântul preacuvios Serafim, după Liturghie, în Marea Joi. După această arătare, bineplăcutul lui Dumnezeu nu se putea clinti din loc, stând nemişcat două ore în altar şi simţind în inima sa fericirea Raiului.

Dar este şi alt rod al învierii lui Hristos. Dacă în asemenea slavă petrece trupul în care s-a îmbrăcat Domnul, atunci şi trupurile noastre, la unirea lor cu sufletele noastre în ziua învierii de obşte a morţilor, sunt chemate, în puterea învierii lui Hristos, la o nespusă şi mare slavă dumnezeiască: Hristos s-a sculat din morţi, fiind începătura celor adormiţi (I Corinteni 15,2). Nu se poate arăta prin cuvinte şi acea slavă sau fericire a Raiului, care se va deschide pentru noi, după învierea morţilor şi după înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos.

Dorind să arate toată puterea acestei slave, apostolul Pavel a mai putut spune doar atât: „Pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi” (Romani 8, 18). Sfântul Ioan Teologul, având în vedere slava şi fericirea noastră viitoare, la care suntem chemaţi de Dumnezeu, a spus: „Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim că dacă El se va arăta, (se înţelege la a doua venire a Domnului) noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este” (I Ioan 3,2). În aceste cuvinte apostolul lui Hristos mărturiseşte că slava noastră viitoare, fericirea noastră viitoare acum nu pot fi cuprinse de mintea omenească.

Dar, în acelaşi timp, marele apostol arată că această slavă, această fericire a noastră vor consta în vederea adevăratului nostru Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în Fiinţa Lui. Îl vom vedea aşa cum este, se înţelege, nu numai în Fiinţa lui omenească, ci şi în cea dumnezeiască.

Acum noi nu putem să pătrundem însuşirile dumnezeieşti, manifestările Lor în viaţa noastră, despre care şi apostolul Pavel a spus: „O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât de nepătrunse căile Lui” (Romani 11,33).

Dar atunci Îl vom vedea pe Dumnezeu chiar în Fiinţa Lui. Dacă din contemplarea lui Hristos în trupul Lui proslăvit sfinţii simţeau o asemenea fericire nespusă, atunci ce fericire vom simţi noi contemplându-L pe Hristos în Fiinţa Lui. Mai mult, la această contemplare, la această fericire şi slavă vor participa şi trupurile noastre înviate.

Dar este şi al treilea rod al învierii lui Hristos. Minunată este milostivirea lui Dumnezeu! Şi acum, încă în viaţa lor pământească, sfinţii se împărtăşesc de slava viitoare. Această slavă binecuvântată pătrunde toată fiinţa lor şi chiar se oglindeşte în trapul lor.

De aceea şi trupurile sfinţilor se fac purtătoare de duh şi chiar nesocotesc legile fizice. Din viaţa Sfintei Maria Egipteanca, se vede că ea trecea Iordanul, călcând pe apă ca şi pe uscat. Iar când se ruga pentru toată lumea, în prezenţa cuviosului Zosima, se ridica deasupra pământului.

Aşa se ridica şi se ruga în văzduh şi Sfântul Serafim de Sarov, înainte de a-l tămădui pe tânărul bolnav.

Însă cea mai uimitoare slavă a sfinţilor consta în aceea că erau pătrunşi de o lumină dumnezeiască, iar strălucirea acesteia, nu arareori, era vizibilă oamenilor evlavioşi. Această lumină a plăcuţilor lui Dumnezeu izgonea departe demonii, îi păzea de uneltirile vrăjmaşilor şi era vindecătoare şi îmbucurătoare pentru suferinzi.

În viaţa Sfântului Ambrozie, episcopul Mediolanului, se spune despre un tânăr îndrăcit, pe care îl duceau în Mediolan, să fie tămăduit de Sfântul Ambrozie. Dar acest tânăr a fost lăsat de diavol încă în drum spre Mediolan, căci lumina binecuvântată a marelui plăcut al lui Dumnezeu l-a ars pe demonul care locuia în tânăr şi acesta a ieşit din el.

În America de Nord există oraşul Charleston, unde se află un lăcaş închinat satanei. Un preot ortodox, care a slujit în eparhia rusă a Americii de Nord, îmi povestea că el, datorită slujbei, trebuia să meargă în acel oraş. Dar iată că la cincizeci de kilometri de Charleston, a simţit deodată în inima lui o tristeţe îngrozitoare, care creştea treptat, o dată cu apropierea de oraş. Iar când a intrat în oraş, n-a mai putut suporta această tristeţe şi s-a grăbit să plece de acolo. Când preotul a părăsit oraşul Charleston, tristeţea a slăbit, iar la kilometrul cincizeci a dispărut de tot.

În acest fel, precum de la demoni se revarsă departe păgubitoarea şi ucigătoarea de suflet tristeţe a iadului, aşa de la sfinţi se revarsă departe vindecătoarea şi de viaţă făcătoarea lumină harică, care este izvorul marii bucurii şi slave.

Ce concluzie mântuitoare trebuie să tragem din tot ce am spus despre binefacerile învierii lui Hristos? Dacă trupul lui Hristos, pentru totdeauna unit cu dumnezeirea Domnului nostru, este atât de proslăvit în ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui; dacă şi trupurile noastre sunt chemate de Dumnezeu la o nespusă slavă cerească şi la o mare fericire, după unirea lor cu sufletele noastre după învierea cea de obşte o morţilor; dacă şi acum trupul în viaţă al sfinţilor, prin Darul Sfântului Duh, se face atât de duhovnicesc şi proslăvit, atunci trebuie să ne păstrăm trupul nostru în toată curăţia şi sfinţenia.

Să ţinem minte întotdeauna cuvintele Apostolului Pavel din prima epistolă către Tesaloniceni: „Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră ca să vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare dintre voi să-şi stăpânească vasul său în sfinţenie şi cinste, nu în patima poftei”… . Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire” (I Tesaloniceni 4, 3-5,7).

Să ne ajute Domnul, pentru învierea Lui, să avem această neprihănire; şi ea va fi moştenirea noastră, dacă întotdeauna ne vom călăuzi prin smerenie şi dragoste, fără de care curăţia noastră nu va depăşi neprihănirea păgânilor, care se pot înălţa doar până la abstinenţa exterioară şi chinuitoare de la patimi.

Ei nu posedă curăţia interioară neprihănită în gânduri şi sentimente, prin care se defineşte desăvârşirea noastră morală. Asemenea neprihănire este specifică doar dreptcredincioşilor şi numai acelora dintre ei, în care lucrează harul interior, renăscător, încălzit în noi tocmai în puterea smereniei şi a dragostei.

Fie ca întotdeauna să se descopere în noi puterea învierii lui Hristos, în toate binefacerile sale şi întotdeauna să se împlinească în viaţă noastră cuvintele lui Hristos: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”(Matei 5,48). Amin.

(ţinut în biserica rusă „Sf Nicolae” din Sofia, la 1/14 aprilie 1947)

**

Despre harul Sfântului Duh ca izvor al veşnicei bucurii a Sfinţilor.

„Cerurile după cuviinţă să se veselească, şi pământul să se bucure şi să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută; că Hristos s-a sculat, veselia cea veşnică”( Canonul Paştilor, cântarea 1).

Ce fel de veselie veşnică este aceasta pentru care Sfânta Biserică, prin cuvintele Preacuviosului Ioan Damaschin, alcătuitorul canonului pascal, cheamă să sărbătorească şi să se bucure întreaga lume, văzută şi nevăzută?

Această veselie este fericirea noastră viitoare şi veşnică în Rai, împărăţia cerească a lui Hristos, pe care o moştenesc toţi creştinii dreptslăvitori. Ea este cel mai înalt scop al tuturor nevoinţelor noastre, al întregii noastre vieţi.

Această veselie cerească şi veşnică a început pe pământ, o dată cu învierea lui Hristos, în viaţa oamenilor celor mai apropiaţi Lui. Prima dintre toţi oamenii care a încercat această veselie, ca o bucurie dumnezeiască, neauzită, nespusă şi neasemuită a fost Preacurata Maica Domnului, şi aceasta mai ales chiar în momentul învierii.

Nu o dată Domnul vorbea ucenicilor şi chiar şi altor oameni că El, după moartea Sa, va învia a treia zi. Ar fi putut Domnul să nu spună acest lucru Preaiubitei şi Preacuratei Sale Maici şi să o lase fără mângâiere, în cele mai mari chinuri sufleteşti, atunci când Ea a suferit cel mai mult lângă Cruce, privindu-L răstignit şi însângerat?

Potrivit tradiţiei bisericeşti, Maica Domnului, ştiind că Fiul Ei dumnezeiesc va învia a treia zi, nu s-a îndepărtat de mormântul Lui şi de aceea a fost martoră a însăşi învierii lui Hristos. Se cuvenea, precum spune despre acestea sfântul Ioan Gură de Aur, ca Aceea, care mai mult decât oricine îl iubea pe Domnul şi a suferit mai mult decât oricine la Răstignire, să fie prima care să se bucure de vederea lui Hristos cel înviat.

După Ea, această veselie veşnică sau fericirea cerească au încercat-o femeile mironosiţe, apostolii şi toţi ceilalţi ucenici ai lui Hristos, iar Domnul Li s-a arătat timp de patruzeci de zile de la învierea Sa, umplându-i de bucurie dumnezeiască.

Este greu şi chiar imposibil să ne imaginăm întreaga fericire ce decurgea din aceste arătări minunate. Din relatarea Evanghelică despre arătarea Domnului înviat celor doi călători spre Emaus, Luca şi Cleopa, este evident că inimile lor ardeau, erau topite de această fericire, chiar şi atunci când Hristos, apărut în faţa lor, nu era recunoscut încă de ei, ci numai le tâlcuia mărturiile Sfintei Scripturi, că El trebuia să pătimească, să moară şi să învieze a treia zi. Ce fericire au simţit în sinea lor călătorii spre Emaus, atunci când Domnul, invitat de ei la cină, a fost recunoscut de ei când a frânt pâinea, după care s-a făcut nevăzut.

Din cauza bucuriei cereşti ei au uitat de oboseală şi fără a ţine seama de ora târzie, au purces de îndată, în mare grabă, spre Ierusalim, la apostoli, ca să le vestească şi celorlalţi această mare bucurie. Intrând la apostoli cu această veste, i-au auzit pe aceştia spunând cu gura lor: „A înviat cu adevărat Domnul şi s-a arătat lui Simon” (Luca 24, 34-35).

Când călătorii spre Emaus au povestit apostolilor ce li s-a întâmplat, dintr-o dată a stat înaintea lor Domnul înviat, umplându-i pe ei de bucuria Lui dumnezeiască.

Desigur că aceste apariţii extraordinare ale lui Hristos Cel înviat au fost determinate de necesitatea de a întări, o dată pentru totdeauna, credinţa în Biserica lui Hristos, cea care tocmai se născuse pe pământ şi a cărei dogmă de căpetenie era bazată tocmai pe învierea lui Hristos.

Mai târziu, nu a mai fost în mod deosebit nevoie de asemenea arătări dese ale lui Hristos Cel înviat. Cu toate acestea, Domnul şi Mântuitorul nostru nu i-a lăsat pe cei care au urmat Lui să rămână neîmpărtăşiţi de această veşnică veselie, încă în timpul vieţii lor pământeşti. El le-a trimis, întâi prin ucenici, apoi prin urmaşii lor, preoţii Bisericii, de la Tatăl Său ceresc Alt Mângâietor, al cărui Har a început să se reverse asupra noastră în Biserica Ortodoxă, prin Tainele ei.

Acest Har, în diferitele şi minunatele sale manifestări, a devenit izvorul unor mari bucurii cereşti, izvorul aceleiaşi veselii veşnice în viaţa oamenilor sfinţi. Cum ar fi putut, de exemplu, Sfântul Marcu din muntele Fracesc să nu încerce această veselie, când datorită lucrării Harului dăruit lui, s-a mişcat un munte din loc, deşi el nu I-a cerut lui Dumnezeu această minune, ci doar discuta cu un alt cuvios despre faptul că Domnul a fost întotdeauna, este şi va fi cu noi prin puterea Sa dumnezeiască şi atotputernică?!

Putea să fie neatinsă de această veselie veşnică Maria Egipteanca, cea care nu o dată a trecut Iordanul ca şi pe uscat, iar când, la rugămintea bătrânului Zosima, a început să se roage pentru întreaga lume, s-a ridicat în aer?!

Oare mai puţin decât apostolii simţeau în sine o bucurie dumnezeiască oamenii sfinţi, atunci când ei înviau morţii şi prin puterea Harului dumnezeiesc, săvârşeau multe şi mari semne şi minuni, atunci când Domnul îi învrednicea de vedenii şi descoperiri cereşti neobişnuite, cum s-a întâmplat, de pildă, în vieţile Preacuvioşilor Serghie de Radonej şi Serafim de Sarov.

Sfântul Serghie s-a învrednicit s-o vadă pe Maica Domnului într-o asemenea mare slavă, încât martorul acestei vedenii, ucenicul sfântului Serghie, monahul Miheia, nu a putut suporta această slavă de lumină dumnezeiască şi a căzut la pământ ca mort. Mai târziu, după vedenie, preacuviosul Serghie i-a spus: „Şi în mine sufletul tremură de bucurie cerească”.

De aceeaşi vedenie a Maicii Domnului s-a învrednicit, la Buna Vestire, nu cu mult înainte de sfârşitul său şi preacuviosul Serafim, împreună cu monahia Evpraxia din mănăstirea Diveevo. Aceasta din urmă, de asemenea, nu a putut să suporte lumina cerească în mijlocul căreia s-a arătat în toată slava Sa Preacurata Maică a Domnului, înconjurată de îngeri, de Sfântul Ioan Înaintemergătorul, de Apostolul Ioan Teologul şi de alte douăsprezece fecioare. Ea a căzut, iar Maica Domnului a ridicat-o cu preacuratele Ei mâini. După sfârşitul acestei vedenii, care s-a prelungit mai mult de două ore, preacuviosul Serafim i-a spus monahiei Evpraxia: „Avem de ce să credem în Hristos”.

Altădată, învrednicindu-se asemenea apostolului Pavel, să fie înălţat până în al treilea cer, preacuviosul Serafim a simţit o asemenea fericire, de la vederea lăcaşurilor Raiului şi a slavei locuitorilor cereşti, încât nu a putut apoi să povestească nici un cuvânt despre această descoperire dumnezeiască. Dorind însă să ne arate ce mare şi nespusă fericire ne aşteaptă în veacul viitor, preacuviosul Serafim a putut doar să spună: „Dacă viermii ne-ar fi mâncat carnea trupului nostru în timpul întregii noastre vieţi, atunci ar trebui să acceptăm să fim întru totul gata să răbdăm aceasta, precum şi tot felul de alte grele suferinţe, numai să nu ne lipsim de acea bucurie cerească şi de acea slavă pe care Le-a pregătit-o Domnul tuturor celor care Îl iubesc şi care împlinesc poruncile Lui”.

Acest Har îi renăştea şi îi făcea pe oamenii sfinţi să fie încă din această viaţă locuitori cereşti şi îngeri pământeşti. Prin puterea Lui ei atingeau dragostea desăvârşită pentru Hristos şi prin el, ziua şi noaptea, se umpleau de bucuria pe care o simt cei care se găsesc deja în împărăţia cerească a lui Hristos.

Iată de ce Sfântul Isaac Sirul spunea că dragostea desăvârşită pentru Hristos este Raiul pe pământ cu toate împlinirile fericirii. Nu degeaba Sfântul apostol Pavel spunea că „Harul Sfântului Duh(primit de noi prin Sfânta Biserică) este arvuna moştenirii noastre viitoare”, adică a acelei veselii veşnice, care ni se va descoperi pe deplin în viaţa viitoare, mai ales după înfricoşătoarea Judecata a lui Hristos.

De altfel, sfinţii nu au fost lipsiţi nici în viaţa lor pământeană de această veselie veşnică, pe care altădată au simţit-o Preacurata Maica Domnului, sfintele femei mironosiţe şi apostolii, la arătarea lui Hristos cel înviat.

Domnul a împlinit asupra sfinţilor nemincinoasele Sale cuvinte: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14, 21). „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea” (Ioan 15, 10). „Bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină (adică va fi desăvârşită)(Ioan 15, 11).

Şi mulţi dintre marii slujitori ai lui Dumnezeu se învredniceau de arătarea Domnului în slavă, arătare de care s-a învrednicit acelaşi preacuvios Serafim, la Liturghia din Joia cea Mare, la care a slujit ca ierodiacon.

După Vohodul mic, preacuviosul L-a văzut în văzduh pe Mântuitorul Hristos într-o lumină nespusă, înconjurat de o mulţime fără număr de îngeri. Cuprins de extaz ceresc, preacuviosul Serafim nu mai putea să se mişte din loc, fiind dus de pe amvon în altar de către ierodiaconi, iar timp de două ore a rămas nemişcat, meditând la vedenia dumnezeiască şi desfătandu-se de veselia cerească a acesteia.

Lucruri minunate au fost observate în vieţile sfinţilor. Domnul, nu numai că îi umplea de fericire nepământeană prin Harul Sfântului Duh, de această veşnică veselie a împărăţiei Lui celei Cereşti prin vedeniile şi descoperirile cereşti, dar şi suferinţele sufletesti, care erau atât de numeroase în viaţa lor, le transforma în izvor de bucurii dumnezeieşti.

În timpul acestor suferinţe, Domnul revărsa asupra robilor Săi adevăraţi mila Sa deosebită, iubirea Sa deosebită şi mângâierile Sale. Atunci se împlineau asupra lor cuvintele apostolului Pavel: „Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, aşa prisoseşte prin Hristos şi mângâierea noastră” (II Corinteni 1, 5).

Chiar moartea, care pe noi ne sperie atât de mult şi o considerăm ca pe o culme a nefericirilor, pentru sfinţi era o mare bucurie şi de aceea le era cunoscută dinainte. Cu două ore înainte de moarte, Antonie, Arhiepiscopul Voronejului, apropiat în duh de Preacuviosul Serafim, l-a chemat la el pe episcopul său vicar, Elpidifor şi i-a spus: „Nu simt nici un fel de frică; vreau să mă despart de trup şi să fiu cu Hristos”.

Şi acest lucru este de înţeles pentru sufletele sfinţilor, deoarece din momentul despărţirii de trup, se luminau cu o lumină dumnezeiască şi erau însoţite de îngeri şi cuprinşi de bucurie, se înălţau la tronul Sfintei Treimi, într-o nesfârşita bucurie cerească, pentru veşnica veselie în împărăţia lui Hristos.

Spre această veşnică veselie suntem chemaţi şi noi, iubiţilor întru Hristos ai mei fii. Şi nimic nu este mai plăcut lui Dumnezeu decât năzuinţa noastră spre această veşnică veselie. Iar această năzuinţă numai atunci o putem realiza, când vom împlini cu sfinţenie şi neabătut toate poruncile dumnezeieşti.

De aceea îl vom ruga pe Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat să ne ajute să înfăptuim întotdeauna voinţa Lui cea Sfântă şi mântuitoare pentru noi şi niciodată să nu facem ceva ce nu îi este plăcut Lui şi Sfintei Lui Biserici.

De aceea, Domnul, într-o măsură sau alta, ne va împărtăşi şi pe noi veşnicei veselii a împărăţiei Lui celei cereşti, încă din timpul acestei vieţi pământeşti, iar după moartea noastră se vor împlini pentru noi cuvintele rugăciunii pe care atât de des o auzim după Sfânta împărtăşanie şi în care se exprimă această nădejde: „Şi aşa ieşind dintru această viaţă întru nădejdea vieţii celei veşnice, să ajungem la odihna ceea ce este de-a pururea, unde este glasul lăudătorilor cel neîncetat şi dulceaţa cea fără de sfârsit a celor ce văd frumuseţea cea nespusă a feţei Tale”. Amin.

(ţinut în biserica rusă „Sf. Nicolae” din oraşul Sofia, la 20 aprilie/3 mai 1948)

**

Curăţirea inimii de patimi este condiţia obligatorie pentru a vedea Chipul lui Dumnezeu.

Hristos a înviat!

Aş vrea ca în această mare zi a Luminatei învieri a lui Hristos să vă urez, iubiţilor întru Hristos fiii mei, ceea ce ne urează Sfânta Biserică, în următoarele cuvinte ale canonului pascal: „Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiată lumină a învierii”.

Prin aceste cuvinte Biserica Ortodoxă arătă întreaga esenţă a creştinătăţii. Şi în primul rând, cuvintele: „să ne curăţim simţirile”, ne spun nouă că viaţa creştină nu este altceva decât marea noastră nevoinţă în lupta cu patimile şi cu păcatele, nevoinţă în păzirea neabătută şi permanentă a tuturor poruncilor dumnezeieşti.

Este evident că pentru mântuirea noastră nu este suficientă numai credinţa în Hristos cel înviat, ci trebuie, de asemenea, să urmăm calea cea îngustă, îndurerată şi spinoasă, de care ne-a vorbit însuşi Hristos: „Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află” (Matei 7, 14).

Greutatea acestei mari nevoinţe creştineşti o conştientizau bine cei care cu sârguinţă se luptau cu patimile lor, fără să-L trădeze pe Mântuitorul nici în gânduri, nici în sentimente şi nici în fapte. La fel de mult o simţeau şi cei ce răbdau în tăcere supărările şi iertau pe vrăjmaşii lor din toată inima; cei care îşi petreceau întreaga lor viaţă în înfrânare şi nevinovăţie, străduinsu-se a fi neadormiţi în rugăciunile lor către Dumnezeu, zi şi noapte, alungând de la ei săgeţile duhurilor viclene.

Pentru asemenea nevoinţă Harul purtător de lumină al Duhului dumnezeiesc, ceea ce este acelaşi lucru cu neapropiată lumină a învierii lui Hristos, îi ilumina pe adevăraţii creştini şi ei săvârşeau mari semne şi minuni în viaţa lor.

Acestea au avut şi au loc în viaţa bine plăcuţilor lui Dumnezeu prin Harul Sfântului Duh. Domnul le-a trimis lor darul vederii dumnezeieşti. Prin puterea acestui Har ei tămăduiau tot felul de boli şi suferinţe la oameni, izgoneau din ei diavolii şi chiar obligau fiarele sălbatice să li se supună, ceea ce însemnă minune a minunilor.

Aşa s-a supus leul, ca o făptură raţională a lui Dumnezeu, preacuviosului Gherasim de la Iordan. Aşa asculta un urs de Preacuviosul Serafim de Sarov, înţelegându-i cuvintele şi mişcările mâinii. Aşa s-au supus lupii marii nevoitoare a Bisericii Ruse, egumena mănăstirii Staroladojsk, Epraksia şi chiar au apărat-o. Unei alte mari nevoitoare din Rusia şi anume Eufrosina, nebuna pentru Hristos, i se supuneau păsările.

Iar când s-a îmbolnăvit grav şi a fost lăsată de oameni fără nici un ajutor, un corb îi aducea zilnic hrană, asemenea celui care altădată făcea acelaşi lucru pentru proorocul Ilie. În cartea, „Lavsaicon”, această culegere de istorii din vieţile Sfinţilor Părinţi, se povesteşte cum odată, în chilia marelui nevoitor şi făcător de minuni Macarie din Alexandria, a intrat o hienă, aruncându-i la picioare puiul ei orb.

Sfântul Macarie l-a luat şi scuipându-l în ochi, a săvârşit o minune. Puiul a văzut de îndată, iar mama, hrănindu-l, a plecat cu el. În ziua următoare, hiena i-a adus fericitului Macarie o piele mare de oaie, s-a lăsat în genunchi şi-a lăsat capul la pământ şi dându-i această piele, părea că-l roagă să o primească în dar, pentru tămăduirea puiului ei. Marele făcător de minuni a primit darul hienei, dar i-a interzis acesteia să nu mai mănânce oi de la oamenii săraci. Pielea sfântul Macarie i-a lăsat-o fericitului şi marelui Atanasie.

În toate aceste minuni neobişnuite oamenii sfinţi îl vedeau pe Hristos strălucind prin manifestările minunate ale Harului. Dar pentru faptul că îşi curăţeau întotdeauna toate simţirile lor de tot ce era pătimaş şi păcătos, pentru nevinovăţia lor sufletească, bine plăcuţii lui Dumnezeu îl vedeau pe Însuşi Hristos în strălucirea întregii Lui Slave Dumnezeieşti şi de la această vedere se umpleau de fericirea Raiului, încă aici pe pământ.

La această vedere minunată şi fericită ne cheamă pe noi, pe toţi şi pe fiecare în parte Sfânta Biserică, prin cuvintele arătate din canonul pascal. Ea ne cheamă să vedem pe Hristos strălucind, atât în manifestările minunate ale Harului Său, cât şi în însăşi înfăţişarea Lui.

Fie ca nimeni să nu caute acest din urmă mare bine – vederea lui Hristos însuşi, chiar aici pe pământ – imposibilă pentru noi, întrucât Domnul a vrut să ne dăruiască această moştenire prin cuvintele: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acelea este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14, 21).

Şi să nu fie această mare chemare a Maicii Bisericii noastre zadarnică pentru noi. Ca nişte copii ascultători ai ei, să răspundem la această chemare din toată inima. Să urmăm, cât nu este prea târziu, calea îngustă şi îndurerată, calea curăţirii neabătute a inimii noastre de patimi şi a împlinirii tuturor poruncilor lui Hristos, în scopul dobândirii mântuirii noastre şi a adevăratei fericiri veşnice.

Atunci Domnul va împlini asupra noastră, în toată puterea lor, cuvintele canonului pascal: „Să ne curăţim simţirile, şi să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiată lumină a învierii”, care cuvinte sunt în esenţă cuvintele lui Hristos: „Fericiţi cei cu inima curată, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5,8). Amin.

(ţinut în biserica rusă „Sf. Nicolae” din oraşul Sofia, la 12/25 aprilie 1949)

Cum devine INVIEREA o realitate tainic lucratoare in concretul zilelor vietii noastre?

Multe din cele traite cu durere pe pamant vor aparea in vesnicie intr-o lumina noua, ne vor invata sa binevestim si sa preaslavim ceea ce am platit candva cu lacrimi”.

***

Domnul ne sta alaturi

Iar noi nadajduiam ca… (Luca 24,21)

Cand simti ca toate cele in care ai crezut incep sa se surpe, te incearca o grea dezamagire, o tulburare launtrica; cum a putut sa se intample asa ceva? Totul iti apare intunecat si fara nicio perspectiva de limpezire. In asemenea clipe ar trebui sa ne aducem aminte ca si Apostolii erau tristi mergand spre Emaus, dar sa ne gandim si la ceea ce s-a intamplat dupa aceea.
Mergeau pe drum cuprinsi de o nesfarsita tristete, dezamagiti; pierdusera totul, le era neinchipuit de greu. Iisus S-a apropiat „mergand impreuna cu ei“, dar ei nu L-au recunoscut. El vine, Se apropie de noi, merge impreuna cu noi cand suntem apasati de tristete; noi insa ne vedem de durerea noastra, n-avem ochi pentru El! Trece multa vreme si nu-L recunoastem pe Cel ce merge impreuna cu noi!
1De ce sunteti tristi? Credeti ca El nu stie de ce? Dar vrea sa-I spuneti voi, va intreaba. Fireste ca stie de ce, dar vrea sa-I spuneti voi insiva, pentru ca de aceasta marturisire aveti nevoie.

…Apostolii incep sa-si verse necazul, Ii spun de ce sunt dezamagiti, „iar noi nadajduiam ca…” (Luca 24, 21). Si, totusi, nu-L recunosc! El le vorbeste si inimile li se inflacareaza de vorbele Lui, incep sa se lumineze la chip si la suflet, dar durerea pare sa nu li se fi risipit, pentru ca inca nu L-au recunoscut. Cuvintele Sale ii mangaie, incat nu s-ar mai desparti niciodata de El: „Ramai cu noi!“

Si El a ramas. Au urmat apoi bucurie, viata noua, „dovada lucrurilor nevazute“ (Evrei 11,1).

El S-a ascuns de ochii lor, dar ei au continuat sa mearga cu hotarare inainte, fiindca stiau „in Cine si-au pus credinta“ (cf. II Timotei 1, 12), intristarea li s-a prefacut in bucurie (cf. Ioan 16,20).

Asa ni se intampla si noua: trebuie sa-I spunem tot, chiar daca nu-L recunoastem inca, pentru ca El merge impreuna cu noi, Se adreseaza sufletului nostru, care trebuie sa-I raspunda. Ii va raspunde, si El se va transpune in starea lui, il va primeni prin cuvintele Sale. Iar el se va inflacara cu flacara sfanta si ii va spune: „Ramai cu mine!“

Iar El va ramane si i se va deschide, iar sufletul Il va cunoaste si Il va iubi, se va bucura de El, Ii va arata incredere si in aceasta incredere isi va gasi pacea.

***

Renasterea noastra

“Ca sa-L cunosc pe El si puterea invierii Lui” (Filipeni 3, 10)

Hristos a murit pe cruce. Cum vor fi resimtit Apostolii, prietenii si ucenicii Sai acest tragic eveniment? Vor fi sperat pana in ultima clipa, refuzand sa accepte un asemenea1 deznodamant. Mai credeau intr-o minune, care sa puna capat acelei nenorociri. Dar nemiloasa moarte le-a spulberat toate sperantele.
Oare nu ni se intampla si noua sa trecem printr-o situatie asemanatoare? N-am fost confruntati si noi cu evenimente inexplicabile, cu incercari care ne-au sfasiat sufletul, cu probleme irezolvabile, cu enigme ramase nedeslusite? Asupra noastra se abat necontenit lovituri imprevizibile. Te afli in mijlocul unei vieti clocotitoare peste care se proiecteaza dintr-odata umbra mortii, smulgand de langa tine o fiinta scumpa, lasandu-te incremenit de durere. Cea mai grea incercare pe care au trebuit sa o suporte ucenicii Domnului a fost aceea ca mintea lor, inca necoapta, a vazut in aceasta moarte o infirmare a tuturor asteptarilor lor.

Din cuvintele Lui intelesera ca El este viata si adevarul si ca, daca vor crede in El, nu vor vedea moartea, ca Tatal va ramane in ei; atunci, ce explicatie mai putea avea moartea Lui?

Putea-va omul vreodata sa patrunda caile si intentiile lui Dumnezeu? Sa gaseasca cauza si explicatia evenimentelor? Unde ne este atunci credinta? O credinta vie, adevarata, nu se poate naste decat dintr-o bezna totala si dintr-o desavarsita orbire. Deplina incredere in Dumnezeu apare doar atunci cand nu putem vedea nici simti nimic in jurul nostru.
De cele mai multe ori renastem in durere, in furtuna, in dezamagire, cand ni s-au spulberat toate sperantele. Supunerea neconditionata la legea iubirii se obtine numai in asceza trupului, prin infrangerea si nimicirea trufiei din noi.

1Invierea lui Hristos s-a produs cu imprevizibilitatea unui cutremur. Era ceva la care nimeni nu se astepta, parea un lucru imposibil. Dar “puterea invierii Sale” va va elibera si pe voi. Ramaneti neclintiti in intuneric si lumina, puterea si iubirea Lui va vor lumina. Nu deznadajduiti!

Vi s-a parut ca a murit [definitiv], dar El e vesnic viu si v-a iubit cu iubire vesnica. Biruinta voastra aduce cu sine si biruinta altora. Domnul isi va vadi puterea in voi; oamenii va vor vedea credinta, vor afla ca sunteti supusi si rabdatori in incercari, va vor pretui indelunga-rabdare, bucuria duhovniceasca la vreme de necaz, pacea launtrica in timpul furtunilor vietii si vor spune: „Iata roada, iata puterea invierii Lui”.

Prin aceasta putere, lucratoare asupra neputintelor noastre, vi se va da sa indepliniti cele de neindeplinit si sa atingeti cele de neatins.

***

Sa mergem la El

Veniti la Mine toti cei osteniti si impovarati si Eu va voi odihni! (Matei 11, 28)

Aceste cuvinte le-au adus multora mangaiere si intarire. Ele ne sunt adresate noua, tuturor, incat nu se va gasi niciun om care sa nu aiba nevoie de ele, mai devreme sau mai tarziu. Dar exista cazuri, exista vremuri cand ele capata o importanta deosebita. Fericirea pamanteasca, visurile avantate, inflacaratele sperante ale anilor tineri cedeaza mult prea repede locul deziluziilor si uratului, cand ni se pare ca impartasim cu lumea intreaga o imensa suferinta universala.

Oare nu ne gasim si noi, astazi, intr-o asemenea situatie? Nu ni se pare uneori ca, dupa nenumarate emotii si alarme, a dat peste un fel de acalmie morala, o nepasare fata de tot si de toate? O asemenea stare sufleteasca este explicabila in cazul unor necredinciosi, noi 1insa, mai fericiti in privinta cunoasterii adevarului si luminii si carora cerurile ne sunt deschise, nu putem si nu trebuie sa cadem in deznadejde si sa tot spunem ca nu mai avem nimic de asteptat de la viata! Ne facem oare ca n-am auzit aceste cuvinte: „Veniti la Mine toti cei osteniti…“?
Veti spune, poate, ca unuia care a obosit si se simte impovarat ii lipseste hotararea, nu are puterea de a se urni din loc si de a merge catre Iisus. Dar daca Iisus imi cere acest efort, daca ma cheama, daca asteapta raspunsul meu, inseamna ca prin insusi cuvantul Sau imi da putere. Cand spune: „Veniti la Mine…” El parca a si inceput sa ne atraga spre Sine si cuvantul Sau, care emana atata iubire, atata mila iubitoare, ne da taria sa pornim pe cale, oricat de grea ar fi ea. Cand spune „cei osteniti si impovarati” simtim in cuvintele Lui o compatimire adanca fata de neputintele noastre si o dorinta de a ne ajuta, de a ne face sa ne trezim din somnul sufletului, de a ne ridica si de a porni spre El, pentru a ne gasi in El vesnica odihna sufleteasca.

***

Ingerul de deasupra pietrei

Ingerul Domnului, pogorandu-se din cer si venind a pravalit piatra de la usa si sedea deasupra ei. (Matei 28, 2)

1De ce nu va fi zburat ingerul dupa invierea lui Hristos, ci a ramas stand pe piatra de la usa mormantului? Nu era firesc sa se intoarca in cer, dupa savarsirea maretei biruinte a Invierii? Nu, el a ramas pe piatra, pentru ca prin prezenta sa acea piatra sa se umple de lumina, sa se transforme, sa se vesteasca prin ea celor indurerati de moartea lui Iisus biruinta Lui asupra mortii si pentru ca plansul lor sa se transforme intr-o lauda adusa Domnului.
Invierea lui Hristos iradiaza lumina asupra intregului nostru trecut, asupra tuturor rugaciunilor noastre. Ea ne vesteste ca nu mai exista loc pentru ceea ce ne-am obisnuit a numi moarte. Invierea Domnului ne sterge lacrimile, da durerii si suferintei noastre o alta semnificatie.
Fie ca Domnul sa ne faca pe toti cei a caror inima sta sub apasarea pietrei suferintei sa-l vedem pe ingerul mangaietor, aducatorul vestii celei bune. Sa vedem deschisa usa sperantei, raza dumnezeiestii iubiri, triumful invierii.

Si pentru ca prinosul necazurilor noastre sa ne aduca, “din prisosinta-n prisosinta, vesnica plinatate si slava” (II Corinteni 4, 17)

***

Martorul Invierii

Si marama care fusese pe capul Sau nu se odihnea laolalta cu giulgiurile, ci invaluita intr-un loc deoparte. (Ioan 20, 7)

De ce i se va fi dat atata atentie unui obiect, pare-se lipsit de importanta? Marama care se1 afla pe capul lui Iisus fusese stransa cu grija de mainile ingerului si pusa deoparte! Aceasta marama isi indeplinise menirea, acoperind fata moarta a Mantuitorului, iar acum, dupa invierea Lui, parea sa fi devenit un lucru de care nimeni nu mai avea nevoie. Si totusi, ingerul a avut grija de ea! De ce? Fiindca vointa Domnului era ca nimic din cele ale Lui sa nu se piarda. Sa fie pastrate toate cate au purtat semnul mortii, din dorinta de a se arata prin ele biruinta asupra mortii.
Dintr-un simbol al lacrimilor aceasta marama s-a prefacut intr-un stindard al biruintei. Incepuse prin a insemna esecul, distrugerea, moartea, dar de acum inainte avea sa vesteasca slava vesnica si viata vesnica.
Astfel, multe din cele traite cu durere pe pamant vor aparea in vesnicie intr-o lumina noua, ne vor invata sa binevestim si sa preaslavim ceea ce am platit candva cu lacrimi. Un obiect menit sa ramana in mormant, ca apartinand mortii, avea sa devina martor al invierii lui Hristos, dovada a faptului ca Cel ce statuse intins, mort, cu acea marama pe fata, S-a ridicat din moarte.

Exista si in viata noastra multe lucruri care pareau moarte, lipsite de viata si care au inviat sub suflarea acelei forte „plapande care nu se stinge“ (cf. Matei 12,20), cea care rezideste ceea ce a fost daramat sau nedus pana la capat, sau rostit numai pe jumatate, care pe cele nedesavarsite le aduce la desavarsire! Atunci intelegem ca au existat clipe care ni s-au parut irosite fara rost, dar de la care ne-am ales, de fapt, cu un imens folos. In timpul cand viata noastra parea ca bate pasul pe loc, fara scop si fara folos, Domnul ne-a purtat pasii, fara sa ne dam seama, in timp ce ni se pregatea marea, cruciala cotitura a vietii noastre sufletesti. Pe solul unui pustiu aparent, avea sa rasara o dumbrava minunata; in timp ce eram cuprinsi de disperare si orbecaiam prin bezna, ne slujeau ingerii, scotandu-ne din intuneric la lumina, lumina cea fara de seaman a iubirii dumnezeiesti, in care toate ale noastre, schimbandu-se la fata, vor straluci intr-o noua, netrecatoare frumusete.

*

1

Cât timp este ziuă

“Priveghează şi intăreşte ce-a mai rămas şi era să moară” (Apocalipsă 3, 2)

Când durerea stă să ţi se prefacă in disperare, intr-o neostoită suferinţă pentru ceva ce ai pierdut, adu-ţi aminte de ceea ce incă mai ai. Amintirea răposaţilor nu trebuie să se şteargă din inima noastră, dragostea faţă de ei nu trebuie se stingă, dar această amintire să se prefacă in iubire pentru cei rămaşi in viaţă, să ne facă să slujim acestora in amintirea răposaţilor.

Când se intâmplă să-i pierdem pe apropiaţii noştri ne cuprinde părerea de rău şi ne mustrăm că nu i-am preţuit indeajuns in timpul vieţii, nu i-am iubit pe cât meritau, nu i-am mângâiat, ne este greu să recunoaştem că nu le-am oferit tot ce ne stătea in putinţă şi că acum nu mai putem nimic. N-ar trebui să ne lăsăm copleşiţi de aceste sentimente, dar se cuvine să tragem invăţăminte. Dându-ne seama de tot ce puteam face şi n-am făcut in trecut, să ne propunem să fim mai activi în prezent. Iar pentru ca părerile de rău să nu ne fie zadarnice, să le prefacem forţă lucrătoare, in iubire, să ardă de dorinţa de autosacrificiu, spre slujirea celor pe care îi mai avem printre noi. Aţi pierdut mult? Gândiţi-vă insă că mai puteţi fi de folos multora. Câte lacrimi mai puteţi şterge, câte suferinte mai puteţi uşura, câte inimi rămase in singurătate mai puteti incălzi cu iubirea voastră!

„Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan 9, 4).

Lucraţi cât timp este ziuă şi „intăriţi ce-a mai rămas”.

***

Fii activ

Secerisul este mult, dar lucratorii sunt putini. (Matei 9, 37)

Ce minunate sunt zilele de vara, cu campii bogate, presa­rate cu flori, cu lanuri acoperite cu grane care dau in copt si ce bine se potriveste acest anotimp cu viata omului! Fieca­re zi care ne este data de Dumnezeu ne ofera o infinitate de posibilitati de a sluji Domnului in fiecare clipa. Daca vom fi atenti si grijulii cu ea, ar putea fi o splendida floare deschisa ochilor nostri. Frumusetea si mireasma ei ar trebui sa ajun­ga in acele cotloane intunecate unde iubirea lui Dumnezeu nu patrunde.

Holda vietii noastre este incarcata de spice care nu s-au copt inca, dar care promit o recolta bogata; sa-i purtam de grija, sa nu irosim nicio clipa, niciun prilej de a fertiliza pamantul, pentru a face ca recolta sa dea in parg cat mai repe­de. Taramul de activitate care ni se deschide in fata este ne­tarmurit, depinde doar de noi sa muncim, sau sa ramanem cu mainile incrucisate.

Fiecare sa se intrebe astazi: Cum mi-am folosit ziua de ieri? Iar la sfarsitul saptamanii, ajunsi in Ziua Domnului, sa privim in urma si sa ne intrebam cum ni se prezinta campul: infloritor, cu roade coapte, sau lasat in paragina, nelucrat, neingrijit, napadit de buruieni? Sa ne aducem aminte cat de scump este timpul, sa nu irosim nicio clipa si atunci campul vietii noastre ni se va infatisa infloritor, plin de frumuse­le. Secerisul este mult peste tot, sa ne grabim sa fim lucratori harnici pe ogorul Domnului, sa fim gata sa ne dam si viata pentru a-l lucra cum se cuvine.

(“Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu – 366 Cuvinte de folos pentru toate zilele anului“, Editura Sophia, 2008)

cuvantulortodox

1

*

Saptamana Luminata

Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana Luminata. In vechime, Botezul era savarsit in noaptea de Pasti. Cei botezati erau numiti „luminati” si purtau haine albe in toata saptamana de dupa Pasti. Sunt persoane care afirma ca de la purtarea hainelor albe, aceasta saptamana a primit numele de Saptamana Luminata.

Daca privim mai adanc, putem marturisi ca in aceasta perioada toate s-au umplut de lumina sfanta a Invierii Domnului.

Sa ne amintim ca in noaptea Sfintelor Pasti, se sting in biserica toate luminile. Numai candela de pe Sfanta Masa din Sfantul Altar ramane aprinsa. Spatiul intunecos este chipul mortii si al iadului in care a coborat Hristos cu sufletul Sau. Candela aprinsa de pe Sfanta Masa este sufletul viu si indumnezeit al Mantuitorului coborat la iad.
Preotul adreseaza chemarea „Veniti sa primiti lumina!” tuturor, nu doar anumitor persoane. Pe toti ne cheama sa facem trecerea de la intunericul mortii, la lumina vietii vesnice. Iar aceasta trecere este exprimata prin aprinderea tuturor lumanarilor de la o singura lumanare. De aceea Biserica vesteste de Sfintele Pasti: „Acum toate s-au umplut de lumina: cerul si pamantul si cele de sub pamant”. Iata de ce Biserica numeste aceasta saptamana ca fiind Saptamana Luminata. Ea ne cheama sa purtam in noi lumina Invierii lui Hristos si in aceasta lumina sa ne imbratisam unul pe altul si sa zicem fratilor si celor ce ne urasc pe noi.

Randuieli speciale in Saptamana Luminata

In Saptamana Luminata, zilele de miercuri si vineri sunt zile cu „harti”. Biserica ne ofera dezlegare la mancarurile de dulce datorita Invierii Domnului. Conform Tipicului Sfantului Sava, miercurea si vinerea, in perioada cuprinsa intre Invierea Domnului si Duminica Tuturor Sfintilor (prima dupa Rusalii), avem „dezlegare la peste”.

De la Invierea Domnului si pana la Rusalii, nu se fac metanii, ci doar inchinaciuni.
Incepand din Duminica Sfintelor Pasti si pana la Inaltarea Domnului, la Liturghie se canta Axionul Pastilor: „Ingerul a strigat …”, iar credinciosii se saluta cu cuvintele: „Hristos a inviat!” si raspund: „Adevarat a inviat!”

In Saptamana Luminata nu se citeste Psaltirea.

In aceasta saptamana nu se fac parastase pentru cei trecuti la cele vesnice. Amintim ca incepand cu praznicul Intrarii Domnului in Ierusalim, Biserica nu mai face slujbe speciale pentru cei adormiti. Aceste slujbe sunt reluate dupa Duminica Tomii. Acest lucru nu inseamna ca ei sunt dati uitarii. Sa nu pierdem din vedere ca Biserica ii pomeneste pe acestia in cadrul oricarei Sfinte Liturghii. Chiar si in Saptamana Patimirilor cei adormiti sunt pomeniti in cadrul Sfintei Liturghii din Joia cea Mare, apoi de praznicul Invierii si la orice Sfanta Liturghie de dupa Sfintele Pasti.

Dupa binecuvantarea de inceput de la Vecernie si Utrenie, se canta troparul „Hristos a inviat din morti.” (de trei ori) si stihurile Pastilor. In vremea rostirii stihurilor, preotul cadeste cele patru laturi ale Sfintei Mese si intreg Sfantul Altar.

Slujbele de inmormantare din Saptamana Luminata sunt oficiate dupa o randuiala speciala. Slujba inmormantarii este inlocuita de slujba Invierii. Asadar si cantarile acestei slujbe vorbesc de biruinta Vietii asupra mortii.

Marti, in Saptamana Luminata, au loc uscarea si sfaramarea Sfantului Agnet, sfintit in cadrul Liturghiei Sfantului Vasile din Sfanta si Marea Joi, din Saptamana Patimilor. Amintim ca in Joia Mare, in cadrul Proscomidiei, pe langa Sfantul Agnet, care se foloseste la Sfanta Liturghie din ziua respectiva, se mai scoate inca un Agnet, care se sfinteste impreuna cu celalalt, fara sa se rosteasca de doua ori rugaciunile epiclezei si fara sa se binecuvanteze fiecare separat.

Al doilea Agnet este uscat si sfaramat dupa o randuiala speciala. Dupa ce este sfaramat, este asezat intr-un chivot pe Sfanta Masa din Altar. Acest Agnet este folosit de-a lungul intregului an pentru impartasirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la biserica din motive bine intemeiate.

In vinerea din Saptamana Luminata, de Izvorul Tamaduirii, se obisnuieste ca dupa otpustul Sfintei Liturghii sa se savarseasca slujba sfintirii celei mici a apei.

Hristos a Inviat!

Adrian Cocosila

sursa

Euharistia in aratarea lui Hristos la Emaus

(Luca 24, 13-35)

Repere exegetice si teologice.

Preliminarii

Invierea Mantuitorului Hristos constituie evenimentul unic si real, actul central al credintei si existentei crestine, singurul care da sens la tot ceea ce-l precede si la tot ceea ce-l urmeaza: „Caci daca Hristos n-a inviat, zadarnica este atunci propovaduirea noastra, zadarnica si credinta voastra” (I Cor. 15, 14).

Certitudinea invierii lui Hristos avea sa transforme constiinte, si sa faca din Apostolii ingroziti, niste entuziasti pana la moarte in propovaduirea acestui adevar, iar din prigonitori, martiri.
Cum s-a putut petrece o astfel de schimbare radicala? Pe ce temeiuri? Apostolul Pavel ofera raspuns la aceste intrebari: „Hristos a murit pentru pacatele noastre, a fost ingropat si a inviat a treia zi, dupa Scripturi. S-a aratat lui Chefa, apoi celor doisprezece; in urma S-a aratat deodata la peste 500 de frati, dintre care cei mai multi traiesc si astazi, iar unii au si adormit; dupa aceea S-a aratat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, iar in urma tuturor mi S-a aratat si mie” (I Cor. 15, 3-8).

Asadar, temeiurile certitudinii invierii au fost, in primul rand, aratarile lui Iisus inviat. Iar daca cei carora El li S-a aratat, dupa invierea Sa, ar fi murit inaine de a-i face pe altii sa creada minunea, aceasta evanghelie nu s-ar fi scris si nici nu s-ar fi propovaduit astazi. Ultimul capitol al Evangheliei a III-a este dedicat, de autorul ei, evenimentelor zilei invierii, adica tocmai argumentelor acesteia – aratarile. Aici se gasesc relatate trei aratari:

– aratarea ingerului femeilor venite la mormantul gol (24, 1-12).

– aratarea la doi ucenici in drum spre Emaus (24, 13-35).

– aratarea Apostolilor carora le confera viitoarea lor misiune (24, 36-49). Un scurt Epilog(24, 50-53) concluzioneaza Evanghelia, anticipand evenimentele din debutul cartii Faptele Apostolilor. Studiul de fata este dedicat tocmai analizei dintre aceste aratari, si anume, celor doi pelerini, in drum spre Emaus (Luca 24, 13-35).

In drum spre Emaus – impartasirea de Hristos prin cuvant

Aratarea lui Hristos inviat celor doi ucenici in drum spre Emaus, consemnata, asadar, de evanghelistul Luca, este o naratiune contextuala, o simpla relatare a unei aparitii, lipsita de preocupari apologetice, dar incarcata, in schimb, de un profund caracter sacramental-liturgic.

Tristi pentru cele intamplate in Ierusalim cu Acela in care si-au pus nadejdea izbavirii lui Israel si impovarati, astfel, de intrebari fara raspuns, doi dintre ucenicii Mantuitorului Hristos, calatoresc spre un sat, numit de evanghelist, Emaus, discutand despre tot ceea ce s-a intamplat in Ierusalim in ultimele zile (24, 14). Evenimentul se petrece in chiar ziua invierii. Dar, in timp ce discutau toate acestea „Iisus insusi, apropiindu-Se, mergea impreuna cu ei” (24, 15). Cele doua vorbe „apropiindu-Se” si „mergea” rezuma intreg demersul lucanic al episodului „Emaus”: Prin Iisus, Dumnezeu se apropie de omenire, intra in istoria ei, calatoreste cu ea, dand sens destinelor noastre cotidiene. Aceasta apropiere a lui Iisus inviat si mergere impreuna cu omul, este straina evanghelistilor Marcu si Matei, exceptie facand, oarecum, Ioan, in a carui Evanghelie, prezenta lui Iisus, la ucenicii Sai, este insotita de harul Duhului Sfant (cf. Ioan 20, 21-22).

Pentru Luca, familiaritatea lui Iisus inviat, cu omul, se prezinta ca parte constitutiva realitatii invierii. In compania celui inviat, viata omului se scurge in toata simplitatea sa, cu incoerenta si imprevizibilul acesteia. Dar, in drum spre Emaus, cei doi nu-L recunosc pe Iisus, pentru ca – spune Luca – „ochii lor erau tinuti ca sa nu-L cunoasca” (24, 16). Exprimarea evanghelistului este ambigua. Expresia „ochii lor erau tinuti” nu poate fi inteleasa decat in sensul ca lipsa recunoasterii lui Iisus este corespunzatoare, mai mult, orbirii spirituale a ucenicilor, generata de lipsa credintei pascale singura prin care, poate fi contemplata dumnezeirea in Iisus in misterul patimilor si in minunea invierii, decat neobisnuintei aparitiei Sale intr-un moment in care ei nu se asteptau. „Tinerea ochilor pentru a nu-L cunoaste” devenea in conceptia evanghelistului simbolul acceptarii lui Iisus, doar cu ratiunea, fara a fi vazut si recunoscut in misterul si actul credintei pascale, in care, cunoasterea numai prin puterea ratiunii este depasita.

„Strainul”, destul de indraznet, intra in vorba cu ei, intrebandu-i: „Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbati unul cu altul, in drumul vostru si de ce sunteti tristi?” (24, 17). Cuvintele pe care ei le schimbau nu erau, pe buzele lor, altceva, decat deceptia, disperarea, prabusirea sperantelor lor, absurdul faptelor si, in cele din urma, fuga din fata lor; erau simbolul calatoriei in lumea ante-pascala, marcata de intrebari fara de raspunsuri.

La nedumerirea „Strainului” unul dintre ei, cu numele Cleopa, raspunde: „Tu singur esti strain in Ierusalim si nu stii cele ce s-au intamplat, in el, in zilele acestea?, adica Cele cu Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic in fapta si in cuvant inaintea lui Dumnezeu si a intregului popor. Cum L-au osandit la moarte si L-au rastignit arhiereii si mai marii nostri?” (24, 19-20). Era amintirea faptelor recente, care i-au deceptionat si infricosat: „Iar noi nadajduiam ca El este Cel ce avea sa izbaveasca pe Israel” (24, 21). Se confrunta acum speranta lor mesianica, prabusita, cu necunoscuta invierii.

In acest moment ucenicii sunt pe cale sa etaleze anuntul pascal, care va fi expus in marile discursuri de mai tarziu ale Apostolilor (Cf. Fapte 2, 22-36; 10, 37-43; 13, 23-31), dar acestui expozeu ii lipseste cheia. Discursul lui Cleopa contine esenta din punctul de vedere al celui care merge deja impreuna cu Hristos, dar care nu poate marturisi inca numele Sau. Ucenicii n-au inteles cuvintele Scripturii, desi le cunosteau, pentru ca textul biblic nu coincidea, in mintea lor cu evenimentul Revelatiei; el poarta doar urma acestuia ca negativul unui eveniment trecut, instaurand o distanta intre semn si referent, respectiv intre evenimentul sau realitatea de care vorbeste.
Interpretarea cuvintelor de catre ucenici nu atinge insa decat un sens al evenimentului Revelatiei, nu insasi realitatea lui. Referentul acestor cuvinte, Cuvantul divin – in Care locutorul, semnul, referentul coincid – ramane in afara textului. Textul se elucideaza abia atunci cand „referentul insusi (Cuvantul negrait) transgreseaza textul pentru a-l interpreta, explicand mai putin textul, decat pe Sine insusi si facandu-Se, in cele din urma, cunoscut in calitate de „Cuvant netextual al cuvintelor” la frangerea painii”.

Dupa ce-i mustra, si inca destul de aspru, pentru nepriceperea Scripturilor, care vorbeau clar de Patima si Jertfa Aceluia care i-a „deceptionat”, „Strainul”, nimeni altul decat Mantuitorul Hristos inviat, incepe a le interpreta Scripturile, adica locurile care vorbeau de patima Sa, deschizandu-le mintea, dupa ce mai inainte le stimulase interesul pentru talcuirea acelorasi Scripturi (Luca 24, 32), ca sa priceapa ceea ce n-au putut singuri intelege (24, 25): „Nu trebuia, oare, sa patimeasca Hristos acestea si sa intre in slava Sa?” (24, 26).

Daca in Luca 9,26 se arata ca „slava” este conditia lui Iisus Hristos ca „Mesia”, ca „Fiu al Omului”, inseamna ca acum El se bucura deja deplin de comuniunea cu Tatal Sau ceresc. „Slava – gloria este splendoarea divina asociata cu prezenta lui Iahve in Vechiul Testament (Cf. Exod 14, 4, 17-18; 24, 16; 40, 34-35) si chiar intr-un sens eshatologic (Isaia 43, 7; 58, 8; 60, 1-2; cf. Luca 21, 27; Fapte 7,2, 55).

In episodul Emaus „slava” reprezinta timpul lui Iisus de a tranzita spre Tatal si care coincide cu invierea Sa, ceea ce inseamna ca in momentul in care El vorbea cu cei doi spre Emaus, El atinsese deja deplina Sa preamarire si comuniune cu Tatal, astfel ca lor li se arata tocmai din aceasta slava. Faptul ca, in exprimarea Mantuitorului, intrarea in „slava” Sa era conditionata de Patimi arata clar ca cele doua acte mantuitoare, Patimile si Invierea, se prezentau in viziunea mesianica si lucrarea Sa mantuitoare, ca un eveniment soteriologic unic, in care acestea nu pot fi nici despartite si nici separat intelese.

Este remarcabil, in acest sens, modul in care Luca dezvolta, in finalul Evangheliei sale, dimensiunea apologetica a hristofaniei pascale. Astfel, ultimul act al lui Iisus, dinaintea Patimilor, „Cina cea de Taina”, „Frangerea painii” sau „Cina euharistica”, constituie, in viziunea pascala lucanica, si primul act de dupa inviere. In acest fel, se afirma identitatea dintre Hristos glorios si Iisus cel suferind, continuitatea intre „Pasti „dupa Pasti”.

Dupa aceasta nuantare a sensului Patimii Sale, Iisus „incepand de la Moise si de la toti proorocii, le-a talcuit lor, din toate Scripturile cele despre El” (24, 26-27). Sensul acestor cuvinte era de a le arata, pelerinilor de la Emaus, ca „El este telul unic si centrul tuturor Scripturilor”.

Efectul interpretarii s-a aratat imediat. Atat de mult s-au identificat cei doi ucenici cu Cuvantul Scripturii, talcuit de Iisus cel inviat, tovaras de drum cu ei, incat nu s-au mai putut desparti de El. Asa se face ca, in momentul in care au ajuns la Emaus si Iisus „se facea ca merge mai departe” (24, 28), il roaga staruitor, sa ramana cu ei, cu siguranta, pentru a le mai rosti cuvantul: „Dar ei L-au rugat staruitor, zicand: Ramai cu noi ca este spre seara si s-a plecat ziua. Si a intrat sa ramana cu ei” (24,29). Se identificasera cu El, s-au impartasit si unit cu Cuvantul Sau care ii mangaiase, linistise, risipindu-le nedumeririle si oferind raspuns intrebarilor. Aceasta era, credem, noua cale pe care voia sa mearga mai departe Iisus, cea a deschiderii credintei in care se realizeaza atasamentul si comuniunea deplina cu El intr-un suflet netulburat si o minte eliberata de chinul nedumeririlor si oferind raspuns intrebarilor. Asadar, Iisus nu se limiteaza la perspectivele umane de intelegere a consecintelor invierii Sale: El S-a prefacut ca merge mai departe, dar, de fapt, El isi urma calea, deschizand-o, din acel moment si loc, pe cea a crestinatatii, adica cea a credintei pascale in care se va realiza intalnirea si ramanerea, pentru totdeauna, cu El, a tuturor crestinilor. Prin urmare, interpretarea si intelegerea Scripturii nu este doar o problema de cercetare intelectuala, ci in primul rand o lucrare de investigare harica, ce sta sub inraurirea credintei pascale, dar si o experienta euharistica, in care se descopera deplin, sensul Cuvantului sfant, realizand o unire cu Acela care l-a descoperit, precum odinioara la Emaus.

La Emaus – impartasirea cu Hristos euharistic

In aceasta faza, insa, de unire doar mentala cu Cuvantul, ucenicii inca nu-L recunosc deplin pe Iisus. A fost nevoie de altceva ca sa-L recunoasca si cunoasca, fapt care se si petrece in clipa urmatoare, Iisus Cel inviat ia painea, o binecuvinteaza si o frange, apoi o ofera ucenicilor spre mancare si, deodata, in acel moment, li s-au deschis ochii si L-au cunoscut. Dar, in aceeasi clipa, El s-a facut nevazut. Iata marturia evanghelistului: „Si cand a stat impreuna cu ei la masa, luand El painea, a binecuvantat-o si, frangand, le-a dat lor. Si s-au deschis ochii lor si L-au cunoscut; Si El s-a facut nevazut de la ei”. Ceea ce este important in acest context este faptul ca evanghelistul Luca nu spune ca ei L-au vazut, ci, simplu, ca El s-a facut doar nevazut, si aceasta pentru ca el nu considera aceasta recunoastere ca fiind rezultatul unei aparitii spontane a lui Iisus. Deschiderea ochilor lor era lucrarea lui Dumnezeu, astfel -ca ei vedeau, acum, cu ochii credintei, in sensul ca L-au cunoscut pe Hristos, ca fiind Domnul Cel inviat. Asadar, deschiderea ochilor lor nu a insemnat vedere fizica, ci cunoastere spirituala.
Vederea ochilor credintei este asadar, in viziune lucanica, in primul rand, cunoastere spirituala, contemplare pascala, si mai putin privire. Intrebarea care se pune, in acest context, este urmatoarea: Unde disparuse trupul lui Iisus, pentru ca evanghelistul spune clar ca El S-a facut nevazut de la ei? Raspunsurile date de specialisti, la aceasta intrebare, au fost din cele mai diferite. Raspunsul nostru, sintetic spus, s-ar putea concentra in urmatoarele: in timp ce El S-a facut nevazut, ochii lor s-au deschis si prezenta Lui a devenit, acum, transparenta in ceea ce ei traiau. Astfel, El nu mai este a treia persoana care S-a asezat cu ei la masa: El a trecut in vietile lor, asa incat S-a facut simtit si in cei ce nu L-au descoperit inca. El este acolo viu, dar nevazut, inlauntrul painii frante, dar si inlauntrul existentei lor concrete.
Asadar, nu disparuse, ci S-a contopit cu painea euharistica pe care a oferit-o ucenicilor spre hrana, savarsind astfel, El insusi, prima Liturghie euharistica dupa invierea Sa, inaugurand in acest mod celebrarea vesnicei Liturghii ceresti, pe care El o savarseste in calitate de Arhiereu ceresc, vesnic, la altarul cel adevarat, nefacut de mana (Cf. Evr. 8, 2), adica trupul Sau inviat, pnevmatizat si penetrat de energiile Duhului Sfant dupa inviere.

Astfel, cei doi ucenici sunt primii care se impartasesc cu trupul lui Hristos euharistic, Cel jertfit, mort, inviat si pnevmatizat prin inviere. Asadar, cunoasterea si unirea deplina cu Hristos s-a realizat nu in Cuvant, ci in Hristos Cel euharistic. La aceasta concluzie ne conduce faptul ca in episodul painii Emausului exista toate elementele specifice instituirii Tainei Euharistiei din ajunul Patimilor, mentionata de evanghelistii sinoptici (Cf. Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-26; Luca 22, 15-20). Trei dintre cuvintele mentionate de Luca, in acest episod, sub ecoul verbelor din scena instituirii Euharistiei, consemnata si in Evanghelia sa (22, 19; Cf. 9,16). Astfel, Luca II descrie pe Hristos inviat indeplinind aceleasi gesturi care au fost savarsite la inmultirea painilor, minune cu profunde conotatii sacramentale si la Cina euharistica pascala, din ajunul Patimilor.

Verbele cu profunda incarcatura simbolic-sacramentala – a lua, a binecuvanta, a frange, a da- prezente in episodul lucanic, sunt mai mult decat un argument, in acest sens. Liturghia cuvantului se implineste, astfel, in si prin Liturghia euharistica, Taina a tainelor, care transforma cuvantul dintr-un simplu mesaj, despre Iisus, intr-o participare reala la viata Sa dumnezeiasca.

Este adevarat, ca ucenicii s-au unit cu El si in Cuvant, pentru ca n-au mai dorit sa se desparta de El, mentioneaza evanghelistul Luca, dar cunoasterea Sa desavarsita, s-a realizat doar in experienta euharistica. Si tot numai in aceasta experienta euharistica liturgica se produce si se constientizeaza deplin si fiorul sfant al intalnirii si unirii cu Hristos. Faptul acesta este, minunat descris de Luca in cutremuratoarea constatare a ucenicilor, in timp ce se intorceau la Ierusalim: „Oare nu ardea in noi inima noastra cand era pe cale si ne talcuia Scripturile? „ (Luca 24, 32).

Este limpede ca cei doi ucenici din Emaus il cautau pe Hristos istoric, dar cautarea lor a sfarsit prin a li se descoperi si a se unii deplin cu Hristos Cel euharistic, Care ofera si o alta dimensiune intelegerii, de catre ei, a cuvantului Sau. Asadar, in lumina episodului Emaus, se poate concluziona ca exista o impartasire de Hristos si prin Cuvantul Sau, in Scripturi, dar contopirea reala cu El, in cunoastere deplina si unire ontologica, are loc abia in experienta euharistic-liturgica, in care eshatologia, din faza ei plenara, se traieste anticipat.

In acest context, se impune, insa, o precizare: Este adevarat ca intre cele doua moduri de impartasire de Hristos – prin Cuvantul Sau si prin trupul si sangele Sau euharistie – exista o legatura fiintiala, Hristosul Evangheliei fiind acelasi cu Hristosul euharistic, dar impartasirea de Hristos, prin Cuvantul Sau, nu suplineste impartasirea cu Hristos cel euharistic din Sfanta Liturghie.
Nu exista doi Hristosi, este evident aceasta, dar in timp ce prin Cuvant ne unim cu Mantuitorul Hristos doar relational, haric, in Euharistia liturgica ne unim cu El in mod ontologic, fiintial. Astfel ca, numai in Hristos Cel euharistic il putem patrunde, citi, intelege si cunoaste deplin pe acelasi Hristos din Cuvantul Scripturii. Cu alte cuvinte, Hristosul Cuvantului se descopera deplin numai in Hristosul euharistic. Aceasta deosebire de nuanta, dintre cele doua moduri de impartasire cu Hristos, este cat se poate de evidenta in episodul lucanic, Emaus.
Asadar, Iisus nu ofera intelegerea Scripturilor printr-un discurs numai, ci, in primul rand, printr-un eveniment pascal. Astfel ca, exegeza facuta de Mantuitorul, in drum spre Emaus, este prima interpretare a cuvantului Scripturii in lumina intelegerii pascale a Scripturilor celor despre El. Textul lucanic al episodului Emaus devine, astfel, locul clasic in care se descopera ca Scriptura nu poate fi inteleasa si interpretata decat in lumina si experienta evenimentului pascal. In acest sens, episodul Emaus descopera si una din marile dimensiuni ale exegezei crestine – cea contemplativ pascala, in care hermeneutica culmineaza in Euharistie, gasindu-si numai in ea desavarsirea.

Asadar, pericopa lucanica prezinta, oarecum, doua tipuri de interpretare, de hermeneutica a Scripturii: teologica a ucenicilor, si, respectiv, teologic-euharistica a lui Hristos Cel inviat.

Din aceste puncte de vedere, perspectiva semnificatiei teologice a evenimentului Emaus nu mai poate fi inteleasa, astazi, ca cea a unei simple creatii a credintei sau ca o prezentare spirituala a unui fapt biblic, ci ca pe obisnuitul cotidian perceput mereu la nivelul experientei umane a celor ce cred. El nu mai poate fi privit nici numai atat ca unul din „giuvaierele” operei lucanice, ci mai ales ca un text fundamental pentru o teologie sacramentala, in general, si pentru o teologie euharistica, in special.

Scena frangerii painii pascale. Pozitii critice

a. Critica semnificatiei sacramentale a episodului Emaus. Un numar insemnat de comentatori biblici nu vad in frangerea painii, la Emaus (24, 30), savarsita de Iisus, decat un simplu gest de recunoastere, servind numai pentru a demonstra identitatea persoanei care i-a „acostat” pe cei doi pelerini. In acest sens, teologul E. Osty estimeaza ca este putin probabil ca frangerea painii la Emaus sa fi fost Euharistie, despre care respectivii ucenici nu ar fi avut nici o idee. Surprinzator, M. J. Lagrange se situeaza si el in tabara opozantilor sustinerii unui ritual euharistie la Emaus, sustinand ca ar fi fost destul de ciudat ca Iisus sa fi reinviat Cina euharistica cu doi dintre ucenicii care n-au fost prezenti la instituirea ei.

J. Huby, referindu-se la unele opinii ale unor teologi contemporani, este de parere ca in gesturile lui Iisus, la Emaus, nu poate fi inteleasa Euharistia, intrucat nu a refacut „partajul frangerii”. Iisus – socoteste el – putea sa aiba o maniera speciala de a binecuvanta painea, ceea ce, probabil, face la Emaus.

In concluzie, argumentele celor care vad in acest gest al frangerii painii la Emaus un simplu gest de recunoastere si comensalitate fraternala, pot fi rezumate astfel:

1. Cei doi ucenici neluand parte la Cina pascala dinainte de Patimi nu puteau sa cunoasca ritualul.

2. „Expresia „frangerii painii” – scrie J. Dupont era curenta la evreii din Palestina, caracterizand maniera in care incepe orice masa.”. Asadar, Iisus, potrivit si argumentului lui J. Huby, citat mai sus, „trebuie sa fi procedat la binecuvantarea si distribuirea painii dupa o maniera unica si cu totul particulara”.

3. O alta parte a criticilor mai adauga un amanunt, si anume, ca gestului de la Emaus ii lipseste un element caracteristic ritualului euharistic, acela descris ca fiind traditional: impartirea bucatilor frante.

Toata aceasta argumentatie, insa, este plasata pe un plan pur istoric de prezentare a evenimentului, trecand foarte usor cu vederea, dimensiunea sacramentala a intentiei teologice a autorului Evangheliei. Cat priveste absenta frangerii, ea este datorata unei schematizari, prezenta ca de fiecare data cand Luca face mentiuni despre Euharistie (Cf. Fapte 2, 42, 46; 20, 7, 11; 27, 35).

b. Ritual euharistiei. Comparatia „episodului Emaus” cu „episodul botezarii eunucului de catre diaconul Filip” (Fapte 8, 26-39), faciliteaza intelegerea semnificatiei teologice a episodului Emaus. In „episodul botezarii eunucului etiopian” toata relatarea conduce la Botez, iar receptarea Tainei este rezultatul predicii pascale.

In episodul Emaus, finalitatea relatarii se identifica cu cunoasterea lui Iisus inviat. Insa aceasta cunoastere nu este rezultatul direct al interpretarii Scripturilor despre Iisus. Ea a aparut doar in momentul in care a avut loc si altceva, si anume: frangerea painii. Toata semnificatia teologica a episodului este concentrata de Luca asupra acestui gest al lui Iisus, caruia evanghelistul ii confera o profunda dimensiune sacramentala.

J. M. Guillaume aduce, in acest sens, cateva argumente de ordin literar. Dincolo de ceea ce inseamna, in gandirea autorului, distinctia dintre eveniment si semnificatia sa, cateva argumente de ordin literar pot fi invocate in sprijinul tezei semnificatiei sacramentale a episodului Emaus. Iata ce spune autorul citat mai sus: „frangerea painii este primul act savarsit de Iisus dupa inviere. Ultimul act indeplinit inaintea patimii si mortii Sale era ritualul euharistic al instituirii Tainei” (cf. Luca 22, 14-20). Astfel apare marcata, in viata lui Iisus, continuitatea intre „inainte de Pasti” si de „dupa Pasti”. Ritualul euharistic se situa, asadar, intr-un context liturgic, acela al Pastilor (cf. Luca 21, 1-7).

Episodul Emaus se deruleaza dupa schema liturgic-traditionala, care s-a transmis pana in celebrarile euharistice actuale: reamintirea Scripturilor (V. T), comentarii si invataturi date din Scripturi (Luca 24,27), ritual euharistie (Luca 24, 30). Pericopa cu diaconul Filip si famenul etiopian (Fapte 8, 26-39) este realizata pe aceeasi schema; si asa, cum aceea duce la ritualul botezului, la fel, pericopa lucanica a evenimentului Emaus, duce la ritualul euharistic. Faptul ca ucenicii sunt prezentati de autor ca recunoscandu-L pe Iisus intru „frangerea painii” dovedeste ca acest semn are o valoare si semnificatie cu totul aparte, acela pe care Iisus insusi a voit sa le dea.
Simpla binecuvantare, obisnuita obiceiului evreiesc la consumarea painii, n-ar fi putut provoca recunoasterea si cunoasterea lui Iisus inviat. De aceea, a afirma ca Iisus avea un mod special de a pronunta „berakoth-ul” este un fapt pur imaginativ, cu atat mai mult, cu cat, nici o Evanghelie nu face vreo aluzie la vreun ritual special de binecuvantare a alimentelor. Fiecare referire la „frangerea painii” vizeaza Euharistia si nu vreun ritual evreiesc vechi. De fapt, formula utilizata de Luca 24, 30 este o reproducere aproape identica a diverselor formule euharistice traditionale: Luca 24,30, Luca 22, 19, ICor. 1,23-24, Marcu 14, 22, Matei 26, 26.

Asadar, cel putin o data, Evanghelia de la Luca ne da sa intelegem ca Domnul a savarsit dupa inviere si pe pamant Euharistia ca o prezentare vazuta a starii Lui de aducere permanenta a Sa in planul nevazut. Sau, altfel spus, ea da marturie despre trecerea de la savarsirea vazuta a Euharistiei, de insusi Mantuitorul, la prezenta Lui ca aducere nevazuta in timpul consumarii ei din toate timpurile. In episodul Emaus, Iisus arata ucenicilor calitatea in care El va savarsi, in continuare, Euharistia, in vinul cel nou, prezis in seara ultimei Cine (cf. Marcu 14, 25), adica in calitatea Sa de inviat; le arata, acum, ca detin dovada, ca pot avea pe Hristos in mod real in Euharistie, odata ce a inviat, chiar daca este acum nevazut.

Asadar, „Frangerea painii” la Emaus a fost si va ramane pentru totdeauna in Biserica marele semn al misterului pascal si al prezentei Celui inviat in sacramentul euharistic post-pascal.

Reflectii – mesaj ale evenimentului Emaus

1. Pe drumul spre „Emausul eshatologic” toti calatorim cu aceleasi intrebari si sfasiati, adesea, de aceleasi sperante prabusite, precum odinioara „ucenicii lui Luca”.

2. Acelasi Iisus Se apropie si de noi, intra in dialog cu noi, preocupat fiind, la fel, si de tristetea noastra.

3. Daca nu-L recunoastem este pentru ca ne lipseste si noua credinta pascala si nadejdea post-pascala, singurele care ofera cadrul ramanerii cu Iisus la masa spre „seara plecarii zilei” calatoriei noastre.

4. Singura cunoastere si recunoastere a lui Iisus, ca Domn inviat, are loc in sacramentul euharistic al frangerii painii post-pascale, in care El este si Cel care o frange, dar si Cel care Se frange, si Cel care o da, dar si Cel care Se da. Numai aici vom simti ca a inceput sa „arda inima”, cunocand ca L-am intalnit nu numai cand ne vorbea pe cale.

5. In lumina „episodului Emaus”, drumul de la Ierusalim la Emaus, marcat de lipsa credintei pascale, este simbolul calatoriei doar cu intrebarile, nedumeririle, deceptiile. Drumul de la Emaus la Ierusalim, marcat de existenta credintei pascale, este, in conceptia evanghelistului, simbolul calatoriei cu raspunsurile, cu bucuria sperantei renascute, cu fiorul sfant al contemplarii Domnului inviat.

6. „Calea Emaus” devine, astfel drumul de la necunoastere la cunoastere, de la recunoastere la marturisire si marturie in actul credintei pascale: „Si ei au povestit cele petrecute pe cale si cum a fost cunoscut de ei la frangerea painii”(Luca 24,35).

Pr. conf. dr. Selian Tofana

Cuvant la a doua zi de Pasti


Fara indoiala, cea mai mare sarbatoare a crestinilor este sarbatoarea Invierii Domnului, dupa cum spune si Sfantul Apostol Pavel ca : “daca Iisus Hristos n-ar fi inviat, zadarnica ar fi propovaduirea noastra, zadarnica ar fi si credinta voastra.”

Imediat dupa ce Sfintii Apostoli si-au dat seama ca Iisus Hristos a inviat din morti erau cuprinsi de un mare entuziasm dar si de frica. Erau unii care se indoiau, de exemplu Apostolul Toma, care intra in istoria Bisericii cu numele de Toma necredinciosul. Dar pogorarea Duhului Sfant peste Apostoli la Rusalii, ii convinge ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, incat hotarasc sa predice adevarul despre Iisus Cel inviat la toata lumea cunoscuta pe atunci.

Toate popoarele din jurul nostru, bulgarii, rusii, polonii, ungurii si sarbii au fost crestinate fiecare de imparati, cneji sau tari la aproape 1000 de ani dupa invierea lui Iisus. Dar poporul roman, care este o insula latina intr-o mare slava s-a nascut crestin. Astfel scriitorul bisericesc Origen, mort la anul 254, scria: “ Cand Sfintii Apostoli si ucenici ai Mantuitorului nostru s-au raspandit in toata lumea, Andrei a primit prin tragere la sorti Scitia Minor “ adica Dobrogea de astazi. Intelegem asadar ca teritoriul tarii noastre a fost calcat cu piciorul de catre unul dintre Apostolii lui Iisus pe nume Andrei numit si „cel intai chemat.”

Sfantul Apostol Andrei a predicat Evanghelia lui Hristos locuitorilor cetatilor Tomis si Callatis de la Marea Neagra adica oraselor Constanta si Mangalia de astazi. A avut o bogata activitate religioasa deoarece a numit preoti si chiar un episcop la Odysos pe ucenicul sau Amplias. Sfantul Apostol Andrei a ajuns pana la poalele muntilor Carpati, localitatea Namaiesti primid numele de la acest Apostol al lui Hristos. 250 de ani mai tarziu la Tomis avem deja un episcop deoarece la 7 martie 304 episcopul Efrem de Tomis este omorat din porunca imparatului Diocletian, iar in anul 323 moare pentru Hristos episcopul Tit din porunca imparatului Liciniu. In anul 1971 la Niculitel a fost descoperita o biserica straveche iar in interiorul ei s-a gasit un mormant pe care scrie: „aici au patimit pentru Hristos, Atalos, Camasis, Filipos si Zoticos.” Moastele acestor 4 martiri crestini se afla astazi la manastirea Cocos din judetul Tulcea. Pe 12 aprilie 372, a cincea zi dupa Pasti, preotul Sansala, in varsta de 38 de ani este inecat in raul Buzau. In anul 1775 s-a descoperit in satul Biertan pe Tarnave o tablita de bronz pe care scrie in limba latina: „ Ego Zenovius votum posui „ adica „ Eu Zenovius am pus ofranda.” Tablita este din secolul IV si cu alte cuvinte ne spune ca acum mai bine de 1700 de ani un oarecare Zenoviu dadea ceva de pomana pentru un membru al familiei sale care trecuse la cele vesnice. In judetul Buzau este sapata in stanca o bisericuta ce dateaza din jurul anului 450, avand desene pe pereti cu chipul Maicii Domnului. S-au gasit pe peretii ei urme de ceara, strabunii nostri lipind lumanarile pe peretii acelei biserici.

Aceste cateva exemple, si mai sunt si altele, ne dovedesc ca in secolele imediat urmatoare dupa Invierea Mantuitorului nostru Iisus Hristos, stramosii nostri, care erau mai aproape in timp de invatatura lui Iisus si a Apostolilor, venerau pe Fecioara Maria, dadeau de pomana pentru morti si foloseau lumanarile in cult.
Mantuitorul a spus: „ Eu sunt Invierea si Viata, cel care crede in Mine, chiar daca va muri va fi viu.” Si Iisus ne-a dovedit ca are putere asupra mortii pentru ca El Insusi a inviat a treia zi. Credinta in Invierea Domnului a constituit pentru stramosii nostri un izvor nesecat de optimism in viata vesnica. In numele acestei credinte au ridicat biserici si troite care au strabatut veacurile.

Traditia crestina ortodoxa ne pune ordine in viata de familie prin sarbatori care ne umple sufletul de bucurie, prin post, prin obiceiuri, prin rugaciune. Viata noastra ar fi pustie fara sarbatori.

Sarbatoarea Invierii Domnului sa fie pentru fiecare dintre dumneavoastra un prilej de sincera bucurie. Macar azi uitati de necazurile si lipsurile vietii. Eu va doresc sa aveti intelegere si liniste sufleteasca in familiile dumneavoastra, anul acesta sa ne bucuram de un an mai roditor decat anul trecut, si indemnandu-va sa nu uitati niciodata pe Hristos si Biserica Lui, va adresez traditionala urare cu toata convingerea si credinta; „Hristos a inviat!”

Pr. Trusca Nicolae Parohia Negoiesti

30.07.2012