Slujba Prohodului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus HristosProhodul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos– care se citeste la Denia Prohodului Domnului din seara de Vinerea Mare 
La Dumnezeu este Domnul…, troparul, glasul al 2-lea:
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tau, cu giulgiu curat înfăşurându-L si cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus.
Slava…
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce esti viata cea fara de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu stralucirea Dumnezeirii; si când ai înviat pe cei morti din cele de dedesupt, toate puterile ceresti au strigat: Datatorule de viata, Hristoase, Dumnezeul nostru, slava Tie.
Si acum…
Mironositelor femei, stând lânga mormânt, îngerul a grait: Miresmele mortilor sunt cuviincioase, iar Hristos puterjunii S-a arat strain.
Dupa aceasta, preotii si credinciosii aprind lumânari de ceara curata si se rânduiesc în jurul mesei, pe care se afla asezat sfântul Epitaf. Urmeaza Catisma a saptesprezecea – starile Prohodului, care se cânta dulce si cu mare cuviinta.
Starea întâi

Preotul cadeste sfântul Epitaf în chipul crucii, altarul si stranele; daca sunt mai multi, cadeste protosul. Apoi se cânta rar întâiul tropar, glasul al 5-lea:
1.  În mormânt, Viaţă,

    Pus ai fost, Hristoase,

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,

Plecăciunea Ta cea multă preamărind. (proslăvind).
2. Dar cum mori, Viaţă,

    Şi cum şezi în mormânt ?

Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti

Şi pe morţii cei din iad îi înviezi ?
3. Te mărim pe Tine,

    Iisuse Doamne,

Şi-ngroparea îţi cinstim şi patimile,

Că din stricăciune Tu ne-ai izbăvit.
4.  Cel ce-ai pus pământul

    Cu măsuri, Hristoase,

Astăzi şezi în mic mormânt, Ziditorule,

Şi din gropi, pe cei ce-au murit înviezi.
5. Iisuse al meu,

    Împărat a toate,

De ce vii la cei din iad, o, Hristoase-al meu ?

Vrei să dezrobeşti neamul omenesc.
6. Stăpânul a toate

    Mort se vede acum

Şi deşertătorul gropilor celor morţi

Se încuie-n groapă nouă ca unom.
7. În mormânt, Viaţă,

    Pus ai fost, Hristoase,

Şi cu moartea Ta pe moarte o ai pierdut

Şi viaţă lumii Tu ai izvorât.
8. Cu cei răi, Hristoase,

    Ca un răufăcător

Socotit ai fost, dar ne-ai îndreptat pe toţi

Şi ne-ai scos din amăgirea celui rău.
9. Mai frumos cu chipul

    Decât oamenii toţi,

    Ca un om se vede mort şi fără de chip,

Cel ce toată firea a-nfrumuseţat.
10. Iadul cum va răbda

  Intrarea Ta, Doamne,

  Şi cum nu se va zdrobi întunecându-se,

  De-a luminii Tale fulgere orbind ?
11. Dulcea mea lumină

     Şi mântuitoare,

  Cum în groapă-ntunecoasă Tu Te-ai ascuns ?

  O, răbdare de nespus şi negrăit !
12. Nici lumea de duhuri

     Nu pricepe, Doamne,

 Nici mulţimea făr’ de trup poate povesti

 Taina îngropării Tale, neştiind.
13. O, minuni străine !

      O, ce lucruri nouă !

   Cel ce-mi dă suflare mie Se poartă mort,

   Îngropat de mâinile lui Iosif.
14. În mormânt ai apus,

      Dar de-al Tatălui sân

   Nicicum nu Te-ai despărţit, Hristoase al meu.

   Acest lucru e străin şi nefiresc !
15. Întreaga făptură

      Recunoaşte-n Tine:

  Împărat adevărat, pe pământ şi-n cer,

  Deşi în mormânt Te-ncui, Hristoase-al meu !
16.  Tu-n mormânt fiind pus

   Ziditor Hristoase,

  Temelia iadului s-a cutremurat

  Şi-ale  morţilor morminte s-au  deschis.
17. Cela ce în palmă

    Tot pământul ţine.

 Sub pământ acum cu trupul Se află mort,

 Slobozind pe morţii cei legaţi în iad.
18. Din stricare, Doamne,

      Viaţa mea o ridici;

  Căci murind acum, la cei morţi Te-ai pogorît

  Şi-ale iadului zăvoare le-ai zdrobit.
19. Ca lumina-n sfeşnic,

      Se ascunde acum

   Sub pământ, ca sub obroc, Trupul Domnului

   Şi din iad goneşte întunericul.
20. Mulţimea de oştiri,

      Cea duhovnicească,

      Împreună cu Iosif şi Nicodim

      Merg să-ngroape pe Cel ce e ne-ncăput.
21. Murind Tu de voie,

 În mormânt ai fost pus;

 Şi pe mine ce-am fost mort, Iisuse-al meu,

 De amara mea greşeală m-ai scăpat.
22. S-a schimbat făptura

    Prin a Tale patimi,

 Căcicu Tine-au pătimit toate câte sunt,

 Ţiitor a toate cunoscându-Te.
23. Luând în pântece

      A vieţii Piatră,

  Cel a toate mâncător, iadul, a vărsat

  Pe toţi morţii ce din veac i-a înghiţit.
24. În mormânt nou Te-au pus,

     Înnoind, Hristoase,

     Firea oamenilor, prin învierea Ta,

     După cum se cade unui Dumnezeu.
25. Pe pământ ai venit,

     Pe Adam să-l mântui.

  Şi pe-acesta negăsind, jos Te-ai pogorît;

  Pân’ la iad, Stăpânul meu, l-ai căutat.
26. Pământul de frică

     S-a mişcat, Cuvinte,

  Şi luceafărul lumina sa şi-a ascuns,

  Apunând a Ta lumină sub pământ.
27. Ca un om, ai murit

    De-a Ta voie, Doamne;

 Dar ca Dumnezeu pe morţi din groap-ai sculat

    Şi din întunericul păcatelor.
28. Vărsând râu de lacrimi

     Peste Tine, Doamne,

 Cea Curată, ca o maică, a glăsuit:

 „Oare, cum Te voi îngropa, Fiul meu ?”
29. Ca grăuntul de grâu,

     Ce-ncolţeşte-n pământ,

  Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut,

  Înviind pe toţi urmaşii lui Adam.
30. Sub pământ Te-ai ascuns

     Ca un soare, acum,

 Şi-ntr-a morţii noapte neagră Te-ai învelit;

 Ci răsai, Hristoase-al meu, mai strălucit !
31. Cum ascunde luna

      Faţa sa de soare,

   Aşa groapa Te-a ascuns şi pe Tine-acum,

   Cel ce prin trupească moarte ai apus.
32. Iisus, Viaţa,

     Gustând moartea acum,

 Pe toţi oamenii de moarte i-a izbăvit

 Şi viaţa tuturor le-a dăruit.
33.  Pe întâiul Adam,

     Prin păcat omorât,

  La viaţă ridicându-l cu moartea Ta,

  Adam nou în trup Te-ai arătat acum.
34. Cereştile cete,

 Mort întins, pentru noi,

 Te-au văzut, Stăpânul meu, şi s-au spăimântat

 Şi cu aripile s-au acoperit.
35. Pogorându-Te mort,

     De pe lemn, Cuvinte,

 Iosif cel cu bun chip Te pune-n mormânt;

 Ci-nviază, Doamne, mântuind pe toţi !
36. Bucurie, Doamne,

  Fiind îngerilor,

  Întristare lor acum le-ai pricinuit,

  Cu trup mort, ca pe un om, văzându-Te.
37. Suind Tu pe cruce,

     Împreună-ai suit

 Şi pe muritorii vii; iar stând sub pământ,

 Ai sculat de-acolo pe cei adormiţi.
38. Ca un leu, Tu Doamne,

     Adormind cu trupul,

  Ca un pui de leu Te scoli, Cela ce-ai fost mort,

     Lepădând şi bătrâneţea trupului.
39. Cela ce din coasta

     Lui Adam cel dintâi

     Pe strămoş ai plăsmuit, eşti în coastă-mpuns

     Şi izvor curăţitor ne izvorăşti.
40. Se-njunghia-n taină

     Mai-nainte mielul,

     Iar acum Tu, pătimind fără să cârteşti,

     Eşti făţiş junghiat şi firea curăţeşti.
41. Cine dar va spune

      Chipul groaznic şi nou ?

      Cel ce stăpâneşte toate făpturile

      Pătimeşte azi şi moare pentru noi.
42. Cuprinzându-i spaima,

      Au strigat îngerii:

      „Cum Se vede mort Stăpânul vieţii

      Şi de ce-n mormânt se-ncuie Dumnezeu ?”
43. Din coasta Ta, Doamne,

      Cea însuliţată,

      Izvorăşti mie viaţă, prin viaţa Ta,

     Şi mă înnoieşti şi mă viezi cu ea.

44. Răstignit pe cruce,

        Ai chemat pe oameni,

        Iar curată coasta Ta împungându-se,

  Tuturor iertare dai, lisuse-al meu.
45. Cel cu chip cuvios

      Te găteşte-ngrozit

      Şi Te-ngroapă, ca pe-un mort, cu smerenie,

      De-ngroparea Ta înfricoşându-se.
46.  Sub pământ, de voie,

     Pogorând ca un mort,

     Tu ridici de pe pământ, Hristoase, la cer

     Pe cei ce de-acolo au căzut de demult.
47. Deşi Te-ai văzut mort,

     Dar eşti viu Dumnezeu

     Şi ridici de pe pământ, Hristoase la cer,

     Pe cei ce de-acolo au căzut de demult.
48. Deşi Te-ai văzut mort,

     Dar eşti viu Dumnezeu

     Şi pe oamenii cei morţi, pe toţi, înviezi,

     Omorând de tot pe-al meu omorâtor.
49. O, ce bucurie,

         Ce dulceaţă multă,

      A fost ceea ce-a umplut pe toţi ceidin iad,

      Strălucind lumina Ta-n adâncul lui.

50. Îngroparea-Ţi laud,

         Patimilor mă-nchin;

         Şi puterea Îţi măresc, Milostivule,

         Prin care de patimi am fost dezlegat.
51. Asupra Ta, Doamne,

      Sabie-au ascuţit

      Şi-a puternicului sabie s-a tocit,

      Iar cea din Eden se biruieşte-acum.
52. Văzând mieluşeaua

     Pe-al său Miel înjunghiat,

      Doborâtă de dureri striga şi-ndemna

      Ca şi turma să se tânguie cu ea.
53. În mormânt de Te-ngropi,

     Şi în iad de pogori,

  Dar mormintele, lisuse, le-ai deşertat

  Şi întregul iad, Hristoase, l-ai golit.
54. De-a Ta voie, Doamne,

     Pogorând sub pământ,

 Pe toţi oamenii din moarte i-ai înviat

 Şi la slava Tatălui i-ai înălţat.
55. Unul din Treime,

 Cu trupul, pentru noi,

 Defăimată moarte rabdă, binevoind;

 Se cutremură şi soare şi pământ.
56. Urmaşii lui Iuda,

     Din izvor adăpaţi

  Şi cu mană săturaţi demult, în pustiu,

  În mormânt îl pun pe Hrănitorul lor.
57. Ca un vinovat, stă

     Cel Preadrept la Pilat

  Şi la moartea cea nedreaptă e osândit

  Şi Judecătoru-i răstignit pe lemn.
58. Îngâmfat Israil,

     Ucigaşe popor !

  Pentru ce pe Varava, pătimaş, slobozi,

  Iar pe Domnul pentru ce Îl răstigneşti ?
59. Plăsmuind pe Adam

     Din pământ, cu mâna,

 Pentru dânsul Te-ai făcut om firesc în trup

 Şi de bunăvoia Ta Te-ai răstignit.
60. Ascultând, Cuvinte,

     De al Tău Părinte,

 Pân’ la iadu-ngrozitor Tu Te-ai pogorît,

 Înviind tot neamul muritorilor.
61. „Vai, Lumina lumii !

  Vai, a mea Lumină !

  O, lisuse-al meu ! O, Fiule preadorit !”

  Cu amar, striga Fecioara şi jelea.
62. Pizmăreţ popor,

  Ucigaş blestemat !

  Ruşinează-te măcar, înviind Hristos,

  De mahrama şi de giulgiurile Lui.
63. Vino, necurate,

     Ucigaş ucenic,

 Şi pricina răutăţii arată-mi-o:

 Pentru ce-ai ajuns tu pe Hristos să-L vinzi ?
64. Iubitor de oameni

    Te prefaci, nebune,

 Orb, nemernic, ne-mpăcat, vânzătorule,

 Tu, ce Mirul ai voit să-L vinzi pe bani.
65. Cu ce preţ ai vândut

    Sfântul Mir cel ceresc ?

 Sau ce lucru de El vrednic în schimb ai luat ?

 Nebunie-aflaşi, preablestemat satan !
66. De iubeşti pe săraci,

     Şi mâhnit eşti de mir

 Ce se varsă, curăţind suflet păcătos,

 Cum pe-arginţi pe-a tuturor Lumină vinzi ?

67. „O, Cuvinte, Doamne,

      A mea bucurie,

  Îngroparea-Ţi de trei zile cum voi răbda ?

  Mi se rupe inima ca unei maici”.
68. „Cine-mi va da lacrimi

     Şi izvor nesecat,

  Ca să plâng pe lisus, dulcele meu Fiu ?”

  A strigat Fecioara, Maica Domnului.
69. O, munţi şi vâlcele

     Şi mulţimi de oameni,

     Tânguiţi-vă şi plângeţi cu mine toţi

     Şi jeliţi cu Maica Domnului ceresc !
70. „Când am să Te mai vad,

  Veşnică Lumină,

  Bucuria şi dulceaţa sufletului ?”,

  A strigat Fecioara, tânguindu-se.
71. Deşi ca o piatră,

     Tare şi tăioasă,

  Ai primit a Te tăia; dar ne-ai izvorât

  Râu de viaţă vie, veşnice Izvor.
72. Ca dintr-o fântână,

      Din îndoitul râu,

  Ce din coasta Ta a curs, noi ne adăpăm

  Şi viaţa veşnică o moştenim.
73.  Voind Tu, Cuvinte,

 În mormânt Te-ai văzut;

 Dar eşti viu şi Te ridici din morţi, cum ai spus,

 Cu-nvierea Ta, Mântuitorule.
74. Te cântăm, Cuvinte,

     Doamne al tuturor,

 Împreună şi cu Tatăl şi Duhul Sfânt

 Şi-ngroparea Ta cea sfântă preamărim.
75.  Fericimu-Te toţi,

     Maica lui Dumnezeu,

 Şi-ngroparea de trei zile noi o cinstim

 A  Fiului tău şi-al nostru Dumnezeu.
76. În mormânt, Viaţă,

     Pus ai fost, Hristoase,

 Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti

 Plecăciunea Ta cea multă preamărind.
Starea a doua

Cadeste al doilea preot, când sunt mai multi preoti, la fel ca la starea întâi sau însusi preotul, daca este un singur preot. Apoi, începe rar si cu glas lin pe glasul al 5-lea:
1. Cuvine-se, dar,

   Săcădem Ia Tine, Ziditorul,

   Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins,

   Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.
2. Cuvine-se, dar,

Să-Ţi dăm slava-a toate Ziditorul,

Căci din patimi Tu ne-ai scos, prin patima Ta,

Şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit.
3. Soarele-a apus

Iar pământul s-a clătit, Cuvinte,

Apunând Tu, ne-nseratul Soare, Hristos,

Şi cu trupul în mormânt punându-Te.
4. Somn învietor

În mormânt dormind, Hristoase Doamne,

Din cel greu somn al păcatului ai sculat

Întreg neamul omenesc cel păcătos.
5. „Una-ntre femei

Te-am născut Fiu, fără de durere;

Dar acum sufăr dureri, prin patima Ta”,

Cea curată, mult jelindu-se, zicea.
6.  Sus văzându-Te,

 De Părinte nedespărţit, Doamne,

Iară jos cu trupul mort, sub pământ fiind,

Serafimii s-au înfricoşat acum.
7. Răstignindu-Te,

S-a rupt tâmpla templului prin mijloc

Şi şi-ascund luminătorii lumina lor,

Sub pământ Tu, Soare, ascunzându-Te.
8. Cela ce cu-n semn

A făcut la început pământul,

Azi apune sub pământ, ca un muritor;

Îngrozeşte-te de-aceasta, cerule !
9. Sub pământ apui

   Cela ce-ai făcut pe om cu mâna,

   Ca pe oameni să-i înalţi din căderea lor,

   Cu puterea Ta atotputernică.
10.  Veniţi să cântăm

 Lui Hristos cel mort, Ce-i plâns cu jale,

 Ca femeile, ce mir au adus atunci,

 S-auzim cu ele: „Bucuraţi-vă !”
11. Cu adevărat,

 Nesecat Mir eşti, Cuvinte Doamne;

 Pentru-aceea şi femeile mir Ţi-aduc,

 Celui viu, ca unui mort şi îngropat.
12. Cu-ngroparea Ta

Ai zdrobit de tot iadul, Hristoase,

Şi cu moartea Ta pe moarte ai omorât,

Şi din stricăciune lumea mântuieşti.
13. Râu de viaţă eşti

 Cedin Tatăl curgi, Înţelepciune,

 Iar în groapă apunând, viaţă dăruieşti,

 Celor din adâncurile iadului.
14. „Ca să înnoiesc

 Firea oamenilor cea zdrobită,

 Eu cu moartea Mi-am rănit trupul Meu, voind;

 Deci, jelind, nu-ţi bate pieptul, Maica Mea”.
15. Sub pământ apui,

  Cel ce eşti Luceafăr al dreptăţii,

  Şi pe morţi i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu,

  Alungând din iad tot întunericul.
16. Bob cu două firi:

  Dătătorul de viaţă, astăzi,

  În adânc pământ, cu lacrimi se seamănă;

  Răsărind El iar, lumea va bucura.
17. S-a temut Adam,

 Dumnezeu umblând în rai, atuncea,

 Iar acum s-a bucurat c-ai venit la iad;

 Căci căzând atunci, acum s-a ridicat.
18. Maica Ta acum

 Varsă râuri de lacrimi, Hristoase,

    Şi-a strigat, când Te-a văzut cu trupu-n mormânt:

 „Înviază, Fiule, precum ai spus !”
19.   losif Te-a ascuns,

  Cu evlavie, în groapă nouă;

  Şi cântări dumnezeieşti, de-ngroparea Ta,

  Ţi-a cântat, cu lacrimi împletindu-le.
20. Doamne, Maica Ta,

      Pironit văzându-Te pe cruce,

      De amară întristare, sufletul ei

      S-a pătruns de cuie şi de sabie.
21. Maica Ta, văzând

      Adăparea Ta cu fiere, Doamne,

 Cel ce eşti dulceaţa lumii noastre întregi,

 Faţa ei cu-amare lacrămi a udat.
22. „Rău m-am întristat

Şi rărunchii mi se rup, Cuvinte,

Junghierea Ta nedreaptă văzând-o”,

Zis-a Preacurata, tânguindu-se.
23. „Cum am să-Ţi închid

 Ochii dulci şi-ale Tale buze, Doamne,

 Şi cum dar ca pe un mort Te voi îngropa ?”,

 losif a strigat, înfiorându-se.
24. Jalnice cântări

 Iosif şi cu Nicodim cântă

 Lui Hristos ce S-a-ngropat, acum, în mormânt

 Şi cu dânşii cântă cetele cereşti.
25. Sub pământ apui

Tu, Hristoase, Soare al dreptăţii;

Deci şi buna, Maica Ta, care Te-a născut,

De dureri se stinge, nevăzându-Te.
26. Iadul s-a-ngrozit

     Dătătorule de viaţă, Doamne,

     Când prădată şi-a văzut bogăţia lui

     Şi-nviaţi pe morţii cei legaţi din veac.
27. Soare luminos

După noapte străluceşte, Doamne;

Iar Tu, după moartea Ta, străluceşti mai mult,

Înviind din groapă ca un Dumnezeu.
28.  Ziditorule,

 Primindu-Te în sân pământul

 S-a clătit de frica Ta, Preaputernice,

 Şi pe morţi cutremurul i-a deşteptat.
29. O, Hristoase-al meu !

      Iosif şi Nicodim cu miruri,

      Într-un chip deosebit, acum Te gătesc

       Strigând: „O, pământe-nfricoşează-te !”
30. Doamne, ai apus

 Şi cu Tine-a soarelui lumină;

 Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,

 Făcător al tuturor vestindu-Te.
31. Piatra cea din unghi

O acoperă piatra tăiată

Şi pe Domnu-L pune-n groapă un muritor.

Înfioară-te, de-acum, pământule !
32. „Vezi-ne aici:

 Ucenicul cel iubit şi Maica,

 Şi cu dulce glas răspunde-ne, Fiule !”,

 A strigat Curata, cu amar plângând.
33. Tu, ca Cel ce eşti

De viaţă dătător, Cuvinte,

Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;

     Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.
34. Nici chip ai avut,

Nici frum’seţe, când pătimeai, Doamne;

Dar mai mult ai strălucit, când ai înviat,

     Şi cu sfinte raze ne-ai împodobit.
35. Ai apus în trup,

 Sub pământ, nestinsule Luceafăr;

 Şi aceasta neputând vedea soarele,

 În amiază-zi el s-a întunecat.
36. Luna, soarele

 Se întunecă-mpreună, Doamne,

 Şi robi binevoitori Ţi s-au arătat

 Şi în mantii negre s-au înveşmântat.
37. „Chiar de-ai şi murit,

 Dar sutaşul Dumnezeu Te ştie;

 Iar eu cum Te-oi pipăi, Dumnezeul meu,

 Mă cutremur”, a strigat cel cu bun chip.
38. A dormit Adam

  Şi din coasta lui-’şi scoase moarte;

  Tu dormind acum, Cuvinte-al lui Dumnezeu,

  Lumii viaţă izvorăşti din coasta Ta.
39. Ai dormit puţin

  Şi-ai dat viaţă celor morţi, Hristoase,

  Şi-nviind ai înviat pe cei adormiţi,

  Ce-adormiseră din veacuri, Bunule.
40. De ai şi murit,

 Dar ai dat vinul de mântuire,

 Viţă, care izvorăşti viaţă tuturor;

 Patima şi crucea Ţa Ţi le slăvesc.
41. Cum au suferit

     Cereştile cete îndrăzneala

 Celor ce Te-au răstignit, Dumnezeule,

 Când Te văd gol, sângerat şi osândit ?
42. O, neam jidovesc

     Îndărătnic, ce-ai primit arvuna !

 Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;

 Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit ?
43. În batjocură

  Tu îmbraci pe Împodobitorul,

  Care cerul a-ntărit şi-a împodobit

  Tot pământul, într-un chip preaminunat.
44. Ca un pelican,

  Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte;

  Şi-ai dat viaţă l-ai Tăi fii, care au murit,

   Răspândind asupra lor izvoare vii.
45. Oarecând Navi,

 Opri soarele, zdrobind duşmanii;

 Iar Tu, Soare, ascunzându-Ţi lumina Ta,

 Ai zdrobit pe-al iadului stăpânitor.
46. Nu Te-ai despărţit

 De-al Părintelui sân, Milostive,

 Chiar binevoind a lua chip de muritor;

 Şi în iad Hristoase-al meu, Te-ai pogorât.
47. Tins fiind pe lemn,

   Cel ce spânzuri pământul pe ape,

   În pământ, fără suflare, acum cobori;

   Care lucru nerăbdându-l, tremură.
48. „Vai, o, Fiul meu !”,

  Preacurata jeleşte şi zice

  Că „pe care-L aşteptam ca pe-un Împărat,

  Osândit acum pe cruce îl privesc !”
49. „Astfel mi-a vestit

  Gavriil, venind din cer la mine:

  El mi-a spus că-mpărăţia Fiului meu

  Este o împărăţie veşnică.”
50. „Vai, s-a împlinit

 A lui Simeon proorocie

 Căprin inima mea sabie a trecut;

 O, Emanuile, Cel ce eşti cu noi !”
51. O, iudeilor !

 Ruşinaţi-vă măcar de morţii

     Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,

 Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis.
52. S-a cutremurat

 Şi lumina soarele şi-a stins-o,

 Când în groapă Te-a văzut neînsufleţit;

 Nevăzuta mea lumină, Bunule !
53. Cu amar plângea

     Preacurata Maica Ta, Cuvinte,

 Când pe Tine Te-a văzut acum în mormânt;

 Ne-nceput şi negrăite Dumnezeu !
54.  Maica Precista

 Omorârea Ta văzând, Hristoase,

 Cu adânc-amărăciune, Ţie-Ţi grăia:

 „Să nu zăboveşti, Viaţă, între morţi !”
55. Iadul celcumplit

 Tremura, când Te-a văzut pe Tine,

 Veşnic Soare al măririi, Hristoase al meu,

 Şi în grab’ a dat din el pe cei legaţi.
56. Ce privelişte

 Mare şi grozav-acum se vede;

 Căci al vieţii Dătător moarte-a suferit,

 Voind El să dea viaţă tuturor !
57. Coasta Ţi-au împuns,

     Mâinile Ţi-au pironit, Stăpâne;

  Şi cu rana Ta din coastă ai vindecat

  Ne-nfrânarea mâinilor strămoşilor.
58. Oarecând jelea

 Toată casa pe fiul Rahilei;

 Iar acum pe al Fecioarei Fiu îl jelesc

 Maica Lui şi ceata Ucenicilor.
59. Palme şi loviri

 I s-au dat lui Hristos peste faţă,

 Celui ce cu mâna Sa pe om plăsmui,

 Şi-a zdrobit cu totul ale fiarei fălci.
60. Toţi cei credincioşi,

    Cu-ngroparea Ta scăpaţi de moarte,

 Îţi cinstim,  Hristoase-al nostru, cu laude,

 Răstignirea şi-ngroparea Ta acum.
61. Cel făr’ de-nceput,

     Veşnice Părinte, Fiu şi Duh Sfânt,

     Întăreşte stăpânirea ’mpăraţilor

     Împotriva duşmanilor, caun bun.
62. Ceea ce-ai născut,

     Preacurată Fecioară, Viaţa,

     Potoleşte dezbinarea-n Biserică

     Şi dă pace, cao bună, tuturor.
63. Cuvine-se, dar,

  Să cădem la Tine, Ziditorul,

  Cela ce pe cruce mâinile Ţi-ai întins

  Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.
Starea a treia

Cadeste al treilea preot; sau însusi preotul, daca e numai unul. Dupa aceea, începe cu glas dulce si sfânta cuviinta a cânta, pe glasul al 3-lea:
1. Neamurile toate

    Laudă-ngropării

Ţi-aduc, Hristoase-al meu.
2. Arimateanul

   Jalnic Te pogoară

 Şi în mormânt Te-ngroapă.
3. De mir purtătoare,

    Mir Ţie, Hristoase,

    Ţi-aduc cu sârguinţă.
4. Vino-întreagă fire,

    Psalmi de îngropare

    Lui Hristos să-I aducem,
5. Pe Cel viu cu miruri,

 Ca pe-un mort să-L ungem,

 Cu mironosiţele.
6. Fericite losif !

   Trupul ce dă viaţă,

 Al lui Hristos, îngroapă.
7. Cei hrăniţi cu mană

   Lovesc cu piciorul

 În Binefăcătorul.
8. Cei hrăniţi cu mană,

   Oţet şi cu fiere

 Ţi-aduc, Hristoase al meu.
9. O, ce nebunie !

   Pe Hristos omoară

 Cei ce-au ucis pe profeţi.
10. Ca rob făr’ de minte,

     A trădat Iuda

      Pe-Adâncu-nţelepciunii.
11. Rob ajunge-acuma

    Vicleanul de Iuda,

    Cel ce-a vândut pe Domnul.
12. Zis-a înţeleptul:

    „Groap’-adâncă este

    Gâtlejul jidovilor.”
13. La viclenii jidovi,

    Căile lor strâmbe

    Curse şi ciulini sunt.
14. losif şi Nicodim

      Pe Domnul îngroapă,

      Cu toată cuviinţa.
15. Slavă Ţie, Doamne,

      Cel ce dai viaţă

 Şi-n iad, puternic, cobori.
16. Maica Preacurata

     Se jelea, Cuvinte,

     Pe tine mort văzându-Te.
17. „Primăvara dulce,

      Fiul meu preadulce.

     Frum’seţea unde Ţi-a apus ?”
18. Plângere pornit-a

      Maica Preacurata,

      Când ai murit, Cuvinte.
19. Vin cu mir, să-L ungă,

      De mir purtătoare,

  Pe Hristos, Mirul ceresc.
20. Cu moartea pe moarte

     O omori Tu, Doamne,

     Cu sfânta Ta putere.
21. Piere-amăgitorul,

     Scapă amăgitul

     Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.
22.  Cade vânzătorul

     În fundul gheenei,

     În groapa stricăciunii.
23.  Curse de ciulini sunt

     Căile lui Iuda,

 Celui nebun şi viclean.
24. Pier răstignitorii,

     Împărate-a toate,

  Dumnezeiescule Fiu.
25. Toţi pier, împreună,

     În groapa pierzării,

  Bărbaţii sângiurilor.
26. „Fiule din Tatăl,

     Împărat a toate,

  Cum ai primit patima ?”
27. Maica, mieluşeaua,

      Mielul ei pe cruce

     Văzându-L, s-a tânguit.
28. Trupul ce dă viaţă

      losif împreună

  Cu Nicodim îngroapă.
29. Mult înlăcrimată

     A strigat Fecioara,

     Rărunchii pătrunzându-şi:
30. „O, a mea lumină,

      Fiul meu preadulce,

   Cum Te-ai ascuns în groapă ?”
31. „Nu mai plânge Maică;

      Pe Adam şi Eva

  Ca să-i slobod, Eu sufăr”.
32.  „Fiul meu, slăvescu-Ţi

      Înalta-ndurare

  Prin care rabzi acestea”.
33. Cu oţet şi fiere

      Te-au adăpat, Doamne,

      Gustarea veche s-o strici.
34. Te-ai suit pe cruce,

      Cel ce altădată

      Umbrişi poporul sub nor.
35. De mir purtătoare,

      Venind la a Ta groapă,

      Ţi-aduceau, Doamne, miruri.
36. Scoală-Te, ’ndurate,

      Şi pe noi ne scoate

      Din a gheenei groapă !
37. „Doamne, înviază”,

      Zicea, vărsând lacrimi,

     Maica Ta ce Te-a născut.
38. Înviază-n grabă,

      Alungând durerea

     Curatei Tale Maice !
39. Prinse-au fost de frică

      Cereştile cete,

  Când Te-au văzut mort, Doamne.
40. Iartă de greşale

     Pe cei ce, cu frică,

     Cinstesc ale Tale patimi.
41. O, înfricoşată,

      Străină vedere;

      Pâmântul cum Te-ascunde !
42. Altădat’ un losif

     Ţi-a slujit în fugă

     Şi-acum Te-ngroapă altul.
43. Plânge, Te jeleşte,

      Preacurata-Ţi Maică,

      Fiind Tu mort, Cuvinte.
44. Spaimă ia pe îngeri

      De grozava-Ţi  moarte,

      O, Făcător a toate !
45. Până-n zori, cu miruri

      Ţi-au stropit mormântul

      Cele înţelepţite.
46. Pace în Biserici,

      Lumii mântuire,

     Prin învierea-Ţi dă-ne !
47. O, Treime Sfântă,

      Tată, Fiu şi Duh Sfânt,

      Lumea o mântuieşte.
48. Robilor tăi, Maică,

      Dă-le ca să vadă

      ’Nvierea Fiului tău !
49. Neamurile toate

      Laudă-ngropării

      Ţi-aduc, Hristoase al meu.
Si îndata se cânta, pe glasul al 5-lea:
Binecuvântarile Învierii

Stih: Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale.
Soborul îngeresc s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei morţi socotit fiind, şi puterea morţii surpând, Mântuitorule, şi împreună cu Tine pe Adam ridicându-l, şi din iad pe toţi slobozindu-i.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne…
Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecaţi, o uceniţelor? îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosiţelor: Vedeţi voi groapa şi înţelegeţi, că Mântuitorul a înviat din mormânt.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne…
Foarte de dimineaţă mironosiţele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul şi a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeţi, ci Apostolilor spuneţi învierea.
Stih: Binecuvântat eşti, Doamne…
Mironosiţele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, plângeau; iar îngerul către dânsele a grăit, zicând: De ce socotiţi pe Cel viu cu cei morţi? Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt.
Slavă… a Treimii:
Închinămu-ne Tatălui şi Fiului Acestuia şi Duhului celui Sfânt, Sfintei Treimi întru o fiinţă, cu Serafimii grăind: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.
Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:
Pe Dătătorul de viaţă născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit; şi bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit, şi pe cei căzuţi din viaţă i-a îndreptat la aceeaşi, Cel ce S-a întrupat din tine, Dumnezeu şi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule! (de trei ori)
Apoi Sedelnele, glasul 1:
Cu giulgiu curat si cu miresme dumnezeiesti, a uns precurat trupul Tau Iosif, cerându-L la Pilat, si L-a pus în mormânt nou. Pentru aceasta, dis-de-dimineata venind mironositele femei, au grait: Arata noua precum ai zis mai înainte, Hristoase, Învierea Ta.
Slava… Si acum…
Spaimântatu-s-au cetele îngerilor, vazând pe Cel ce sade în sânurile Tatalui cel nemuritor, cum a fost pus în mormânt ca un mort; pe Care-L înconjoara cetele îngeresti si-L slavesc împreuna cu mortii cei din iad, ca pe un Facator si Domn.
Si cealalta slujba a utreniei.

* * *

NOTE:
1. Pentru indicatiile de slujba: Triodul, EIBMBOR, Bucuresti, 2000.
2. O parte din aceste strofe au fost eliminate din ultimele editii ale cartilor de cult, pentru a se evita interpretarea lor ca o atitudine antisemita, dupa cum urmeaza:
Din Starea întâi au fost eliminate total:
56. Urmaşii lui Iuda,

      Din izvor adăpaţi

      Şi cu mană săturaţi demult, în pustiu,

      În mormânt îl pun pe Hrănitorul lor.
58. Îngâmfat Israil,

      Ucigaşe popor !

      Pentru ce pe Varava, pătimaş, slobozi,

      Iar pe Domnul pentru ce Îl răstigneşti ?
62. Pizmăreţ popor,

      Ucigaş blestemat !

      Ruşinează-te măcar, înviind Hristos,

      De mahrama şi de giulgiurile Lui.
Din Starea a doua au fost eliminate total:
33. Tu, ca Cel ce eşti

       De viaţă dătător, Cuvinte,

       Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;

       Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.
42. O, neam jidovesc

       Îndărătnic, ce-ai primit arvuna !

       Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;

       Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit ?
51. O, iudeilor !

       Ruşinaţi-vă măcar de morţii

       Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,

       Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis.
(Acesta din urmă este singurul caz în care nu a avut loc o eliminare totală, însă a fost schimbat „O, iudeilor !” cu „Fariseilor!”).
61. Cel făr’ de-nceput,

      Veşnice Părinte, Fiu şi Duh Sfânt,

      Întăreşte stăpânirea ’mpăratilor

      Împotriva duşmanilor, ca un bun.
Din Starea a treia au fost eliminate total:
7. Cei hrăniţi cu mană

     Lovesc cu piciorul

     În Binefăcătorul.
9. O, ce nebunie !

    Pe Hristos omoară

    Cei ce-au ucis pe profeţi.
12. Zis-a înţeleptul:

    „Groap’-adâncă este

      Gâtlejul jidovilor.”
13. La viclenii jidovi,

      Căile lor strâmbe

      Curse şi ciulini sunt.
24. Pier răstignitorii,

      Împărate-a toate,

      Dumnezeiescule Fiu.
25. Toţi pier, împreună,

       În groapa pierzării,

       Bărbaţii sângiuirilor.

Sursa: http://www.nistea.com/postul-mare/prohodul-domnului-si-mantuitorului-nostru-Iisus-Hristos.htm

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s