Zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul: Canonul de rugăciune (23 septembrie)


Condac la Praznicul zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Glasul 1

Ceata îngerească…

Se veseleşte luminat Marele Zaharia, cu Sfânta Elisabeta soţia sa cea întru tot mărită, după vrednicie zămislind pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul, pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi oamenii după vrednică datorie îl cinstim, ca pe un tăinuitor al darului.

*

Tropar la Praznicul zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Glasul 4

Ceea ce mai înainte erai stearpă şi neroditoare, veseleşte-te; că iată ai zămislit pe Sfeşnicul Soarelui, Cel Ce va să lumineze toată lumea care pătimea cu nevederea. Dănţuieşte Zaharia cu îndrăzneală strigând: Prooroc Celui Preaînalt este cel ce are să se nască.

***

1

Zămislirea mântuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfântul Ioan, Înainte Mergătorul, cu mărire şi cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puţine sunt acelea pe a căror zămislire ar mări-o şi ar prăznui Biserica lui Dumnezeu. Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pântece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfânta şi dreapta Ana, Sfânta Elisabeta şi Prea Sfântă, Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mântuitorul nostru. Deci, toate aceste zămisliri prin vestitor ceresc s-au binevestit şi s-au săvârşit de darul lui Dumnezeu, dar nu fără a vorbi bunul vestitor şi cu zămislitorii, de vreme ce Însuşi Dumnezeu avea trebuinţă de învoirea celor ce zămisleau. Drept aceea, bine-vestitorul, Sfântul Arhanghel Gavriil, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale înaintea lui Dumnezeu, a început a vorbi astfel: „Nu te teme, Zaharie, că s-a auzit rugăciunea ta şi femeia ta, Elisabeta, va naşte ţie un fiu, şi-l vei numi Ioan şi va fi ţie bucurie şi veselie şi se vor bucura mulţi de naşterea lui” (Luca 1,13).

Răspuns-a Zaharia: „Străine şi neaşteptate lucrări îmi vesteşti mie, vestitorule de bucurie; că a naşte fii la bătrâneţe nu este lucru potrivnic firii? Fiindcă eu sunt bătrân şi femeia mea trecută în zilele ei, deci, cum vom putea să zămislim şi să naştem fiu?”. Îngerul a zis: „De la începutul cuvintelor tale te găsesc pe tine cu puţină credinţă, Zaharie, pentru că nu aştepţi împlinirea cuvintelor mele, căci, deşi potrivnic firei tale ţi se pare lucrul acesta, nu e potrivnic puterii lui Dumnezeu, Căruia nimic nu este cu neputinţă; că Dumnezeu poate şi din pietre să ridice fii lui Avraam. Au nu ştii că era cu putinţă lui Dumnezeu a zidi pe Adam din pământ, iar pe Eva din coasta lui şi prea îmbătrânita Sara a-i da lui fiu pe Issac? Deci, şi femeii tale, Atotputernicul Dumnezeu îi dă să nască la bătrâneţe fiu, că s-a auzit rugăciunea ta”.

Răspuns-a Zaharia: „Eu acum aduc rugăciunile mele lui Dumnezeu pentru venirea doritului Mesia, pe care s-a făgăduit, prin gurile sfinţilor săi prooroci, ca să-l trimită mai degrabă pe pământ să mântuiască seminţia lui Avraam din robia altor neamuri. Încă mă rog şi pentru greşelile mele şi pentru neştiinţele poporului. Iar de aceasta, ca să am fiu, acum nu mă rog, că m-am învechit cu anii şi femeia mea a îmbătrânit”.

Grăit-a lui Îngerul: „Eu sunt Gavriil, cel ce stau înaintea lui Dumnezeu, cu a cărui descoperire ştiu că acum nu pentru primirea fiului te rogi, ci pentru lucrurile de care spui. Însă mai înainte de bătrâneţile tale şi mai înainte de stârpiciunea soţiei tale, Elisabeta, te-ai rugat cu osârdie ca să vă dea vouă Dumnezeu să aveţi un fiu. Iar întrutot milostivul, Domnul, de Care nici cea mai mică mişcare de inimă omenească nu se tăinuieşte, Cel ce ascultă rugăciunile celor ce se roagă Lui şi face voia celor ce se tem de el, Acela, auzind rugăciunile tale cele mai dinainte, îţi dăruieşte ţie, măcar, deşi, nu degrabă, însă bine, fiu cu numele darului numit. Pentru că ştie după a Sa bunăvoire să împlinească cererile sfinţilor Săi. Şi va fi mare înaintea Domnului cel ce va să se nască ţie fiu”.

Răspunse Zaharia: „Te văd pe tine, binevestitorule, că eşti înger al lui Dumnezeu, că vorba ta arată aceasta; vederea frumuseţii tale te vădeşte şi puterea cuvintelor tale mărturiseşte. Drept aceea, de la începutul arătării şi vestirii tale îndată m-am spăimântat, precum oarecând şi Daniil proorocul, văzând pe înger, s-a temut. „Am văzut, zice, o arătare mare şi n-a rămas în mine tărie”. Aşijderea şi maica lui Samson a zis: „Un om al lui Dumnezeu a venit la mine şi chi-pul lui ca şi chipul îngerului lui Dumnezeu era înfricoşat”. Drept aceea m-am temut şi eu şi nu îndrăznesc a grăi cuvinte potrivnice cuvintelor tale celor îngereşti. Însă te întreb: Pentru ce fiul, cel ce se va naşte, va fi mare? Au doar mai mare şi mai cinstit va fi decât Ieremia proorocul, către care era cuvântul Domnului cel ce zice: „Mai înainte de a te zidi eu pe tine în pântece te-am cunoscut şi mai înainte de a ieşi tu din mitras te-am sfinţit şi prooroc în neamuri te-am pus”.

Răspuns-a îngerul: „Va fi mare înaintea Domnului fiul tău, cu neasemănată mărime duhovnicească, cu care va întrece pe Ieremia. Acela s-a sfinţit mai înainte de naşterea sa, dar acesta cu mult mai mult se va umple de Duhul Sfânt, încă din pântecele maicei sale. Ieremia a fost însemnat numai ca să proorocească pentru Mesia, iar acesta înainte a fost rânduit ca şi mâna să-şi pună pe Dânsul şi să-L boteze. Încă nu numai pe Iere-mia, ci şi pe ceilalţi sfinţi îi va întrece cu mărimea darului lui Dumnezeu. Că nu se va scula între cei născuţi din femei altul mai mare decât Ioan Botezătorul. Precum o stea din toate celelalte stele covârşeşte în slavă, aşa şi între sfinţii lui Dumnezeu, unul pe altul cu slavă şi cu cinste întrece. Că şi într-ale noastre îngereşti ierarhii – zice Gavriil – care totdeauna văd dumnezeiasca faţă, nu la toţi într-un fel descoperă Dumnezeu tainele voinţei Sale, ci prin mijlocirea celor mai de sus arată poruncile celor mai de jos. Multe stele apun înainte de ivirea soarelui şi numai singur luceafărul merge înaintea soarelui. Mulţi profeţi au propoveduit despre venirea lui Mesia, pruncul însă cel ce va să se zămislească şi să se nască din tine, nu numai cu cuvântul va propovedui, ci şi cu degetul său va arăta popoarelor pe Mieluşelul lui Dumnezeu, Cela ce ridică păcatele lumii. Şi pentru aceea va fi mai mare decât toţi cei ce se nasc din femei, pentru că pe cât împlinirea vestirii celei de bucurie este mai primită decât însăşi vestirea, pe atâta mai cinstit va fi proorocul cel ce are să se zămislească şi să se nască, decât alţi prooroci.Toţi proorocii şi legea au proorocit până la acest prooroc, iar acesta va fi săvârşirea tuturor proorocilor şi sfârşitul legii celei vechi, şi înainte mergător al darului celui nou„.

Grăit-a Zaharia: „Bună şi de bucurie este vestirea ta, o, îngere! că dacă „tot fiul cel înţelept veseleşte pe tată”, cu cât mai mult fiul cel mai înţelept decât toţi proorocii m-ar veseli pe mine, bătrânul. Cu toate acestea, cum oare mă voi veseli, de vreme ce mă îndoiesc de cuvintele tale; iar bucuria şi veselia în lucrurile cele de îndoire nu se fac, ci numai în cele vrednice de credinţă. Deci, rogu-mă ţie, îngere al lui Dumnezeu, să-mi spui mie: după ce voi cunoaşte cele binevestite de tine?”.

Răspuns-a îngerul: „Au încă te îndoieşti şi nu crezi cuvintele mele o, Zaharie?! Au doar minciuni îţi spun, trimis fiind de la Dumnezeu, Care este credincios în toate bunătăţile Sale şi drept în toate lucrurile Sale? Nu este cu neputinţă la Dumnezeu tot cuvântul! Eşti preot şi învăţător al lui Israel şi pe acestea oare nu le ştii: că vremea venirii lui Mesia a sosit, pe care eu, prin şeptimea anilor, am numărat-o trimis fiind în Babilon la Daniil proorocul? Au n-aţi citit proorocirile lui? Cercetează şi vezi că, iată, s-a apropiat cel ce mântuieşte pe Israel şi înainte va merge înaintea feţei lui îngerul cel în trup trimis, care va fi fiul tău, cel ce va găti calea lui Mesia, mergând înaintea lui cu duhul şi cu puterea lui Ilie. Dar de vreme ce n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor, să fii tăcând şi neputând a grăi, până la ziua în care vor fi acestea!”. Şi îndată limba lui Zaharia s-a legat cu amuţire, legăturile nerodirii Elisabetei s-au dezlegat, iar îngerul s-a dus să stea înaintea Atotţiitorului Dumnezeu, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.

ganduridinortodoxie

1

Canon de rugăciune la Praznicul zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (23 septembrie)

Tropar la Praznicul zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, glasul al 4-lea:

Ceea ce mai înainte erai stearpă şi neroditoare, veseleşte-te; că iată ai zămislit pe Sfeşnicul Soarelui, Cel Ce va să lumineze toată lumea care pătimea cu nevederea. Dănţuieşte Zaharia cu îndrăzneală strigând: Prooroc Celui Preaînalt este cel ce are să se nască.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smulge cugetele sufletului meu cel sterp şi neroditor, care se sârguieşte a lăuda odrasla celei sterpe, adică sfânta ta zămislire în pântece de maică.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitul Zaharia, intrând în Templu, a văzut Dumnezeiesc Înger vestindu-i, lămurit aşa: fiu la bătrâneţe, preotule, vei avea pe Înaintemergătorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Marele Înaintemergător, sfeşnicul Soarelui Cel Purtător de lumină, în pântece de maică începe a străluci. Prin care s-a risipit întunericul patimilor şi legătura nerodirii s-a dezlegat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Stăpânul, Cel Purtat în pântecele tău, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, din pântecele Maicii Sale văzându-L Ioan, a săltat de bucurie, cel care era cu adevărat Înaintemergătorul Lui.

Catavasie:
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a.

Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cea stearpă astăzi rod sfinţit zămisleşte, care avea să taie prin dar toată nerodirea sufletelor, cu secure înţelegătoare.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele Zaharia, cel ce amuţise înăuntrul Templului, primeşte, prin vestire înfricoşătoare, glasul Cuvântului şi măreşte lămurit pe Domnul Cel mult Îndurat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slăvitul Înaintemergător, care a arătat credincioşilor calea pocăinţei, prin îndemnarea Îngerului mai presus de nădejde, a odrăslit din pântece de maică cu Dumnezeiesc Sfat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Hristos purtat în pântecele Fecioarei, dacă L-a cunoscut cel din cea stearpă, a săltat, mai înainte vestind bucuria ceea ce era să vină pe pământ, ca pe toţi să-i izbăvească de întristare.

Catavasie:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a.

Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Glasul Îngerului, pe tine, îngerul cel după adevăr al venirii lui Hristos, cu sfinţenie mai înainte te-a vestit preotului: că din pântece sterp aveai să odrăsleşti, Fericite Înaintemergătorule.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceea ce mai înainte erai neroditoare şi nenăscătoare, acum veseleşte-te, că pe Botezătorul lui Hristos şi Înaintemergătorul ai să-l naşti rod preamărit, Sfântă Elisabeta, vrednică de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu securea rugăciunilor tale, Înaintemergătorule, dezrădăcinează spinii patimilor mele şi odraslele gândurilor; şi mintea mea fă-o roditoare prin fapte bune, Preafericite!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pântecele Fecioarei Te purta pe Tine, Cel Ce porţi toate, când Botezătorul în pântece fiind purtat, s-a închinat Ţie, Hristoase şi săltând, s-a bucurat

Catavasie:
Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a.

Irmos: Cu Dumnezeiască strălucirea…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mergând proorocul înăuntrul jertfelnicului şi slujbele Legii Făcătorului săvârşind, i s-a arătat Sfântul Înger vestindu-i Dumnezeiasca zămislire a Înaintemergătorului.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum va fi mie aceasta cu adevărat? Că eu sunt bătrân, precum vezi şi am o soţie stearpă? a zis Zaharia către Arhanghel; graiuri potrivnice firii îmi grăieşti mie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

La Sara lui Avraam te uită şi vezi, cum aceea pe Isaac la bătrâneţe a născut, omule şi celor ce ţi s-au grăit în adevăr crede; a grăit către bătrânul Marele Înger.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Binecuvântată între femei eşti tu, de Dumnezeu Dăruită, a strigat Elisabeta către tine, când a cunoscut că aveai să naşti fără de bărbat, Ceea ce Una Singură ai rămas Nestricată după naştere.

Catavasie:
Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a.

Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mă îndoiesc cu gândul şi nu cred cuvintelor tale, a zis preotul Arhanghelului. Căci poporului mântuire am cerut, iar nu rod din coapsele mele.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ziditorul firii, Împăratul Îngerilor, a grăit slujitorul Aceluia, a binevoit ca să naşti tu, pe Îngerul venirii Sale. Nu fi necredincios cuvintelor mele, o, omule!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chipul tău este de foc şi vederea ta înfricoşătoare şi minunat este cuvântul tău a zis Zaharia slujitorului. Dar cele ce-mi grăieşti sunt mai presus de fire şi străine graiuri şi nu le cred.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnicul cunoscând pe Soarele Cel Ascuns în Norul pântecelui de Maică, încă fiind în întunecata sălăşluire a pântecelui, I s-a închinat bucurându-se şi a săltat.

Catavasie:
Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Se veseleşte luminat Marele Zaharia, cu Sfânta Elisabeta soţia sa cea întru tot mărită, după vrednicie zămislind pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul, pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi oamenii după vrednică datorie îl cinstim, ca pe un tăinuitor al darului.

Cântarea a 7-a.

Irmos: Dătător de rouă cuptorul…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru că n-ai crezut cuvintelor mele, amuţire vei pătimi cu adevărat; şi când vei vedea născut pe glasul Cuvântului, atunci vei glăsui strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un soare cu luna, fiind împreună, Prealuminatul Zaharia cu Preamărita Elisabeta a născut pe Sfeşnicul Luminii cel purtător de lumină, care luminează nouă, celor cumplit ţinuţi în întunericul patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind încă în pântecele Elisabetei Marele Înaintemergător, cu săltările ca şi cu nişte cuvinte s-a închinat Ţie Hristoase, Cel Ce erai în pântecele Fecioarei, Iisuse Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luna, Sfânta Elisabeta, purtând în pântece ca o stea pe Dumnezeiescul Înaintemergător, s-a închinat Norului Celui Luminat, Mariei, Celei ce purta pe Soarele Hristos, Cel Întrupat dintr-însa pentru mântuirea noastră.

Catavasie:
N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmos: Din văpaie cuvioşilor rouă…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prietenul Mirelui mai înainte se găteşte şi glasul Cuvântului alcătuire primeşte; şi în pântece sterp acum se zămisleşte marele ostaş al Împăratului tuturor.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrătorul inimilor celor sterpe a înflorit; iată se găteşte securea patimilor. Viţelul cel cinstit al înfrânării se hrăneşte, Marele Înaintemergător. Popoare, bucuraţi-vă!

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Precum legăturile de demult ale celei sterpe, aşa şi împietrirea cugetului meu o dezleagă, Botezătorule şi roade de pocăinţă mă învredniceşte să odrăslesc şi să viez în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dacă te-a văzut Sfânta Elisabeta pe tine, Fecioară, având în pântece, s-a bucurat înlăuntrul ei pruncul şi a săltat, cunoscând pe Stăpânul său.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Catavasie:
Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a.

Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele şi Dumnezeiescul Înaintemergător, uşa cea stearpă acum deschizând-o, se sălăşluieşte în pântece de maică, ca în nişte palate împărăteşti, ca să iasă ca un ostaş, gătind tuturor căile Împăratului.

Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocule al lui Dumnezeu, bătrânule, dănţuieşte! Că vei naşte fiu pe Ioan Înaintemergătorul, decât care mai mare între oameni nu s-a născut. Saltă, Sfântă Elisabeta! Tot pământul, aducând laudă lui Dumnezeu, Făcătorul tuturor, Bucură-te!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De noi cei ce cu credinţă te lăudăm pe tine, adu-ţi aminte acum Proorocule al Domnului şi Înaintemergătorule şi izbăvindu-ne de patimi sufleteşti, mântuieşte-ne pe noi din nevoi şi la cereasca cărare povăţuieşte-ne cu Dumnezeiască cuviinţă, pururea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Marie, dacă s-a simţit Elisabeta pe sine slobodă de legăturile nerodirii şi având în pântece pe Înaintemergătorul Celui Ce s-a sălăşluit în pântecele tău, te-a cunsocut pe tine Curată Maică a lui Dumnezeu cu adevărat.

Catavasie:
Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 6-lea. Podobie: Îngereştilor Puteri…

În coapse sterpe, iată se sădeşte Marele Înaintemergător al Ziditorului tuturor, care cu securea pocăinţei avea să taie nerodirea sufletelor. Bucuraţi-vă, inimile cele ce eraţi sterpe mai înainte. Veseleşte-te, toată făptura şi cu osârdie strigă: Dătătorule al bunătăţilor Doamne, Slavă Ţie.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Sfinţitul Zaharia tămâind în Templu, Arhanghelul Gavriil din cer a stat înainte-i, zicând către dânsul: la bătrâneţele tale, vei avea rod binemărit şi nerodirea cea de mai înainte a Elisabetei acum se va dezlega. Şi zămislind ea, va naşte pe Propovăduitorul şi Mergătorul înainte al lui Iisus. Pentru rugăciunile lor, Mântuitorul lumii, mântuieşte sufletele noastre.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Spăimântatu-s-a Iosif, cea mai presus de fire văzând. Şi cu mintea a socotit că ploaia cea de pe lână, a arătat zămislirea ta cea fără de sămânţă, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce este Rugul cel Nears în foc, Toiagul lui Aaron ce a odrăslit. Şi mărturisind logodnicul tău şi păzitorul, preoţilor a strigat: Fecioara naşte şi după naştere iarăşi rămâne Fecioară.

SEMN din CER pentru ecumenismul mitr. Ioan Selejan: CRUCEA de pe catedrala din Timișoara dărâmată de furtună, troiţa Eroilor Revoluţiei ruptă

Știm că luna aceasta mitropolitul Banatului, Ioan Selejan a participat la un eveniment eretic organizat de Sant’Egidio., unde s-a rugat și a aprins flacăra new-age alături de eretici și păgâni. L-a însoțit și Serafim Joantă, mitr. Germaniei. În urma acestei blasfemii, asupra județului Timiș, peste care păstorește cu netrebnicie Ioan Selejan, s-a abătut mânia lui Dumnezeu. Pe lângă pierderi de vieți omenești și oameni internați în spitale, au fost afectate foarte multe din bisericiile din judeţul Timiş.

“Furtuna a afectat în deosebi bisericile şi casele parohiale, a afectat troiţele din curtea bisericilor şi de la răspândiile drumului, ba chiar şi cimitirele. În judeţul Timiş avem mai multe biserici rămase fără turle, pur şi simplu au foat aruncate pe pământ, biserici ale căror acoperiş a fost luat de vânt, fără ţigle. Avem şi case parohiale rămase fără acoperiş. Reşedinţa noastră eparhială, un corp, a rămas şi ea fără acoperiş. Parcule bisericilor noastre au fost pur şi simplu devastate. La parohia din Sinaia peste 50 la sută din parc este devastat”, a declarat părintele Ioan Popescu, vicarul Mitropoliei Banatului, conform adevărul.ro.

Catedrala Mitropolitană din Timişoara a fost şi ea afectată. O cruce de pe catedrală s-a dărâmat. Ornamentul de pe unul din turnurile bisericii a căzut. Părţile laterale au multe ţigle smulse de vânt, o troiţă ridicată în memoria Eroilor Revoluţiei a fost ruptă. Foarte mulţi copaci din jurul Catedralei sunt rupţi.

Cele mai grav afectate biserici sunt cele de la Ghilad, Giulvăz, Toager, Bichigi, Sinteşti, Vucova. Turla bisericii de la Remetea Mare este căzută.

Este o dezlănţuire fără precedent în Timișoara. Dacă nu vor înceta cu ecumenismul și trădarea Ortodoxiei și „mai mari decât acestea” vor vedea.

Sursa

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia” 23 septembrie

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a arătat făcătoare de minuni în ziua de 23 septembrie 1635, în satul Slovenska din raionul Kostroma.

În timp ce era la vânătoare, un vânător a descoperit din întâmplare o bisericuță mică de lemn, care era șubrezită și acoperită cu mușchi. El a intrat în mica bisericuță și a descoperit că toate odoarele se degradaseră odată cu trecerea timpului, cu excepția icoanei Maicii Domnului ce se afla în altar. Nebăgând în seamă descoperirea, a lăsat totul așa cum găsise.

A doua zi, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat unui bolnav pe nume Titus din satul Șerstneva, spunându-i că se va vindeca dacă va merge să se roage înaintea icoanei sale dintr-o biserică abandonată, pe care o descoperise un oarecare vânător.

Titus a mers și i-a povestit preotului Evdochim cele întâmplate, și împreună cu el a mers pe calea indicată de Maica Domnului. În drumul lor, s-au întâlnit cu vânătorul ce descoperise biserica abandonată. Acesta i-a condus la biserica ce se afla în ruine de peste șase decenii.

Descoperirea miraculoasă a icoanei, și minunea săvârșită prin ea, a fost percepută ca un semn de către Titus, care a hotărât să rămână în locul unde a aflat icoana. Mai târziu, acesta a primit voturile monahale.

Mai târziu, în același loc a fost zidită Mănăstirea Slovenskaia. În anul 1764, mănăstirea a fost desființată iar biserica transformată în biserică parohială.

În 1806, lângă pădure a fost ridicată o biserică de piatră în cinstea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Slovenskaia”, transformată în anul 1892 într-o nouă biserică cu trei altare, sfințite în cinstea icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”, a Sfântului Prooroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul și a Sfinților Zosima și Savatie, făcătorii de minuni de la Solovăț.

De multe ori, icoana Maicii Domnului „Slovenskaia” a fost confundată în unele albume iconografice cu icoana Maicii Domnului din Murom.

I-am întrebat pe protestatarii români antivaccin care-i legătura dintre medicină și Biserică

Aceiași oameni care se plâng că le impune statul să-și vaccineze copiii nu văd nicio problemă să le impună altor români cu cine au voie să se căsătorească prin referendum homofob.

Ce m-a uimit, vorba vine, în primul rând la mitingul anti-vaccin desfășurat în Parcul Izvor, în afară de pălăriuțele tricolore trendy până la Burebista, a fost amestecul de simboluri naționaliste cu cele religioase, de argumente principiale dintr-o zonă conservatoare cu unele medicale. Și amestecul de oameni, pe de o parte aveai îngrijorarea firească a unui părinte pentru calitatea vaccinurilor și riscurilor la care ar putea fi supus copilul lui, pe de altă parte aveai un discurs hipernaționalist, cu „treceți batalioane române Carpații” și „așa-i românul” urlând din boxe, argumente care ajungeau în zona valorilor naționale, conservatoare, religioase, ba chiar și pe la daci, conspirații sau satanizarea oamenilor.
Și asta în condițiile în care BOR a zis că susține vaccinarea, of. Ca să nu mai zic de „bucuria” cu care eram priviți când auzeau că suntem de la VICE, ba s-a țipat la colegul Mircea, ba m-au întrebat de ce susținem noi LGBT-ul, semn că lucrurile astea chiar se amestecă undeva într-o oală. E un dublu discurs până la urmă, pentru că unii dintre oamenii care susțineau dreptul la alegere în ceea ce privește vaccinarea (care, dacă ne uităm în partea cealaltă, îi afectează pe cei care nu au ajuns la vârsta vaccinării și poate duce la epidemii) dădeau dovadă de intoleranță și susțineau că statul ar trebui să forțeze oamenii în alte zone. Chiar așa, dacă s-ar decide prin referendum să ne vaccinăm cu toții, cum ar fi?

Gabriela, 28 ani

1

VICE: Ce v-a adus aici?

Gabriela: Legea asta a obligativității vaccinării. Mă deranjează că ni se bagă pe gât ca fiind minunate aceste vaccinuri despre care nu știe nimeni cât de bune sunt. Nu poate garanta nimeni ce e în serul ăla, este doar un ser, produs de firmele farmaceutice, care ni se bagă pe gât că vai, ne face bine. Ar trebui să avem libertatea să alegem. Până acum, ne-am vaccinat cu toții. Sunt cazuri destule de îmbolnăviri și decese și la adulți și la copii. Dacă acum mă obligi să mă vaccinez, mâine o să mă obligi altceva. Încet, încet, mi se îngrădește libertatea.
Se pornește de la premiza că acei copii nevaccinați îi îmbolnăvesc și pe alții.
E o porcărie. Și copilul meu de aproape șase luni e nevaccinat. Câți copii care nu au vârsta de vaccinare sunt duși în comunitate, sincer vorbind? Fiecare are dreptul la o părere, dar avem dreptul să alegem ce băgăm în corpul nostru. Nu cred că i-ar conveni nimănui să mănânce aceeași mâncare, să bea aceeași băutură în fiecare zi pentru că așa trebuie. Eu aleg ce e bun pentru mine și copilul meu. Nimeni și nimic nu o să compenseze dacă se îmbolnăvește copilul meu. Dacă o să vină să-mi dea te miri ce bani, asta o să aducă sănătatea copilului meu înapoi?

-Credeți că părinții sunt în general suficient de informați încât să ia decizia asta?

-Suntem informați. Eu m-am informat și de la medici, și din prospecte, și vorbind cu persoane specializate. Noi nu suntem medici, nu ne batem cu pumnul în piept. Simplul fapt că este obligatoriu să ne vaccinăm copiii că altfel nu sunt primiți în școli e o îngrădire a drepturilor, a integrării lor în societate. Nu vi se pare că e ceva dubios?
Haideți să facem o paralelă, apropo de această integrare și de intervenția statului, cu referendumul pentru familie care poate îngrădi drepturile unor oameni care vor fi excluși, la rândul lor.
Ideea ca două persoane de același sex să se căsătorească și să adopte copii nu este normală. Lumea nu a apărut de la Ion și Gheorghe, ci de la un bărbat și o femeie. De aceea se căsătoresc, să facă copii, să ducă lumea mai departe. Dacă s-ar căsători bărbații cu bărbații și femeile cu femeile cu toții, nu am mai avea copii.

-Dar e tot o îngrădire a alegerii și a libertății.

-Homosexualitatea, să știți, e o boală psihică. Se tratează. Chiar am citit despre asta înainte să deschid gura să vorbesc. Virgiliu Gheorghe a scris o carte, Fața nevăzută a homosexualității, unde redă, cu studii din America și alte țări, că e o boală psihică. Eu nu sunt de acord cu aceste persoane, nici ei în intimitatea lor să fie ce vor. Nu, ei în sminteala lor o să-i smintească și pe alții. Au ajuns să facă tabere sponsorizate de LGBT pentru liceeni. După ce că ăștia sunt cu hormonii razna, vii și le induci că sunt normale, îi zăpăcim de toți. Și noi am fost adolescenți, știm cu e cu hormonii, să vină cineva să spună „e ok să te săruți cu o femeie, fată, dragă băiatule, e cool să te săruți cu un băiat”. Ar trebui să ne vedem și de lucrurile morale și normale, așa cum le-a lăsat Dumnezeu.

-Ce părere aveți că BOR a dat un comunicat că susține vaccinarea?

-Nu știu cât de curat e Preafericitul Daniel, cât de nemânjit de mită este și cine e în spatele acestor decizii. Atâta timp cât Papa spune că e o perioadă de smintire și, într-o predică, că Hristos este fiul lui Lucifer, nici cu el nu știu ce e. Tot el spune că Biserica trebuie să fie tolerantă și că Biblia e o carte depășită, că Dumnezeu îi acceptă pe toți. Dacă ar fi așa, nu ar mai exista Iadul, despre ce vorbim aici? Știu, sună ultrareligios ce vă spun, dar citind și documentându-mă, să știți că unii dintre noi, pentru păcatele noastre, vom plăti.

Cristina, 31 ani

1

VICE: Ce v-a adus aici?

Cristina: Faptul că nu sunt de acord ca vaccinurile să fie obligatorii. Cine vrea să vaccineze, e alegerea lui, corpul lui, nu am nimic împotrivă. Aș spune doar că ar trebui adăugate niște analize înainte, atât. Eu sunt alergică, de exemplu, cei mici au moștenit și ei niște alergii și mă gândesc că pe unele prospecte scrie că sunt contraindicații, să nu se administreze dacă copilul e alergic, dacă părinții au anumite boli. Ar trebui făcute niște teste. Nu am vrut s-o vaccinăm pe fiica cea mare, tocmai fusese scandalul cu BCG-ul în 2012, era chiar atunci. Totuși au vaccinat-o. Când soțul meu i-a zis doctorei că vaccinul conține aluminiu, ea a zis că nu e adevărat. Apoi s-a uitat pe prospect. Dacă doctorul nu știe? El ar trebui să știe ce conține, ce efecte adverse are. Asta ne-a creat nouă neîncredere.

-Deci nu e neapărat în vaccinuri, cât în sistemul medical.

-Exact. Dacă îi face copilului analize, face recomandări de vaccinuri care se potrivesc, atunci am încredere, dar așa nu. Pe o decizie informată. Ca să nu mai spun că obligativitatea mi se pare că poate duce la abuzuri. Cunosc un caz, un copilaș de doi ani fusese vaccinat anti polio, a făcut polio, doctorul l-a tratat, l-a vindecat și a recomandat să nu-i mai facă vaccin la fel. Întâmplarea era din 80-90. Au venit de la Sanepid că trebuie vaccinat copilul. Mămica nu a vrut, că așa spusese doctorul, au vaccinat copilul, s-a îmbolnăvit iar și n-a mai putut fi vindecat.

Pe de altă parte, sunt argumentele că, dacă sunt copii nevaccinați, îi îmbolnăvesc și pe ceilalți.

-Pe prospectul unor vaccinuri, de exemplu cele cu virusuri vii atenuate, scrie că sunt contagioși două-trei săptămâni. Atât cei vaccinați, cât și cei nevaccinați, pot transmite boli. E și responsabilitatea părinților. Dacă știi că ai copilul bolnav, nu îl duci în colectivitate.

-Ce părere aveți de faptul că sunt multe simboluri naționaliste și religioase aici?

-Recunosc, sunt credincioasă, dar nu acest lucru mă împinge pe mine să fiu împotriva obligativității. Am citit niște articole, și pro și contra, având copii, ca să înțeleg partea științifică. Despre asta vorbim. Cred că ar trebui făcută o distincție, nu trebuie să fii credincios, poți foarte bine să fii și ateu și să susții că vaccinurile nu trebuie să fie obligatorii. Eu cred că trebuie susținută problema medical. Sunt medici care susțin că, în anumite condiții, nu trebuie să vaccinăm. Vaccinarea ține de știință, trebuie demonstrat dacă sunt eficiente sau nu, ce efecte adverse au. Cunosc medici care nu și-au vaccinat proprii copii. Mă întreb și eu de ce. E o problemă și cu calitatea și sursa vaccinurilor, nu ai de unde să știi de unde provin. Am văzut interviuri cu producătorii de vaccinuri care spuneau că, într-adevăr, pot apărea accidente. Pot apărea accidente, să nu fie bine făcut, mai scapă un pic de virus sau se amestecă altfel substanțele.

-Unde ar trebui să fie decizia?

-Cât există un risc, trebuie să decidem noi. Dacă se îmbolnăvește copilul, de la vaccin sau de la lipsa de vaccin, noi stăm lângă el, suferim și îl îngrijim. Decizia ar trebui să ne aparțină. Sunt absolut de acord să dea o lege prin care informarea să fie obligatorie. Să te duci ca părinte să afli mai multe, ăsta e prospectul, astea sunt studii pro, astea sunt contra. Prospectul, în primul rând, e un document științific, făcut pe studii pe medicamentul respectiv. Acolo scrie negru pe alb care sunt efectele adverse, contraindicațiile. Ar trebui ținut cont și de studiile făcute de independenți, nu doar de companiile farmaceutice.

Florin 38 ani

1

VICE: Înțeleg că aveți copilul bolnav de la vaccin. Ce s-a întâmplat?

Florin: La un an și două luni, am făcut vaccinul de atunci. Uitați-vă la el. De atunci, are certificat de handicap. Are aproape șapte ani, se mișcă greu. Face terapie la două centre, pașii sunt micuți.

-Ce vă face să spuneți că e de la vaccin?

-M-am informat. Am verificat pe Internet. Sunt cel puțin 127 de lucrări de doctorat care confirmă că de la vaccinuri apar astfel de probleme.

Medicii ce zic?

-Ai noștri nu recunosc, e împotriva intereselor lor să recunoască.

-V-ați gândit să dați în judecată compania producătoare, pe baza acestor dovezi?

S-a întâmplat înainte să se închidă Cantacuzino, ei l-au făcut. Din această cauză l-au închis, că au fost multe cazuri cu probleme. Am vorbit și cu alți părinți, unui fost coleg i-a murit copilul, la două săptămâni de la vaccin. A avut posibilități, a trimis în Germania tot ce putea și a ieșit culpă medicală. Trebuiau să-i facă înainte analize copilului dacă e compatibil, dacă nu are vreun virus activ în el.

-Deci a fost vina medicilor.

-Medicul face exact ce i se spune. Ne vaccinează la normă. Nu se respectă drepturile omului. Dacă i-ar face analize fiecărui copil, ar însemna timp, bani.

-De ce credeți că se întâmplă asta?

-Vaccinarea în sine e una, calitatea vaccinului e alta. Cine-l face, unde, cum? Dacă-l ia din Kazahstan sau din altă parte. Trebuie verificate toate vaccinurile de pe piață, să trimită comisie acolo, să vadă cum se face, să se asigure că e bun, dacă se respectă parametrii. Plus analize aici, în laboratoare. Am ajuns să fim cobaiul Europei. Eu nu sunt cu patru clase, știu ce e un vaccin, care e rolul lui. Am auzit și de Pasteur, ce a făcut el pentru umanitate. Problema e acum cine face vaccinurile respective. Mai bine le-am face în România, cu control absolut, decât să le importăm. Specialiștii noștri șomează. S-a închis Cantacuzino. Poate a fost sabotat, să se cumpere din afară, sunt multe interese aici. Cum ne-au distrus și industria, ne distrug și medicina.

Leonard, 45 ani

1

VICE: Am văzut multe simboluri naționale aici, dumneavoastră sunteți în port românesc. Care e legătura?

Leonard: E foarte simplă. Obligativitatea vaccinurilor e îndreptată împotriva poporului. Noi manifestăm ca reprezentanți ai poporului, al țăranului, care nu a fost vaccinat, a avut 5-7-20 de copii, a trăit până la 80 de ani și a fost mai sănătos ca noi acuma, vaccinați.

-Sunteți împotriva vaccinării sau a obligativității?

-Sunt împotriva forțării și constrângerii. Vor să impună un medicament cu pumnul în gură, în cazul în care dânșii consideră că este epidemie. Știm că a fost pseudoepidemie, ca gripa aviară și gripa porcină. Și atunci era un secretar de stat sinistru care voia să ne vaccineze pe toți, în vârstă, gravidă, bătrân, scopul de atunci era vaccinarea. Acum vor inventa o nouă epidemie să ne vaccineze pe toți, ca pe animale, cu fierul roșu pe umăr.

-Care-s motivațiile?

-Sunt la nivel mondial. Știm că de acolo se vrea impunerea, uitați-vă și în alte state sunt manifestații, sunt proteste și în America, Italia, Croația. Vor să aibă un control mai bun, să fim un popor mai bolnav și la trup și la minte, ca să le fie lor mai ușor.

-Statul nu trebuie să impună deci.

-Cum să impună? Din moment ce mă obligi, când vrei tu, s-a terminat. Nazismul și comunismul au căzut. Nici comuniștii nu te obligau, în comunism, când s-au vaccinat ca oile o grămadă de elevi, doi au sărit pe geam să nu facă, medicii au zis ok, au trecut mai departe. Dacă voiai să refuzi, refuzai din motive de conștiință. Acuma, în plină democrație, subminăm statul de drept care e condus tot de cei care ne impun vaccinurile.

-Am văzut aici oameni cu icoane, dar, pe de altă parte, citesc că biserica susține vaccinarea.

-Fiecare instituție are ce punct de vedere dorește. De aceea e libertate. Putem sta la aceeași masă, dar nu ne puteți obliga. Niciodată copilul meu nu va fi vaccinat cu prețul libertății și al vieții.

-Dacă facem o paralelă pe intervenția statului și pe limitarea libertății cu referendumul pentru familie, acolo vi se pare justificat?

-Deocamdată spunem ce vrea poporul. Statul este un funcționar. Ministru înseamnă slugă. El ne servește pe noi. Dacă poporul s-a ridicat, cei care au auzit de acest referendum, într-un procent mare, este dorința lui.

-Dar dacă s-ar face un referendum legat de vaccinare?

-A căzut comunismul sau nu? Mai vorbim de obligativitate? Este impunere. Uitați-vă în constituție, părinții decid asupra educației și creșterii propriilor copii. Mai este un articol, nu se poate face nimic împotriva ta, dacă nu ți-ai dat acordul.
Nu e nicio paralelă, sunt lucruri diferite. Există în constituție dreptul de a refuza orice act medical, iar ce ziceți dumneavoastră e o treabă benevolă, între două persoane. Definiția căsătoriei are o urmare clară și fără echivoc a copiilor. Homosexualii, dacă vor să se căsătorească, să facă copii.

Mihai, 50 ani

1

VICE: Vă întreb în primul rând care-i legătura între portul popular și ce se întâmplă aici?

Mihai: Noi suntem un popor străbun pe aceste meleaguri, nu ne-am dus peste alte neamuri, ne purtăm tradiția și portul și ne apărăm libertatea. Am fost un popor creștin de la început, care și-a apărat țarina străbună. Având în vedere că se vine cu niște legi împotriva poporului român, cu alte tradiții, suntem datori să luăm o poziție fermă împotriva altor ideologii și mașinațiuni. Este un imperialism planetar la ora actuală, o satanizare a tuturor maselor, noi ca popor avem un singur idol, Dumnezeu.

-Cu ce se opun vaccinurile acestor credințe? Că suntem la un miting anti-vaccinare.

-A, suntem la un miting anti-vaccin. Păi, haideți să o luăm băbește. Fiecare are o structură ADN a lor, corpul uman e o fabrică de anticorpi. Cum putem noi să venim forțat să introducem nu știu ce substanțe că vezi doamne a apărut o gripă. Cum au apărut astea, au venit deodată? Nu sunt boli, totul pleacă de la cap. Minte sănătoasă în corp sănătos. Aș vrea să fim vaccinați împotriva prostiei.

Medicamente luați?

-N-am luat. Eu iau multă înțelepciune și multă rugăciune. Și postul, românul a uitat să mai postească. Ochiul vede și stomacul cere. Vedem publicitate la orice, mâncăm orice, și gândaci. Noi trebuie să ne înfrânăm. Să vină Institutul Medico-Legal să demonstreze că s-a murit de boala cutare, de vaccinul cutare. N-avem nicio certitudine, doar zvonistică. E un terorism la ora actuală, mental, verbal. De două mii de ani ne-a fost frică doar de Dumnezeu.

-Mai are vreun rost medicina?

-Medicina e un fel de hai să ne jucăm de-a Dumnezeu. Hai să creăm pancreas de la porci. Oștile astea ale lui Ștefan cel Mare mureau cu mâna tăiată cu turcul de gât. Noi acum ne dăm înapoi că vai, vine boala.

-Dar uitați, Biserica a spus că susține vaccinarea.

-Biserica Ortodoxă e distrusă din ’46. E de fațadă, e în sistemul lor. Are aceeași voce ca și curentul de vaccinare, e plătită ca să spună ca ei, nu e o biserică luptătoare. Atâta timp cât face parte din consiliul mondial al bisericilor, noi nu avem biserică.
E o teorie impusă din afară că noi suntem și romani. Măi să fie, când au venit în Dacia, romanii au cucerit câteva județe, au luat aurul dacic și au plecat. Istoria noastră e mult modificată din afară, ca și mentalitatea asta cu vaccinarea. Avem plante care sunt la noi, în munți, pentru orice. Ne injectăm acum cu chimicale, e un genocid, suntem în era satanismului. Dacă socotiți, 1989, 1 cu 8 dă 9, deci 999. Întoarse pe dos, ce dă? 666, da?

Mihaela, 33 ani

1

VICE: Ce v-a adus aici?

Mihaela: Noul demers din România, legea obligativității vaccinurilor. Există riscuri la vaccinuri, nu avem prospectele, nu sunt în română, sunt persoane, nu eu, care au probleme cu engleza. S-au înmulțit cazurile – câți copii sunt bolnavi acum de autism?

-Credeți că e o legătură directă?

-Scrie pe prospect. Spune la reacții adverse autism.

De ce recomandă atunci medicii vaccinarea?

-Majoritatea medicilor te pun să semnezi pe proprie răspundere, ca părinte, că tu răspunzi pentru ce i se întâmplă copilului. Nu doctorii semnează. De ce trebuie eu să semnez ca părinte?

Ce ziceți atunci de cei care spun că un copil nevaccinat îi poate îmbolnăvi pe alții?

-Acest lucru nu s-a întâmplat. S-a întâmplat în zilele noastre? Au fost cazuri de copii care s-au îmbolnăvit de la vaccin. Cum a fost epidemia de rujeolă – din treizeci și ceva de cazuri, unul era bolnav de HIV, doi nu știu ce au pățit. A fost valul în presă, apoi au intrat la analize și au ieșit rezultatele – nu a fost din cauza rujeolei. În presă s-a dus ceva fals.

Credeți că statul nu ar trebui să intervină în deciziile familiei?

-Nu trebuie să mă oblige. Eu sunt împotriva obligativității, nu împotriva vaccinurilor. Lasă-mă să aleg. Aleg vaccinul ăsta, pe ăsta nu. Nu e rolul statului. Își dă statul semnătura? Îmi decontează mie cheltuielile cu bolile? Părinții își fac apoi asociații și vin cu declarația să dau eu 2% pentru copii lor. Sunt țări unde se dau în judecată companiile și câștigă. Părintele dă în judecată, cine își permite, că în România puțini își permit. Mai degrabă se duc să vindece copilul, decât să dea în judecată producătorul. De unde luăm producătorul în România? Se produce ceva la noi? Haideți să facem Institutul Cantacuzino. Aș avea pe cine să trag la răspundere dacă s-ar întâmpla ceva, m-aș îndrepta către stat.

-Ați avea curaj atunci să vă vaccinați copilul?

-Eu personal da. Poate sunt părinți care nu au încredere nici în Cantacuzino. Eu am. Am fost vaccinată și eu la rândul meu. De ce atunci era încredere și acum nu este? La orașe, sunt persoane cu studii superioare care nu-și vaccinează copii, mai citesc un prospect.

-Revenind la statul care intervine în viața familiei sau în definiția ei, ce părere aveți despre referendumul ce urmează?

-Dar statul nu intervine! Acolo e democrație, poporul decide, vor sau nu vor. Eu, ca persoană fizică, sunt chemată să aleg. Acuma ei se pot căsători? Ce drept au? După aceea, când se va schimba, ce drepturi vor avea? Ce drept li se afectează?

-Dacă s-ar face un referendum despre vaccinuri, ați fi de acord?

-Da, bineînțeles. Să se strângă cele trei milioane de semnături și să se facă referendumul, sunt de acord.

-Ce părere aveți că BOR susține vaccinarea?

-Și noi suntem de acord cu vaccinarea, dar nu suntem de acord cu obligativitatea. E diferență. Vaccinarea e un lucru bun. Mă îndoiesc că e de acord cu obligativitatea, Este un risc, trebuie să alegem.

vice.com