Apărarea Părintelui Cosmin Tripon în faţa Consistoriului Eparhial, care nu l-a acuzat de schismă

Preasfinţia Voastră,
Subsemnatul, Preot Cosmin Florin Tripon, preot II la Parohia Beiuş IV, Protopopiatul Beiuş, Judeţul Bihor, domiciliat în Ţigăneştii de Beiuş, nr. 18, Comuna Drăgăneşti, având reşedinţa în municipiul Beiuş, str. Crişului, nr. 23, judeţul Bihor, faţă de cele cinci capete de acuzare pentru care sunt trimis în faţa Consistoriului Eparhial, doresc să fac următoarea apărare
În fapt,
Toate acţiunile mele, începând din noiembrie anul trecut, au fost motivate exclusiv de grija de a-mi apăra turma încredinţată spre păstorire de consecinţele grave ale adoptării de către sinodul din Creta a documentelor eretice la care Preasfinţia Voastră V-aţi făcut părtaş.
Am oprit pomenirea Preasfinţiei Voastre la slujbe în conformitate cu canoanele 31 apostolic şi 15 I-II Constantinopol, pentru participarea la erezie a Preasfinţiei Voastre, iar pentru aceasta nu pot fi acuzat nici de tulburare, nici de neascultare.
Ceea ce Consistoriul consideră a fi tulburări şi certuri în parohie reprezintă de fapt o consecinţă a acţiunilor brutale îndreptate împotriva mea de către Protopopiatul Beiuş şi de către alţi angajaţi ai Episcopiei, dar şi a lipsei de înţelegere manifestată de către preotul paroh al Parohiei Beiuş IV.
Lipsa nemotivată de la serviciu, de care sunt acuzat, este de fapt forma în care eu am înţeles să îmi apăr conştiinţa mea şi pe cea a celorlalţi membri ai parohiei care mi-au urmat în demersul meu, în condiţiile în care atât preotul paroh, cât şi Preasfinţia Voastră aţi încercat să îmi impuneţi pomenirea obligatorie a ierarhului, în condiţiile în care acesta participă la erezia ecumenismului.
Constrazicerea publică a poziţiei oficiale este o vină fără niciun fel de substanţă, întrucât poziţia publică a Bisericii Ortodoxe din toate timpurile a fost şi este nepărtăşia cu erezia şi sancţionarea pe cale canonică şi în limitele canonice stabilite a oricărui derapaj de la dreapta credinţă. Din această perspectivă, cel ce contrazice poziţia publică a Sfintei Biserici Ortodoxe este acela care admite că ecumenismul este “atitudine de dialog şi cooperare” cu ereticii, în ciuda interdicţiei speciale a canoanelor de a avea colaborări de orice fel cu aceştia, că ereziilor şi schismelor li se poate “recunoaşte denumirea istorică de biserică”, în condiţiile în care există o singură Biserică a lui Hristos, Biserica Ortodoxă, iar tot ce se află în afara ei este erezie sau schismă, că ortodocşii se pot căsători cu ereticii, în condiţiile în care canoanele (72 V-VI) spun clar că acest lucru nu este acceptabil, că Biserica ar trebui să aibă o “zi de meditaţie pe teme de mediu”, împreună cu “fraţii creştini”, în condiţiile în care ecologia este o ideologie idolatră panteistă care susţine religia panteist-idolatră Noua Eră, care se doreşte a deveni religia noului mileniu.
Participarea la slujbele din altă eparhie a fost motivată de invitaţia pe care am primit-o de a merge la un simpozion teologic internaţional, unde am fost invitat de egumenul schitului respectiv să coliturghisesc. Unii dintre preoţii prezenţi la acel eveniment erau opriţi de la slujire în aceeaşi manieră abuzivă, contrară prevederilor canonului 15 I-II, în care am fost oprit şi eu să slujesc.
În drept,
1. Acuzaţia de neascultare faţă de autorităţile bisericeşti este motivată de prevederile articolului 34, alin. 1), litera b) din Regulament, care se referă la nerespectarea deciziilor autorităţii ierarhice superioare şi se întemeiază pe canoanele 18 de la sinodul al IV-lea ecumenic şi 34 V-VI ecumenic, ce condamnă conspiraţia împotriva clericilor şi episcopilor. În toată activitatea mea de preot, nu m-am asociat niciodată cu niciun preot sau mirean pentru a săvârşi acţiuni de răzvrătire contra autorităţilor bisericeşti.
Am întrerupt pomenirea ierarhului din motive de conştiinţă, pentru participarea acestuia la erezia din Creta, nu din motive lumeşti care să poată întruni condiţiile abaterii dogmatice de schismă. De altminteri, faţă de Decizia Chiriarhală nr. 170/1 februarie 2017, în care sunt acuzat de schismă, Consistoriul Eparhial nu reţine abaterea dogmatică de schismă printre capetele de acuzare pentru care sunt chemat în judecată, arătând că apărarea pe care am făcut-o cu acea ocazie a convins autorităţile bisericeşti episcopale că nu sunt vinovat de schismă pentru întreruperea pomenirii ierarhului pe motiv de participare a acestuia la erezia din Creta.
În condiţiile în care se recunoaşte la acest nivel că acţiunile mele nu sunt schismatice, ci sunt deplin acoperite de către canoanele 31 apostolic şi 15 I-II Constantinopol, acuza de nesupunere faţă de autoritatea bisericească este fără substanţă, deoarece eu nu am făcut decât să îmi apăr conştiinţa mea şi a credincioşilor mei de părtăşia la erezie, iar prin luările publice de poziţie mi-am documentat poziţia pentru a nu fi acuzat că acţiunile mele sunt mânate de vreun duh schismatic, motivat de interese omeneşti.
În luările publice de poziţie am păstrat o decenţă a limbajului şi atitudinii faţă de Chiriarhul meu şi faţă de autorităţile bisericeşti locale şi naţionale, criticând doar acele decizii bisericeşti care sunt contrare poziţiei oficiale dogmatice a Bisericii Ortodoxe din toate timpurile: părtăşia la ecumenism şi represiunea, contrară canonului 15 I-II, faţă de un preot care s-a îngrădit de erezie prin nepomenirea ierarhului la slujbe.
Canonul 15 I-II Constantinopol prevede că preotul care apără Biserica de schismă şi erezie, prin nepomenirea ierarhului, nu poate fi chemat în faţa Consistoriului pentru a fi judecat, deoarece el merită cinstea apărătorului Bisericii, nicidecum pedeapsa celui ce se face neascultător faţă de superiorii ierarhici.
Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că, atunci când ierarhul a devenit părtaş la o erezie, preotul este dator să rămână ascultător lui Hristos, deciziilor sfintelor sinoade şi ale sfintelor canoane şi cugetării Părinţilor. Chiar dacă jurisdicţional rămâne în eparhia în care se află, el are dreptul şi obligaţia să nu îl mai asculte pe acel episcop, atât timp cât episcopul respectiv nu cugetă şi nu învaţă ortodox. Acestea sunt graniţele impuse de canonul 15 I-II, din care eu nu am ieşit deloc. Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă: “De episcopul eretic fugi, fugi, fugi ca de şarpe”, iar sfântul Nicodim Aghioritul spune: “Se cuvine să ne îngrădim pe noi înșine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greșeală, privitor la cele ce țin de Credință și de Adevăr, așadar se vădesc a fi eretici sau nedrepți”. Prin urmare, acuzaţia de neascultare faţă de autorităţile bisericeşti nu are niciun fundament canonic.
2. Acuzaţia de provocare de tulburări şi certuri în parohie nu are niciun temei canonic, deoarece fundamentarea acestei abateri se face pe canoanele 1 şi 5 Antiohia, care îi condamnă pe cei ce serbează Paştile odată cu evreii sau pe cei care, defăimându-şi episcopul, îşi fac aşezăminte particulare şi slujesc în afara Bisericii, pe canoanele 9 şi 12 I-II, care îi condamnă pe preoţii care se bat sau pe cei care au paraclise particulare, şi pe canonul 1 al Sfântului Grigore de Nyssa, care vorbeşte despre păcate omeneşti obişnuite şi despre modul tratării lor.
Niciuna dintre aceste acuze nu se justifică în cazul meu, întrucât, odată cu oprirea pomenirii ierarhului, eu am încercat din toate puterile să îl conving pe colegul de parohie să avem o înţelegere în baza căreia să ne despărţim pe cale amiabilă, creştină, şi să slujim fiecare în câte o duminică la paraclis. Refuzul său şi încercarea de a mă constrânge, împotriva drepturilor mele clericale şi cetăţeneşti, să pomenesc ierarhul părtaş la erezie, au determinat reacţia mea, prin care nu am făcut decât să îmi apăr conştiinţa şi sufletul credincioşilor încredinţaţi mie spre păstorire, într-un duh cuviincios, fără cuvinte grele, fără acţiuni reprobabile.
3. Contrazicerea publică a poziţiei oficiale a Bisericii, pe cale o evocă art. 39 din Regulament, este permisă în condiţiile în care poziţia publică a Bisericii este una eretică. Acest lucru rezultă clar din faptul că acest articol de Regulament se fundamentează1. pe canonul 31 apostolic, care prevede că preotul nu are voie să se despartă de episcopul său decât în cazul în care acela se face vinovat de erezie sau comportamente nedemne. Celelalte canoane pe care se fundamentează articolul prevăd fapte care nu au nicio legătură cu situaţia mea, deoarece stabilesc sancţiuni pentru diferite fapte de necuviinţă pentru episcop care nu se referă la mărturisirea credinţei în condiţiile părtăşiei la erezie a episcopului respectiv: canonul 55 apostolic pedepseşte pe preoţii care îl ocărăsc pe episcop2, evident cu ocări legate de cele lumeşti, nicidecum cu recunoaşterea publică a neparticipării la comuniunea cu un episcop părtaş la erezie; canonul 84 apostolic pedepseşte defăimarea… conducătorului laic; canonul 6 de la sinodul al II-lea ecumenic se referă la pâra adusă împotriva episcopului şi nu mă priveşte, deoarece eu nu am făcut o acuzaţie pe linie de judecată bisericească; canonul 5 al sinodului din Antiohia vorbeşte despre schisma provocată de cleric pe alte motive decât erezia episcopului; 8, 10, 11 Cartagina vorbesc despre schisma clericului pentru orice alt motiv decât erezia episcopului; 13 I-II, care de asemenea vorbesc despre schisma provocată pentru alte motive decât erezia episcopului; 89 al Sfântului Vasile cel Mare vorbeşte despre recrutarea preoţilor cu vocaţie de către horepiscopi.
În luna decembrie a anului 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a explicat punctul oficial al BOR faţă de “ecumenismul lucid”, încercând să acrediteze ideea falsă că există o formă de ecumenism bun şi alta de ecumenism rău şi că Biserica noastră practică ecumenismul cel bun. O asemenea poziţie este contrară învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, mai ales celor din secolul XX, care au afirmat la unison că ecumenismul este panerezie, sfintelor canoane şi propovăduirii dintotdeauna a Bisericii. O astfel de poziţie publică nu poate fi acceptată de niciun preot ortodox responsabil. Dacă contrazicerea publică a poziţiei oficiale a Bisericii ar fi o abatere, în condiţiile în care poziţia oficială a Bisericii este eretică, atunci de această abatere s-ar face vinovaţi sfinţi precum Maxim Mărturisitorul, Grigore Palama, Iustin Popovici, Ioan Iacov Hozevitul, Paisie Aghioritul.
În realitate, vinovaţi de contrazicerea publică a poziţiei oficiale a Bisericii din toate veacurile se fac aceia care au semnat documentele eretice ale sinodului din Creta şi cei ce le susţin, după ce s-a vădit că ele sunt cu adevărat eretice. Prin acţiunea mea, eu am încercat să corectez poziţia publică eretică a Bisericii în această privinţă şi nu pot fi acuzat pentru acest lucru.
4. Lipsa nemotivată de la serviciu şi de la slujbele din parohie nici măcar nu mai este sprijinită pe vreo prevedere a Regulamentului, întrucât este o acuză atât de neserioasă, încât nici nu are o încadrare juridică.
Nu am lipsit niciodată de la serviciu şi nu mi-am neglijat slujbele în niciun fel. Neparticiparea la slujbele la care se pomeneşte ierarhul eretic nu se poate considera absenţă de la slujbă, ci îngrădire faţă de erezie prin nepomenire, iar pentru această atitudine sunt acoperit de legea canonică (canoanele 31 apostolic, 15 I-II), de cugetarea Părinţilor Bisericii (vezi sfântul Gherman al Constantinopolului care recomandă neparticiparea la slujbele în care sunt pomeniţi episcopi eretici), de practica Bisericii şi de legile statului, care îmi permit dreptul la conştiinţă religioasă.
5. Participarea la Rădeni la Simpozionul Internaţional dedicat sinodului din Creta nu îmi poate fi imputată, deoarece aceea este o activitate culturală la care eu am participat în calitate de preot, la invitaţia celor care au organizat-o.
Art. 123, alin. 6) din Statutul BOR, pe care îl invocă Consistoriul prevede că “într-o parohie, prezenţa frecventă a unor clerici de mir sau de mănăstire din afara parohiei, pentru activităţi pastorale şi misionare, este îngăduită numai cu aprobarea chiriarhului locului” (s.n.).
În cazul meu, am fost prezent în Rădeni o singură dată, prin urmare nu mi se poate imputa încălcarea acestui articol de statut, deoarece nu se întruneşte condiţia frecvenţei repetării faptei.
Art. 40, alin. 2) din Regulamentul instanţelor întăreşte această prevedere din Statut, exonerându-mă de orice astfel de vină, deoarece acel articol introduce sancţiunea contra preotului doar în caz de recidivă, ceea ce la mine nu a fost cazul. Pentru situaţia mea, eu am primit deja o dojană arhierească, potrivit alin. 1 al art. 40, după care nu am recidivat.
Nici articolul 123 din Statut, nici Regulamentul instanţelor nu sancţionează în mod expres conslujirea cu “preoţi pedepsiţi”. Canonul 11 apostolic vorbeşte despre împreună rugăciunea cu un cleric caterisit (se subînţelege, caterisit pentru alte motive decât oprirea pomenirii ierarhului eretic pentru participarea acestuia la erezie), însă el nu mi se poate aplica mie, deoarece eu nu am coliturghisit cu niciun astfel de cleric.
Motivele de drept ale apărării
Îmi întemeiez apărarea pe prevederile art. 102, alin. 1 din Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Obiectul apărării:
Pledez nevinovat faţă de toate cele cinci capete de acuzare şi solicit anularea acestora ca neîntemeiate şi reinstituirea mea în drepturile depline ce decurg din starea de cleric.
Probe:
Ataşez prezentului document înscrisuri care să demonstreze:
că sinodul din Creta este eretic,
că potrivit canoanelor şi practicii Bisericii am dreptul de a întrerupe pomenirea ierarhului.
Data Cu deosebit respect,
Preot Cosmin Florin Tripon
Preasfinţiei Sale, Sofronie, Episcop al Episcopiei Ortodoxe a Oradei
1 Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, Bucureşti, 2015, nota 167, p. 53.

2 Tâlcuirea acestui canon prevede că “cei dintâi paznici ai demnităţii episcopale sunt episcopii, de a căror comportare se ocupă mai multe canoane, stăruind în tot chipul ca ei să nu se facă sminteală clerului sau credincioşilor” (Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi comentarii, Sibiu, 2005, p. 39).

Sursa

Jocul mortii – „Balena albastra”

2Ati auzit de jocul „Balena albastra”?

Mister după moartea unui adolescent. Criminaliştii iau în calcul sinuciderea dar şi un joc sinistru de pe internet

Un tânăr de 17 ani din Codlea a fost găsit spânzurat într-o pădure din apropiere. Trecuse prin multe operaţii la un picior, iar ultima îl putea însănătoşi. Familia şi prietenii nu înţeleg ce l-ar fi determinat să facă acest gest. Sunt, însă, şi voci care susţin că ar fi victima unui joc sinistru de pe internet. Un adevărat fenomen care a pornit din Rusia şi în plasa căruia au intrat sute de tineri. Mulţi dintre ei s-au sinucis.
Cu zâmbetul pe buze, ca de obicei, Tudor i-a spus mamei că pleacă la piscină. Şi-a luat rucsacul şi a ieşit din casă. A sunat-o din nou pe femeie să-i spună că revine în scurt timp, însă a ales drumul pădurii din localitate. Era singurul copil al familiei şi se născuse cu o problemă de sănătate. A trecut prin multe operaţii şi, ca să îl ajute, tatăl lui muncea în Germania.
Un anturaj ciudat i-ar fi dat târcoale băiatului în ultima perioadă, susţin unii dintre apropiaţi.
O altă ipoteză şocantă, neconfirmată încă, este vehiculată de tineri din Codlea pe reţelele de socializare. Aceştia au discutat despre faptul că adolescentul ar fi putut să joace aşa-numitul Blue Whale (Balena Albastră), un joc sinistru de pe internet, căruia i-ar fi căzut pradă sute de tineri din alte ţări. Anul trecut, în Rusia, s-au sinucis 150 de copii.
Dacă te înscrii în joc, cineva îţi devine stăpân pentru un anumit număr de zile şi trebuie obligatoriu să respecţi misiunile pe care ţi le dă acesta. Prietenii tânărului din Codlea nu cred că acesta a fost atras într-un astfel de joc. Nici procurorii nu au indicii, deocamdată, în acest sens.
Psihologii spun că în perioada adolescenţei mulţi tineri au probleme de ataşament şi simt nevoia de apartenenţă la un grup. Astfel, pot fi atraşi de persoane care să-i manipuleze uşor.

tvr

Creatorul Balenei Albastre, jocul care împinge tinerii la sinucidere

1

Jocul care împinge tinerii la sinucidere continuă să câştige noi adepţi, chiar dacă iniţiatorul proiectului este arestat de patru luni.
Creatorul aplicaţiei controversate le-a declarat ziariştilor de la un ziar din Sankt Petersburg că a creat acest joc pentru a curăţa lumea de cei care fac rău societăţii. Şi mai şocant este că psihiatrii care l-au consultat pe Philipp Budeik in în închisoare l-au declarat perfect sănătos.
Philipp Budeikin, iniţiatorul jocului Balena Albastră, a stat de vorbă cu ziariştii de la site-ul St.Petersburg.ru, chiar înainte de a fi arestat. Tânărul de 21 de ani a vorbit pe chat cu ziariştii la jumătatea lunii noiembrie, scrie evz.ro. Pe 16 noiembrie el a fost arestat în Sankt Petersburg. În discuţia cu reporterii Budeikin a recunoscut foarte senin că împinge tinerii la sinucidere.

„Da! Nu-ţi face griji, o să înţelegi. Toţi înţeleg. Mor fericiţi. Le dau tot ce nu pot avea în viaţa reală: căldură, înţelegere şi comunicare”, le-a spus acesta jurnaliştilor. Şi mai şocant este motivul pentru care a început acest proiect. Tânărul de 21 de ani povesteşte că primul site s-a numit F57 şi a fost creat pentru a curăţa lumea de oameni care fac rău societăţii.

„Totul a început în 2013. Am vrut să curăţ lumea de oameni care fac rău societăţii. Am creat F57. Şi a atras oameni”, susţine Budeikin. În 2014, site-ul a fost interzis, aşa că a regândit tot proiectul.

Aşa a apărut jocul Balena Albastră, despre care se estimează că a împins la sinucidere peste 130 de adolescenţi până acum. Prima victimă a fost o tânără de 16 ani, Rina Palenkova. Fata s-a sinucis în 23 noiembrie 2015, devenind idolul mai multor adolescenţi. La întrebarea care a fost greşeala fetei, singura vină indicată de coordonatorul jocului a fost aceea că era sectantă.
Budeikin detaliază totuşi în interviu cazul altui adolescent. „Era student. Nu avea decât un părinte, erau săraci, mama îl bătea, iar în timpul liber omora câini. Aşa că a fost mai bine pentru toată lumea, în special pentru el!”, a declarat administratorul grupurilor.

realitatea.net