Proorociile, Apostolul și Evangheliile Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ce se citesc la slujba ceasurilor din ajunul Nașterii Domnului

1

După Biblia Bartolomeu

Ceasul I

Paremia

Din proorocia lui Miheia citire:

[ VT ] Vechiul Testament
[ Mi ] Miheia

Cap. 1 CAPITOLUL 1
Prevestiri asupra Iudeii şi Samariei.
Cap. 2 CAPITOLUL 2
Despre oameni hrăpăreţi şi cârmuitori nedemni. Făgăduinţa mântuirii.
Cap. 3 CAPITOLUL 3
Cârmuitori ce asupresc poporul. Profeţi mincinoşi. Îndrumători şi preoţi nevrednici.
Cap. 4 CAPITOLUL 4
Ierusalimul, Sionul şi treierul popoarelor.
Cap. 5 CAPITOLUL 5
Profeţie despre naşterea lui Mesia şi despre rostul „rămăşiţei“ lui Israel.
Cap. 6 CAPITOLUL 6
Care anume jertfe Îi sunt plăcute Domnului. Nelegiuiţii sub ameninţare.
Cap. 7 CAPITOLUL 7
Stricăciune peste tot. După pedeapsă, izbăvirea. Rugăciunea profetului.

[ VT ] Vechiul Testament
[ Mi ] Miheia

[ Cap. 5 ] CAPITOLUL 5

Profeţie despre naşterea lui Mesia şi despre rostul „rămăşiţei“ lui Israel.

1 Iar tu, Betleeme, casa Efratei a,
mic eşti a fi’ntre miile lui Iuda;
dar din tine Cineva Îmi va ieşi
în Israel să-i fie lui Cârmuitor b;
ieşirile Lui însă erau dintru’nceput,
din zilele veacului c.

2 De aceea El îi va da d
până la vremea celei ce va să nască e;
ea va naşte,
iar rămăşiţa fraţilor lor
se va întoarce la fiii lui Israel.

3 Şi Domnul va sta şi va vedea
şi turma Şi-o va paşte cu putere,
iar ei vor fi întru slava numelui Domnului
Dumnezeului lor;
că acum fi-vor ei măriţi
până la marginile pământului.

4 Şi această pace va fi
când va veni Asur pe pământul vostru
şi când va intra asupra ţării voastre;
şi’mpotriva lui se vor scula şapte păstori
şi opt conducători de oameni f.
Şi pe Asur îl vor păstori cu sabie
5
şi ţara lui Nimrod g cu şanţul ei;
şi El vă va mântui de Asur
când va veni pe pământul vostru
şi’n hotarele voastre va intra.

6 Şi fi-va rămăşiţa lui Iacob h printre neamuri
în mijloc de popoare multe
ca roua căzând de la Domnul
şi ca mieii pe iarbă i,
aşa ca nimeni să nu se adune
şi nici să rămână printre fiii oamenilor.

7 Şi fi-va rămăşiţa lui Iacob printre neamuri
în mijloc de popoare multe
ca un leu printre vite’n pădure
şi ca un pui de leu printre turme j
– ca şi cum ar fi doar în trecere –
şi la alegere-şi va prinde prada
şi nimeni nu va fi să scape.

8 Mâna ta se va’nălţa
împotriva celor ce-ţi fac necazuri,
şi toţi vrăjmaşii tăi vor pieri de istov.

9 Şi va fi că’n ziua aceea
– zice Domnul –
voi nimici caii tăi din mijlocul tău
şi carele ţi le voi nimici;

10 şi voi surpa cetăţile pământului tău
şi întăriturile tale, pe toate, le voi strica;

11 şi-ţi voi nimici vrăjitoriile din mâini
şi ghicitori în tine nu vor fi.

12 Şi-ţi voi nimici chipurile cele cioplite
şi stâlpii tăi din mijlocul tău
şi nu te vei mai închina
la lucrul mâinilor tale.

13 Şi voi tăia desişurile din mijlocul tău
şi cetăţile tale le voi strica.

14 Şi cu mânie şi-aprindere mare
voi face răzbunare’ntre neamuri,
pentru aceea că n’au ascultat.

Apostolul

Din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, I, 1-12 citire:

[ Cap. 1 ] Dumnezeu a grăit prin Fiul Său. Fiul e mai presus de îngeri.

[ NT ] Noul Testament
[ Evr ] Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Cap. 1 Dumnezeu a grăit prin Fiul Său. Fiul e mai presus de îngeri.
Cap. 2 Mântuirea cea mare. Hristos, Începătorul mântuirii.
Cap. 3 Iisus e mai presus de Moise. Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.
Cap. 4 Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu (continuare). Iisus, Marele Preot.
Cap. 5 Iisus, Marele Preot (continuare). Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei.
Cap. 6 Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei (continuare). Făgăduinţa cea întru adevăr a lui Dumnezeu.
Cap. 7 Rânduiala preoţească a lui Melchisedec.
Cap. 8 Arhiereul unui testament nou şi mai bun.
Cap. 9 Altarul pământesc şi altarul ceresc. Superioritatea jertfei lui Hristos faţă de acelea ale Vechiului Testament.
Cap. 10 Superioritatea jertfei lui Hristos, singura mântuitoare. Îndemnuri şi mustrări.
Cap. 11 Credinţa.
Cap. 12 Pilda de răbdare şi sfinţenie a lui Iisus Hristos Însuşi. Îndemnuri spre virtute.
Cap. 13 Slujire bineplăcută lui Dumnezeu. Binecuvântare şi salutări.

Evanghelia după Matei I, 18-24

[ NT ] Noul Testament
[ Mt ] Evanghelia după Matei

Cap. 1 Genealogia şi naşterea lui Iisus Hristos
Cap. 2 Magii de la Răsărit. Fuga în Egipt. Irod ucide pruncii. Întoarcerea din Egipt şi aşezarea în Nazaret.
Cap. 3 Ioan Botezătorul şi predica sa. Botezul lui Iisus.
Cap. 4 Postul şi ispitirea lui Iisus. Începutul propovăduirii Sale în Galileea. Chemarea primilor patru apostoli. Vindecarea multor bolnavi.
Cap. 5 Predica de pe Munte; Fericirile. Apostolii sunt sarea pământului şi lumina lumii. Plinirea legii. Iubirea de vrăjmaşi.
Cap. 6 Milostenia. Rugăciunea Domnească. Iertarea şi postul. Dumnezeu şi Mamona. Nesocotirea celor lumeşti.
Cap. 7 Judecarea fratelui. Puterea stăruinţei în rugăciune. Cele două căi. Ferirea de profeţii mincinoşi. Cele două temelii.
Cap. 8 Iisus vindecă un lepros, pe servul unui sutaş, pe soacra lui Petru şi pe alţi bolnavi; linişteşte furtuna de pe mare şi vindecă doi demonizaţi.
Cap. 9 Vindecarea paraliticului din Capernaum. Chemarea lui Matei. Întrebarea despre post. Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea femeii cu scurgere de sânge. Vindecarea a doi orbi şi a unui mut. Secerişul mult, secerători puţini.
Cap. 10 Numele celor doisprezece apostoli; trimiterea lor la propovăduire. A-L mărturisi pe Hristos în faţa oamenilor.
Cap. 11 Trimişii lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui Iisus despre Ioan. Cetăţile nepocăite. Laudă Tatălui. Chemarea către cei împovăraţi.
Cap. 12 Spicele culese sâmbăta. Vindecarea făcută sâmbăta. Blasfemia împotriva Sfântului Duh. Adevăratele rude ale lui Iisus.
Cap. 13 Şapte parabole despre împărăţia cerurilor. Iisus nu este primit în patria Sa.
Cap. 14 Tăierea capului lui Ioan Botezătorul. Înmulţirea pâinilor. Umblarea pe mare. Vindecarea bolnavilor prin simpla atingere.
Cap. 15 Spălarea mâinilor. Ce-l spurcă pe om. Vindecarea fiicei canaaneencei. A doua înmulţire a pâinilor.
Cap. 16 Semnul lui Iona. Aluatul fariseilor. Mărturisirea lui Petru. Cea dintâi vestire a Patimilor. Urmarea lui Hristos.
Cap. 17 Schimbarea la faţă. Vindecarea unui lunatic. A doua vestire a Patimilor. Darea pentru templu.
Cap. 18 Copilul, chip al desăvârşirii. Parabola oii rătăcite. Tu şi fratele tău. Puterea de a lega şi dezlega păcatele. De câte ori să-l ierţi pe aproapele tău. Parabola celor doi datornici.
Cap. 19 Despre desfacerea căsătoriei. Iisus binecuvintează copiii. Tânărul bogat.
Cap. 20 Parabola lucrătorilor tocmiţi la vie. A treia vestire a Patimilor. Mama fiilor lui Zevedeu; cearta pentru întâietate. Vindecarea celor doi orbi.
Cap. 21 Intrarea în Ierusalim. Alungarea vânzătorilor din templu. Smochinul blestemat. Întrebare asupra minunilor lui Iisus. Parabola celor doi fii. Parabola lucrătorilor celor răi.
Cap. 22 Parabola nunţii fiului de împărat. Dajdia cuvenită cezarului. Întrebare despre înviere. Marea poruncă din lege. Mesia ca fiu şi Domn al lui David.
Cap. 23 Iisus îi mustră pe cărturari şi pe farisei şi deplânge crimele Ierusalimului, prezicân-du-i dărâmarea.
Cap. 24 Prima parte a cuvântării eshatologice: dărâmarea templului; începutul durerilor; urâciunea pustiirii; cum şi când va veni Fiul Omului; privegherea aşteptării mântuitoare.
Cap. 25 A doua parte a cuvântării eshatologice: parabola celor zece fecioare; parabola talanţilor; Judecata de Apoi.
Cap. 26 Sfat împotriva lui Iisus. Ungerea din Betania. Cina cea de Taină. Rugăciunea din Ghetsimani. Trădarea lui Iuda. Prinderea lui Iisus. Înfăţişarea înaintea arhiereilor. Lepădarea lui Petru.
Cap. 27 Iisus adus în faţa lui Pilat. Moartea lui Iuda. Judecata lui Pilat. Iisus osândit la moarte. Încununarea cu spini. Răstignirea şi moartea lui Iisus. Înmormântarea. Paza mormântului.
Cap. 28 Învierea lui Hristos. Arătările Mântuitorului. Porunca dată ucenicilor.

Ceasul III

Paremia

[ VT ] Vechiul Testament
[ Bar ] Baruh

Cap. 1 CAPITOLUL 1
Iudeii se adună în Babilon şi trimit un mesaj la Ierusalim spre mărturisirea păcatelor.
Cap. 2 CAPITOLUL 2
Mărturisirea păcatelor şi rugăciunea către Domnul.
Cap. 3 CAPITOLUL 3
Înţelepciunea ca însuşire a lui Israel. Profeţie asupra lui Mesia.
Cap. 4 CAPITOLUL 4
Ierusalimul îşi deplânge pustiirea. Îndemn la răbdare. Profeţie despre mântuire.
Cap. 5 CAPITOLUL 5
Ierusalimul îşi cheamă fiii la bucurie.

Apostolul

Epistola către Galateni 3, 23-29

[ NT ] Noul Testament
[ Ga ] Epistola către Galateni

Cap. 1 Salutare. Nu există altă Evanghelie. Cum a devenit Pavel apostol.
Cap. 2 Pavel acceptat de ceilalţi apostoli. Ca şi păgânii, Evreii se mântuiesc prin credinţă.
Cap. 3 Lege sau credinţă? Legea şi făgăduinţa. Robi şi fii.
Cap. 4 Robi şi fii (continuare). O alegorie: Agar şi Sarra.
Cap. 5 Libertatea creştină. Roada Duhului şi lucrarea cărnii.
Cap. 6 Purtaţi-vă sarcinile unii altora! Îndemnuri cu mâna lui Pavel. Salutare de sfârşit.

Evanghelia după Luca II, 1-29

1

[ NT ] Noul Testament
[ Lc ] Evanghelia după Luca

Cap. 1 Adresare introductivă. Vestirea naşterii lui Ioan Botezătorul. Bunavestire. Maria la Elisabeta; cântarea Mariei. Naşterea lui Ioan Botezătorul.
Cap. 2 Naşterea lui Iisus. Tăierea împrejur. Aducerea la templu. Dreptul Simeon şi proorociţa Ana. Iisus, la doisprezece ani, între dascălii din templu.
Cap. 3 Predica lui Ioan Botezătorul; mărturia sa despre Hristos. Botezul Domnului. Genealogia lui Iisus.
Cap. 4 Postul şi ispitirea lui Iisus. Începutul predicii Sale în Galileea. Alungarea lui Iisus din patria Sa. Iisus începe să predice în Capernaum. Vindecarea unui demonizat. Vindecarea soacrei lui Petru şi a altor bolnavi.
Cap. 5 Pescuirea minunată. Vindecarea unui lepros şi a unui paralitic. Chemarea lui Levi. Despre post.
Cap. 6 Spicele culese sâmbăta. Vindecarea omului cu mâna uscată. Alegerea celor doisprezece apostoli. Predica de pe munte.
Cap. 7 Vindecarea slugii sutaşului. Învierea tânărului din Nain. Trimişii lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui Iisus despre Ioan. Ungerea lui Iisus de către o femeie păcătoasă.
Cap. 8 Femei slujitoare ale lui Iisus. Parabola semănătorului. Făclia’n sfeşnic. Mama şi fraţii lui Iisus. Potolirea furtunii. Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor. Vindecarea femeii cu scurgere de sânge; învierea fiicei lui Iair.
Cap. 9 Trimiterea celor doisprezece. Irod şi Iisus. Săturarea celor cinci mii. Mărturisirea lui Petru. Întâia vestire a Patimilor. Schimbarea la faţă. Vindecarea copilului demonizat. A doua vestire a Patimilor. Cine este cel mai mare? Folosirea numelui lui Iisus.
Cap. 10 Trimiterea celor şaptezeci. Vai de cetăţile nepocăite! Întoarcerea celor şaptezeci. Bucuria lui Iisus. Parabola samarineanului milostiv. Marta şi Maria.
Cap. 11 Rugăciunea Domnească. Lucrarea rugăciunii. Iisus şi Beelzebul. Agresivitatea duhului rău. Semnul lui Iona. Lampa luminândă. Iisus împotriva cărturarilor, fariseilor şi învăţătorilor de Lege.
Cap. 12 Mărturisirea deschisă şi fără frică a Evangheliei. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Parabola bogatului nesăbuit. Încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. Semnele vremii. Slugile veghetoare. Iisus, pricină de dezbinare.
Cap. 13 Între pocăinţă şi moarte. Parabola smochinului neroditor. Vindecarea în zi de sâmbătă a unei femei gârbove. Parabolele grăuntelui de muştar şi aluatului. Poarta cea strâmtă. Irod-vulpea. Deplângerea Ierusalimului.
Cap. 14 Hidropicul vindecat sâmbăta. Alegerea unui loc în societate. Parabola despre cina cea mare. Lepădarea de sine.
Cap. 15 Trei parabole: Oaia rătăcită; Drahma pierdută; Fiul risipitor.
Cap. 16 Parabola iconomului nedrept. Parabola bogatului nemilostiv şi săracului Lazăr.
Cap. 17 Despre poticniri. Despre iertarea fratelui tău. Puterea credinţei. Vindecarea celor zece leproşi. Venirea împărăţiei lui Dumnezeu.
Cap. 18 Parabolă: judecătorul nedrept şi văduva stăruitoare. Parabola vameşului şi fariseului. Iisus şi copiii. Tânărul bogat. A treia vestire a Patimilor. Vindecarea orbului din Ierihon.
Cap. 19 Zaheu vameşul. Parabola minelor. Intrarea în Ierusalim. Iisus deplânge Ierusalimul şi-i alungă pe vânzătorii din templu.
Cap. 20 Botezul lui Ioan şi autoritatea lui Iisus. Parabola lucrătorilor nevrednici. Banul cezarului. Despre învierea morţilor. Fiu şi Domn al lui David.
Cap. 21 Banul văduvei. Profeţia despre dărâmarea Ierusalimului. Sfârşitul lumii şi venirea Fiului Omului. Îndemn la priveghere.
Cap. 22 Trădarea lui Iuda. Cina cea de Taină. Despre întâietate. Avertizarea lui Petru. Rugăciunea din Muntele Măslinilor. Arestarea lui Iisus. Lepădarea lui Petru. Iisus în faţa sinedriului.
Cap. 23 Iisus în faţa lui Pilat şi a lui Irod. Iisus judecat şi osândit la moarte. Răstignirea lui Iisus. Tâlharul mântuit. Îngroparea Domnului.
Cap. 24 Învierea Domnului. În drum spre Emaus. Iisus li Se arată apostolilor. Înălţarea la cer.

Ceasul IV

Paremia

Isaia 7, 10-15; 8, 1-4; 9-10

[ VT ] Vechiul Testament
[ Is ] Isaia

Cap. 1 Israel nu-şi cunoaşte Dumnezeul. Adevăratele jertfe. Curăţirea Ierusalimului.
Cap. 2 Profeţie despre Iudeea, Ierusalim şi ziua mâniei Domnului.
Cap. 3 Pedeapsa mândriei şi a podoabelor deşarte.
Cap. 4 (continuare)
Cap. 5 Iubitul şi via sa. Blesteme împotriva mai-marilor lui Iuda. Năvala Asirienilor.
Cap. 6 Chemarea lui Isaia.
Cap. 7 Isaia prevesteşte naşterea Mântuitorului din fecioară.
Cap. 8 Regatul Siriei se surpă. Domnul e Stăpânul istoriei. Aşteptând ceasul Domnului. Vremea lui Mesia.
Cap. 9 Naşterea, numele şi împărăţia lui Mesia.
Cap. 10 Vai celor nedrepţi; vai Asirienilor. Mica rămăşiţă. Pieirea Asirienilor.
Cap. 11 O nouă vestire a lui Mesia. Întoarcerea celor robiţi.
Cap. 12 Cântarea celor răscumpăraţi.
Cap. 13 Vedenia lui Isaia asupra Babilonului.
Cap. 14 Întoarcerea din robie. Regele Babilonului se duce în iad. Despre Babilon, Asiria şi Filisteni.
Cap. 15 Profeţie asupra lui Moab.
Cap. 16 (continuare)
Cap. 17 Profeţie asupra Damascului şi a lui Efraim. Sfârşitul idolatriei. Grădini pentru zeii străini.
Cap. 18 Pustiirea Etiopiei.
Cap. 19 Profeţie asupra Egiptului.
Cap. 20 Vestire asupra înfrângerii Egiptenilor şi Etiopienilor.
Cap. 21 Căderea Babilonului. Profeţie asupra triburilor arabe.
Cap. 22 Profeţie asupra Ierusalimului.
Cap. 23 Profeţie asupra Tirului.
Cap. 24 Pustiirea pământului.
Cap. 25 Cântare de mulţumire.
Cap. 26 Cântarea celor răscumpăraţi.
Cap. 27 Uciderea balaurului. Cântecul viei. Reaşezarea poporului lui Dumnezeu.
Cap. 28 Împotriva lui Efraim. Profeţii mincinoşi. Şubrezenia unor legăminte. Parabola lucrătorului.
Cap. 29 Împresurarea şi eliberarea Arielului. Formalismul religios. Mântuirea care vine.
Cap. 30 Profeţii asupra Egiptului şi Ierusalimului. Pedepsirea neamurilor.
Cap. 31 Zădărnicia alianţei cu Egiptul. Domnul împotriva Asiriei.
Cap. 32 Regele drept. Femeile nepăsătoare. Domnia dreptăţii şi păcii.
Cap. 33 Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.
Cap. 34 Edomul (Idumeea) ca simbol al neamurilor pedepsite.
Cap. 35 Mântuire şi fericire.
Cap. 36 Senaherib năvăleşte în Iudeea. Rabşache ameninţă. a
Cap. 37 Rugăciunea lui Iezechia. Izbăvirea Ierusalimului.
Cap. 38 Regele se îmbolnăveşte şi se vindecă. Rugăciunea lui Iezechia.
Cap. 39 Iezechia primeşte solii Babilonului şi le arată vistieriile sale, fapt care-i aduce pedepsirea.
Cap. 40 Profeţie asupra Înaintemergătorului.
Cap. 41 Cineva vine în numele Domnului. Israel şi Cel ce l-a ales. Căderea idolilor.
Cap. 42 Întâiul Cânt despre Servul Domnului. Domnul biruitorul. Israel, slugă surdă şi oarbă.
Cap. 43 Domnul e singurul Dumnezeu, proniatorul şi eliberatorul poporului Său. Împotriva Babilonului. Israel nerecunoscător.
Cap. 44 Slava lui Dumnezeu. Deşertăciunea idolilor. Îndemn la pocăinţă. Bucuria răscumpărării. Profeţie asupra lui Cirus.
Cap. 45 Pofeţie asupra lui Cirus (continuare). O nouă profeţie asupra lui Mesia. Vestirile Domnului. Chemarea şi convertirea neamurilor.
Cap. 46 Zeii Babilonului cad. Israel e izbăvit.
Cap. 47 Profeţie despre căderea Babilonului.
Cap. 48 Darul lui Dumnezeu asupra lui Israel.
Cap. 49 Al doilea Cânt despre Servul Domnului. Sionul, înnoit. Neamurile şi poporul ales. Prăzile uriaşului.
Cap. 50 Israel, îndepărtat de Domnul, dar nu fără nă-dejde. Al treilea Cânt despre Servul Domnului.
Cap. 51 Făgăduinţe celor credincioşi. Braţul Domnului. Nu vă temeţi de oameni! Domnul asupra neamurilor.
Cap. 52 Făgăduinţe pentru mântuire. Al patrulea Cânt despre Servul Domnului.
Cap. 53 Al patrulea Cânt despre Servul Domnului (continuare).
Cap. 54 Slava noului Ierusalim. a
Cap. 55 Mântuirea care dulce se îmbie.
Cap. 56 Neamurile chemate la mântuire.
Cap. 57 Mustrări pentru necredinţa lui Israel.
Cap. 58 Adevăratul post.
Cap. 59 Prin pocăinţă spre mântuire. Făgăduirea Mântuitorului.
Cap. 60 Slava poporului lui Dumnezeu.
Cap. 61 Unsul Domnului în vestea cea bună.
Cap. 62 În aşteptarea mântuirii.
Cap. 63 Răzbunarea Domnului asupra Edomului. Ziua biruinţei.
Cap. 64 Rugăciunea poporului.
Cap. 65 Împotriva idolatriei. Răsplată pentru buni şi răi. Ceruri noi şi pământ nou.
Cap. 66 Jertfe duhovniceşti. Judecata şi împărăţia lui Dumnezeu.

Apostolul

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei I, 10-14, II 1-3

[ NT ] Noul Testament
[ Evr ] Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Cap. 1 Dumnezeu a grăit prin Fiul Său. Fiul e mai presus de îngeri.
Cap. 2 Mântuirea cea mare. Hristos, Începătorul mântuirii.
Cap. 3 Iisus e mai presus de Moise. Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.
Cap. 4 Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu (continuare). Iisus, Marele Preot.
Cap. 5 Iisus, Marele Preot (continuare). Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei.
Cap. 6 Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei (continuare). Făgăduinţa cea întru adevăr a lui Dumnezeu.
Cap. 7 Rânduiala preoţească a lui Melchisedec.
Cap. 8 Arhiereul unui testament nou şi mai bun.
Cap. 9 Altarul pământesc şi altarul ceresc. Superioritatea jertfei lui Hristos faţă de acelea ale Vechiului Testament.
Cap. 10 Superioritatea jertfei lui Hristos, singura mântuitoare. Îndemnuri şi mustrări.
Cap. 11 Credinţa.
Cap. 12 Pilda de răbdare şi sfinţenie a lui Iisus Hristos Însuşi. Îndemnuri spre virtute.
Cap. 13 Slujire bineplăcută lui Dumnezeu. Binecuvântare şi salutări.

Evanghelia după Matei (II, 1-12)

1

[ NT ] Noul Testament
[ Mt ] Evanghelia după Matei

[ Cap. 2 ] Magii de la Răsărit. Fuga în Egipt. Irod ucide pruncii. Întoarcerea din Egipt şi aşezarea în Nazaret.

1 Iar dacă’n zilele regelui Irod a S’a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată magii b de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
2 „Unde este Cel ce S’a născut rege al Iudeilor? c Că’n Răsărit văzutu-I-am steaua şi am venit să I ne închinăm“.
3 Şi auzind acestea, regele Irod s’a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4 Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a întrebat: „Unde este să Se nască Hristos?“
5 Iar ei i-au zis: „În Betleemul Iudeii, că aşa este scris prin profetul:
6 Şi tu, Betleeme din pământul lui Iuda, nicicum nu eşti mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul Meu Israel“.
7 Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua.
8 Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: „Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre prunc şi dacă-l veţi afla, daţi-mi şi mie de veste, pentru ca să vin şi eu şi să mă închin lui“.
9 Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra locului unde era Pruncul.
10 Şi văzând ei steaua, s’au bucurat cu bucurie mare foarte.
11 Şi intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând la pământ, I s’au închinat; şi deschizându-şi vistieriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. d
12 Dar luând prin vis înştiinţare să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s’au dus în ţara lor.
13 Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului i se arătă în vis lui Iosif, zicând: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute Pruncul ca să-L omoare“.
14 Şi ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopţii pe Prunc şi pe maica Sa şi a plecat în Egipt.
15 Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul ce zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.
16 Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s’a mâniat foarte şi, trimiţând, i-a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi’n toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
17 Atunci s’a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul:
18 Glas în Rama s’a auzit, plângere şi tânguire multă, Rahela-şi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt.
19 După moartea lui Irod, iată îngerul Domnului i s’a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,
20 zicându-i: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi mergi în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viaţa Pruncului“.
21 Iar el, ridicându-se, a luat Pruncul şi pe maica Sa şi a venit în ţara lui Israel.
22 Şi auzind că Arhelau domneşte în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să meargă acolo şi, luând poruncă prin vis, s’a dus în părţile Galileii.
23 Şi a venit şi a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s’a spus prin profeţi, că Nazarinean Se va chema.

Dar luând prin vis înştiinţare să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s’au dus în ţara lor

Ceasul IX

Paremia

Isaia IX, 6-7

[ VT ] Vechiul Testament
[ Is ] Isaia

Cap. 1 Israel nu-şi cunoaşte Dumnezeul. Adevăratele jertfe. Curăţirea Ierusalimului.
Cap. 2 Profeţie despre Iudeea, Ierusalim şi ziua mâniei Domnului.
Cap. 3 Pedeapsa mândriei şi a podoabelor deşarte.
Cap. 4 (continuare)
Cap. 5 Iubitul şi via sa. Blesteme împotriva mai-marilor lui Iuda. Năvala Asirienilor.
Cap. 6 Chemarea lui Isaia.
Cap. 7 Isaia prevesteşte naşterea Mântuitorului din fecioară.
Cap. 8 Regatul Siriei se surpă. Domnul e Stăpânul istoriei. Aşteptând ceasul Domnului. Vremea lui Mesia.
Cap. 9 Naşterea, numele şi împărăţia lui Mesia.
Cap. 10 Vai celor nedrepţi; vai Asirienilor. Mica rămăşiţă. Pieirea Asirienilor.
Cap. 11 O nouă vestire a lui Mesia. Întoarcerea celor robiţi.
Cap. 12 Cântarea celor răscumpăraţi.
Cap. 13 Vedenia lui Isaia asupra Babilonului.
Cap. 14 Întoarcerea din robie. Regele Babilonului se duce în iad. Despre Babilon, Asiria şi Filisteni.
Cap. 15 Profeţie asupra lui Moab.
Cap. 16 (continuare)
Cap. 17 Profeţie asupra Damascului şi a lui Efraim. Sfârşitul idolatriei. Grădini pentru zeii străini.
Cap. 18 Pustiirea Etiopiei.
Cap. 19 Profeţie asupra Egiptului.
Cap. 20 Vestire asupra înfrângerii Egiptenilor şi Etiopienilor.
Cap. 21 Căderea Babilonului. Profeţie asupra triburilor arabe.
Cap. 22 Profeţie asupra Ierusalimului.
Cap. 23 Profeţie asupra Tirului.
Cap. 24 Pustiirea pământului.
Cap. 25 Cântare de mulţumire.
Cap. 26 Cântarea celor răscumpăraţi.
Cap. 27 Uciderea balaurului. Cântecul viei. Reaşezarea poporului lui Dumnezeu.
Cap. 28 Împotriva lui Efraim. Profeţii mincinoşi. Şubrezenia unor legăminte. Parabola lucrătorului.
Cap. 29 Împresurarea şi eliberarea Arielului. Formalismul religios. Mântuirea care vine.
Cap. 30 Profeţii asupra Egiptului şi Ierusalimului. Pedepsirea neamurilor.
Cap. 31 Zădărnicia alianţei cu Egiptul. Domnul împotriva Asiriei.
Cap. 32 Regele drept. Femeile nepăsătoare. Domnia dreptăţii şi păcii.
Cap. 33 Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.
Cap. 34 Edomul (Idumeea) ca simbol al neamurilor pedepsite.
Cap. 35 Mântuire şi fericire.
Cap. 36 Senaherib năvăleşte în Iudeea. Rabşache ameninţă. a
Cap. 37 Rugăciunea lui Iezechia. Izbăvirea Ierusalimului.
Cap. 38 Regele se îmbolnăveşte şi se vindecă. Rugăciunea lui Iezechia.
Cap. 39 Iezechia primeşte solii Babilonului şi le arată vistieriile sale, fapt care-i aduce pedepsirea.
Cap. 40 Profeţie asupra Înaintemergătorului.
Cap. 41 Cineva vine în numele Domnului. Israel şi Cel ce l-a ales. Căderea idolilor.
Cap. 42 Întâiul Cânt despre Servul Domnului. Domnul biruitorul. Israel, slugă surdă şi oarbă.
Cap. 43 Domnul e singurul Dumnezeu, proniatorul şi eliberatorul poporului Său. Împotriva Babilonului. Israel nerecunoscător.
Cap. 44 Slava lui Dumnezeu. Deşertăciunea idolilor. Îndemn la pocăinţă. Bucuria răscumpărării. Profeţie asupra lui Cirus.
Cap. 45 Pofeţie asupra lui Cirus (continuare). O nouă profeţie asupra lui Mesia. Vestirile Domnului. Chemarea şi convertirea neamurilor.
Cap. 46 Zeii Babilonului cad. Israel e izbăvit.
Cap. 47 Profeţie despre căderea Babilonului.
Cap. 48 Darul lui Dumnezeu asupra lui Israel.
Cap. 49 Al doilea Cânt despre Servul Domnului. Sionul, înnoit. Neamurile şi poporul ales. Prăzile uriaşului.
Cap. 50 Israel, îndepărtat de Domnul, dar nu fără nă-dejde. Al treilea Cânt despre Servul Domnului.
Cap. 51 Făgăduinţe celor credincioşi. Braţul Domnului. Nu vă temeţi de oameni! Domnul asupra neamurilor.
Cap. 52 Făgăduinţe pentru mântuire. Al patrulea Cânt despre Servul Domnului.
Cap. 53 Al patrulea Cânt despre Servul Domnului (continuare).
Cap. 54 Slava noului Ierusalim. a
Cap. 55 Mântuirea care dulce se îmbie.
Cap. 56 Neamurile chemate la mântuire.
Cap. 57 Mustrări pentru necredinţa lui Israel.
Cap. 58 Adevăratul post.
Cap. 59 Prin pocăinţă spre mântuire. Făgăduirea Mântuitorului.
Cap. 60 Slava poporului lui Dumnezeu.
Cap. 61 Unsul Domnului în vestea cea bună.
Cap. 62 În aşteptarea mântuirii.
Cap. 63 Răzbunarea Domnului asupra Edomului. Ziua biruinţei.
Cap. 64 Rugăciunea poporului.
Cap. 65 Împotriva idolatriei. Răsplată pentru buni şi răi. Ceruri noi şi pământ nou.
Cap. 66 Jertfe duhovniceşti. Judecata şi împărăţia lui Dumnezeu.

Apostolul

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei (II, 11-18)

[ NT ] Noul Testament
[ Evr ] Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Cap. 1 Dumnezeu a grăit prin Fiul Său. Fiul e mai presus de îngeri.
Cap. 2 Mântuirea cea mare. Hristos, Începătorul mântuirii.
Cap. 3 Iisus e mai presus de Moise. Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.
Cap. 4 Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu (continuare). Iisus, Marele Preot.
Cap. 5 Iisus, Marele Preot (continuare). Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei.
Cap. 6 Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei (continuare). Făgăduinţa cea întru adevăr a lui Dumnezeu.
Cap. 7 Rânduiala preoţească a lui Melchisedec.
Cap. 8 Arhiereul unui testament nou şi mai bun.
Cap. 9 Altarul pământesc şi altarul ceresc. Superioritatea jertfei lui Hristos faţă de acelea ale Vechiului Testament.
Cap. 10 Superioritatea jertfei lui Hristos, singura mântuitoare. Îndemnuri şi mustrări.
Cap. 11 Credinţa.
Cap. 12 Pilda de răbdare şi sfinţenie a lui Iisus Hristos Însuşi. Îndemnuri spre virtute.
Cap. 13 Slujire bineplăcută lui Dumnezeu. Binecuvântare şi salutări.

Apostolul

[ NT ] Noul Testament
[ Evr ] Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

[ Cap. 2 ] Mântuirea cea mare. Hristos, Începătorul mântuirii.

1 Pentru aceea trebuie ca noi să ne ţinem cu atât mai aproape de cele ce-am auzit a, ca nu cumva să plutim pe-alături de ele b.
Evr 12:25
2 Că dacă cuvântul grăit prin îngeri c s’a adeverit, şi dacă orice încălcare de poruncă şi neascultare şi-a primit răsplata cea dreaptă,
Sir 21:3 FA 7:38 FA 7:53 Ga 3:19 Evr 10:28 Evr 12:25
3 atunci, cum vom scăpa noi dacă fi-vom nepăsători faţă de o astfel de mântuire care, avându-şi începutul în însăşi propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de către cei ce au ascultat-o,
Mc 16:20 Evr 10:29 Evr 12:25
4 împreună cu ei mărturisind şi Dumnezeu prin semne şi minuni şi prin felurite puteri şi prin daruri ale Duhului Sfânt împărţite după voia Lui?
Mc 16:20 FA 14:3 1Co 12:4 1Co 12:11
5 Că nu îngerilor le-a supus El lumea viitoare despre care vorbim.
Mt 28:18
6 Dar cineva a mărturisit undeva d, zicând: Ce este omul, că-Ţi aminteşti de el? sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?
Ps 8:4-6 Ps 143:3
7 Micşoratu-l-ai pentru-o clipă e mai prejos de îngeri; cu slavă şi cu cinste l-ai încununat şi l-ai pus peste lucrul mâinilor Tale.
Ps 8:4-6
8 Tu pe toate le-ai supus sub picioarele lui. Şi dacă I le-a supus pe toate, atunci nimic nu I s’a lăsat nesupus. Dar acum noi încă nu vedem că toate I-au fost supuse.
Ps 8:4-6 Mt 28:18 In 3:35 In 13:3 In 17:2 1Co 15:27
9 Dar pe Cel ce pentru-o clipă mai prejos de îngeri a fost micşorat, pe Iisus, Îl vedem încununat cu slavă şi cu cinste din pricina morţii pe care a suferit-o, în aşa fel ca, prin harul lui Dumnezeu, pentru fiecare să fi gustat moartea.
Ps 20:3 Mi 2:13 Flp 2:8-9
10 Fiindcă Lui f, Cel pentru Care sunt toate şi prin Care sunt toate, Lui, Cel ce pe mulţi fii i-a dus către slavă, Lui I se cădea să-L desăvârşească prin pătimire pe Începătorul g mântuirii lor.
Is 29:23 Mi 2:13 Lc 24:26 In 1:3 FA 5:31 1In 2:2
11 Că şi Cel ce sfinţeşte, şi cei ce se sfinţesc, dintru Unul sunt toţi; din care pricină nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţi,
Mt 25:40 Mt 28:10 Mc 3:32-35 Evr 3:1 In 20:17
12 zicând: Vesti-voi fraţilor Mei numele Tău, în mijlocul adunării Îţi voi cânta laudă.
Ps 21:22 In 20:17
13 Şi încă: Eu voi fi încrezător în El; şi încă: Iată Eu şi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu.
2Rg 22:3 Ps 17:2 Ps 70:5 Is 8:17-18 Is 12:2
14 Aşadar, de vreme ce pruncii îşi aveau părtăşie în sânge şi în trup, tot astfel şi El: aceloraşi li S’a făcut părtaş, pentru ca prin moarte să-l surpe pe cel ce are stăpânia morţii, adică pe diavolul,
Is 25:9 Os 13:14 Za 9:11 In 1:14 In 12:31 1Co 15:54 Flp 2:7 2Tim 1:10 Evr 2:17 1In 3:8 Ap 12:10 :
15 şi să-i elibereze pe cei ce de frica morţii erau toată viaţa ţinuţi în robie.
Os 13:14 Lc 1:74 Rm 8:15
16 Fiindcă e de la sine’nţeles că nu pe îngeri i-a luat El în grijă, ci pe urmaşii lui Avraam i-a luat.
Is 41:8-9
17 Pentru aceea era El dator să li Se asemene’ntru totul fraţilor, ca să devină El Arhiereu milostiv şi credincios în slujba lui Dumnezeu, spre a ispăşi păcatele poporului.
Rm 8:3 Flp 2:7 Evr 2:14 Evr 3:2 Evr 5:2 1In 2:2 1In 4:10
18 Că El Însuşi fiind încercat prin ceea ce a pătimit, şi celor ce sunt în încercări poate să le ajute.

Evanghelia de la Matei (II, 13-23)

1

13 Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului i se arătă în vis lui Iosif, zicând: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute Pruncul ca să-L omoare“.
14 Şi ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopţii pe Prunc şi pe maica Sa şi a plecat în Egipt.
15 Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul ce zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.
16 Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s’a mâniat foarte şi, trimiţând, i-a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi’n toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
17 Atunci s’a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul:
18 Glas în Rama s’a auzit, plângere şi tânguire multă, Rahela-şi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt.
19 După moartea lui Irod, iată îngerul Domnului i s’a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,
20 zicându-i: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi mergi în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viaţa Pruncului“.
21 Iar el, ridicându-se, a luat Pruncul şi pe maica Sa şi a venit în ţara lui Israel.
22 Şi auzind că Arhelau domneşte în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să meargă acolo şi, luând poruncă prin vis, s’a dus în părţile Galileii.
23 Şi a venit şi a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s’a spus prin profeţi, că Nazarinean Se va chema.

graiulortodox

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s