Ecumenismul intercrestin si interreligios este promovat de anul acesta si in manualele de religie de clasa a IV a

LUMEA CASĂ PENTRU TOTI OAMENII

Este o zi frumoasa de toamna.Cu ghiozdanul in spate, Ilinca păseste cu emotie si nerăbdare  in sala de clasă . -Ea este Ilinca,noua voastra colega de clasa,a zis doamna învatatoare.Ilinca a aflat ca nu toti colegi sunt ortodocsi ca si ea.Sara este baptista, David este de religie mozaica,iar Jaffar musulman. 

-Însă aceasta nu ne împiedică sa fim prieteni si uniți in fata lui Dumnezeu,a adăugat Sara. Asa este ! Lumea in care traim este darul lui Dumnezeu pentru toti oamenii.Aceasta a fost creată de El din dragoste pentru om,ca loc in care sa trăiască.Asa cum un tată lasă mostenire copiilor credinta,casa si bunurile sale,tot asa Tatăl Ceresc ne-a lăsat moştenire lumea.. Asemenea unui bun împărat care are grija de supusii sai,omul este dator să poarte de grijă întregii creații,a afirmat Ilinca.

-Da, Ilinca lumea este casa tuturor oamenilor,prin urmare trebuie sa o ocrotim,a spus doamna învățătoare.

Planeta noastra nu are doar bogății şi frumuseți naturale,ci are şi alte comori:cultura,limba şi tradițiile popoarelor. Învață sa descoperi şi să iubeşti frumusețile şi bogatiile lumii.

Iată un pasaj din manualul pentru clasa IV -a in care vrăjmașul omenirii diavolul a venit cu o noua strategie anume :promovarea ecumenismului  intercrestin si interreligios ,mai nou chiar si in scoli, de la vârstele cele mai fragede .Această   lupta se da pentru   nimicire sufletelor, pentru   promovarea minciunii.  ,”ecumenismul,, dusmanul  de temut al Ortodoxiei ataca din toate părțile 

Ecumenismul in care a fost tratată de diferiți părinți si anume unul fiind Sfântul si Arhimandritul  Iustin Popovici, un Sfânt care a fost dat de Biserica Ortodoxa Sarba În definirea pe care o face acestei mişcari, el arată cu toată tăria că:  Ecumenismul e numele de obşte pentru creştinismele  mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene.În el se află cu inima lor toate umanismele europene,cu papismul în frunte ;iar toate aceste crestinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase, nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de ,,a-tot-erezie(.panerezie )de ce ?Fiindca de-a lungul istoriei,feluritele erezii tăgăduiau sau sluțeau anume însuşiri ale Dumnezeu Omului Domnului Hristos,în timp ce ereziile acestea europene îndepărteaza pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul Lui pe omul european.În aceasta privință nu e nici o deosebire esențială între papism,protestantism,ecumenism si celelalte secte,al căror nume este,,legiune”.Dogma ortodoxă şi, ceva mai mult, a-tot-dogma despre Biserică, a fost  respinsă şi înlocuita cu a-tot-dogma eretica  latină despre întîietatea si infailibilitatea papei, a omului. Din această a-tot-erezie s-au născut şi se nasc fără încetare alte erezii: Filioque, eliminarea epiclezei, introducerea harului zidit,azimele, purgatoriul, depozitul de merite prisositoare”suprarogatorii”),învăţătura mecanicistă privitoare la mîntuire, şi prin aceasta învăţătura mecanicistă despre viaţă, papo centrismul,”sfînta” inchiziţie indulgenţele, uciderea păcătosului pentru păcatul săvîrşit; iezuitismul, scolastica,cazuistica,monarhistica, umanismul social…Dar protestantismul? Este cea mai apropiată şi credincioasă odraslă apapismului, care prin scolastica sa raţionalistă se aruncă din erezie în erezie şi se îneacă fără încetare în feluritele otrăvuri ale rătăcirilor lui eretice. 

Pe lîngă aceasta, trufia papistă şi nebunia „infailibilă” domnesc în chip desăvîrşit însufletele credincioşilor protestantismului, pustiindu-le.

De principiu orişice protestant este un papă de sine stătător, papă infailibil în toate chestiunile de credinţă; iar lucrul acesta duce totdeauna dintr-o moarte duhovnicească în alta, şi nu mai e sfîrşit acestei muriri, fiindcă numărul morţilor duhovniceşti ale omului este fără număr.Aşa stînd lucrurile, ecumenismul papisto-protestant, cu biserica sa mincinoasă şi cu creştinismul său mincinos, nu are ieşire din moartea şi din chinul său, dacă nu se va pocăi din toată inima înaintea Dumnezeu-Omului,Domnul Hristos, şi a Bisericii Lui Ortodoxe. Pocăinţa este leacul pentru orice păcat, leacul dat fiinţei omeneşti, celei după chipul lui Dumnezeu, de cătresingurul iubitor de oameni. Fără de pocăinţă şi de intrarea în adevărata Biserică a lui Hristos, este un lucru nefiresc şi lipsit de noimă să vorbească cineva de vreo unire a„bisericilor”, de dialog al dragostei, de „intercommunio”. Lucrul cel mai de seamă este a ajunge omul parte din trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii lui Hristos, şi, prin aceasta, părtaş la sufletul Bisericii, Sfîntul Duh, şi moştenitor al tuturor bunătăţilor fără de moarte ale Dumnezeu Omului.„Dialogul” contemporan „al dragostei”, care se înfăptuieşte în chipul unui sentimentalism găunos, este în realitate refuzul, pornit din puţinătatea de credinţă, sfinţirii Duhului şi credinţei adevărului (2 Tesaloniceni 2:18), adica refuzul singurei iubiri de adevăr (ibid. 2:10) mîntuitoare. Esenţa dragostei este adevărul şi dragostea viază doar umblînd întru adevăr.  

Adevărul este inima fiecărei fapte bune Dumnezeu-omeneşti, deci şi a dragostei; şi fiecare din acestea arată şi binevesteşte pe Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos, Care singur este întruparea şi întruchiparea adevărului Dumnezeiesc, adică a a-tot-adevărului. Dacă adevărul ar fi fost altceva decît Dumnezeu-Omul Hristos, el ar fi fost mic, neîndestulător, trecător, muritor. Astfel ar fi fost, dacă el ar fi fost concept, sau idee, sau teorie, sau schemă, sau raţiune, sau ştiinţă, sau filosofie,sau cultură, sau om, sau omenire, sau lumea, sau toate lumile, sau orişicine, sau orişice, sau toate acestea laolaltă. Adevărul este însă chip – şi anume Chipul Dumnezeu-Omului Hristos, cel de-al doilea Chip al Sfintei Treimi – şi, prin urmare, el e desăvîrşit, netrecător şi veşnic; fiindcă în Domnul Hristos adevărul şi viaţa sînt de-o-fiinţă: adevărul veşnic şi viaţa veşnică (v. Ioan 14:6; 1:4-17).

Cel ce crede în Domnul Hristos sporeşte mereu prin adevărul Lui în Dumnezeieştile Lui nemărginiri. El creşte cu toată fiinţa lui, cu toată mintea lui,cu toată inima şi cu tot sufletul lui. In Hristos trăim adevăraţi fiind întru dragoste– aÂnBeuovTEc; ev ayaTrn, fiindcă numai în felul acesta putem să creştem întru toate pentru El, Care este capul, Hristos (Efeseni 4:15). Mai mult: aceasta se face totdeauna împreună cu toţi Sfinţii (Efeseni 3:18), totdeauna în Biserică şi prin Biserică, fiindcă altminteri omul nu poate să crească în Acela care este capul trupului Bisericii, adică în Hristos. Nemărginitele puteri ce sînt neapărat trebuincioase pentru creşterea tuturor creştinilor în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii sînt dobîndite de către Biserică nemijlocit de la capul ei, Domnul Hristos; fiindcă doar El, Dumnezeu şi Domnul, are aceste nenumarate puteri nemărginite şi le iconomiseşte în chip a-tot-înţelept.  Să nu ne amăgim. Există şi un „dialog al minciunii”, atunci cînd cei care dialoghează se înşeală, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, unii pe alţii.  Un astfel de dialog e propriu tatălui minciunii, diavolul, căci mincinos este şi părintele minciunii(Ioan 8:44). Propriu este şi pentru toţi împreună-lucrătorii lui cei de bună voie sau fără de voie, atunci cînd ei voiesc să făptuiască binele lor cu ajutorul răului,să ajungă la „adevărul” lor cu ajutorul minciunii. Nu există „dialog al dragostei”fără dialogul adevărului. Altminteri, un astfel de dialog e nefiresc şi mincinos.De aceea şi porunca purtătorului de Hristos Apostol cere: Dragostea să fie nefăţarnică (Romani 12:9).


(SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI,Biserica Ortodoxă si ecumenismul,Mănăstirea Sfintii Arhangheli,Petru Vodă, 2002,p.111.

Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

10:52 AM Adunările CMB: ocultism, vrăjitori, muzică Rock, spiritism, „teologi” coreeni, „episcopi” femei şi…ortodocşi

În clipul de mai jos veţi vedea cam ce se întamplă pe la Adunările Generale ale Consiliului Mondial al „Bisericilor” (ereziilor), în cazul de faţă fiind vorba de adunarea din 1991 din Canberra, Australia, unde delegatia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă de Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Daniel Ciobotea pe care îl puteţi vedea la minutul 3:49

Mitropolitul Kiril, actualul Patriarh Kiril spunea: „CMB este pentru noi o casă comună, şi faptul că ortodocşii îl consideră casa lor şi doresc ca aceasta să devină leagănul bisericii UNITE, scoate în evidenţă responsabilitatea lor deosebită pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, şi dorinţa lor de a contribui la dezvoltarea miscarii ecumeniste. Sunt profund convins că ceea ce se întamplă la Adunare, Bisericile trebuie să ia cu ele şi să ducă la ai săi, şi să ducă aceasta popoarelor sale. Dacă ei vor face aceasta, dacă fac asta, înseamnă că mişcarea ecumenistă, este miscarea Bisericilor, nu doar a unor reprezentanţi, nu doar a unei elite teologice”

Citiţi vă rog şi: Ce este Consiliul Mondial al Bisericilor?

Consiliul Mondial al Bisericilor Gabriel ecumenism, Kiril, cmb, Daniel Ciobotea, erezii 4.0/3

Sursa